Page 8 - Dijital KobiEfor-Kasim 2021
P. 8

MAKALE             5G’de Sahada Karşılaşılan Test Zorlukları       Beşinci nesil hücresel teknoloji olan 5G, güncel ağların sınırlarını zorlamaktadır.
       5G, önümüzdeki süreçte otonom arabalar, IoT cihazları, sanal gerçeklik gibi
      birçok teknolojiye yön verecektir. Sorunsuz bir 5G ağ şebekesi için doğru saha test
                     yöntemleri gerekmektedir.

       Beşinci nesil hücresel teknoloji               4) Havadan Kontrol Kanalı
      olan 5G, güncel ağların sınırlarını               Girişim Testi
      zorlamaktadır. 5G, önümüzdeki                  5G baz istasyonları, yakındaki
      süreçte otonom arabalar, IoT ci-               uydu yer istasyonları için para-
      hazları, sanal gerçeklik gibi bir-              zit sinyaller oluşturabilir. Kritik
      çok teknolojiye yön verecektir.                olan uydu iletişimlerine müda-
       Sorunsuz bir 5G ağ şebekesi                 hale etmek bir felakete neden
      için doğru saha test yöntemleri                olabilir. 5G ağlarını geliştirirken
      gerekmektedir. En sık rastlanan                ve dağıtırken sahadaki parazit-
      önemli test zorlukları aşağıda                lerin belirlenmesi çok önemlidir.
      sıralanmıştır.                         Saha kitinde parazit sinyal-
       1) Yol kaybı karakterizasyonu                lerini yakalayabilen ve kontrol
       Elektromanyetik dalgalar uzay-               kanallarını görselleştirebilen bir
      da yayılırken çevresel faktörler               çözüme sahip olmak 5G dönü-
      sebebiyle güç yoğunluğunu kay-                şümünü kolaylaştıracaktır.
      beder. Güç yoğunluğundaki ka-                  5) Ağ Kalitesi ve Işın
      yıp, yol kaybı olarak adlandırılır.               Performansı Doğrulaması
      Mobil kullanıcı konumu tahmin    &HP +RĠJ·U         Belirli bir yönde 5G baz istas-
      edilemez olduğundan, hizmet                  yonundan yayılan her ışın SSB
                       ^ƉĂƌŬ Půĕƺŵ dĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ
      sağlayıcılar sinyallerine yönelik  ;^ƉĂƌŬ DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ    olarak bilinir ve atanmış bir in-
      engelleri göz önünde bulundur-    dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ͘b͘Ϳ ǀĞ  deks numarasına sahiptir. Cep
      mak zorundadır. Bu nedenle, 5G   ^ƉĂƌŬ ĂůŝďƌĂƟŽŶ ͘b͘ ^ĂƨƔ  telefonları, farklı istasyonlardaki
      ağlarında vericiden alıcıya gön-  ǀĞ WĂnjĂƌůĂŵĂ ŝƌĞŬƚƂƌƺ  SSB’leri algılar. Sonra en güçlü
      derilen sinyaldeki tüm kazanç                 olan SSB belirlenerek lokasyo-
      ve kayıplar doğru olarak hesap- yeterli değildir, 5G baz istasyo- nu saptanır ve buna özel ışın ile
      lanmalıdır. Bu sebeple sahada  nundan azimut ve yükseklik bo- bağlanılır. Ağ kalitesini ve ışın
      yol kaybı ölçümleri yapabilen  yunca sinyal gücü verileri de  performansını doğrulamak için
      test ekipmanına sahip olmak  toplanmalıdır.         saha kitinde çevredeki birkaç baz
      zorunludur.           3) Bileşen Taşıyıcı Güç   istasyonundan gelen ölçümleri
       2) Baz İstasyonu        Ölçümleri          okuyabilen ve görüntüleyebilen
       Kapsama Testi         Bir baz istasyonu optimum  bir çözüme ihtiyac vardır.
       4G LTE baz istasyonu kapsa- güçte iletim yapmıyorsa kap-   6) Elektomanyetik Alan’a
      ma testinde her yönden ener-  sama alanı komşu hücreleri    (EMF) Maruz Kalma
      ji alabilen çok yönlü antenlere  etkiler. Bu etkiler nedeniyle;  Değerlendirmesi
      sahip tarama alıcıları kullanılır.  sahadaki bileşen taşıyıcı güç se- 5G sinyalleri LTE’den daha faz-
      5G’de ise çok yönlü antenler  viyelerini dağıtıcılar tarafından  la baz istasyonu anteni gerektirir.
      kullanışsızdır. 5G’de kullanıcı- doğrulamalıdır. Hizmeti dağı- Ayrıca 5G sinyalleri farklı elektro-
      lara ulaşmak için devasa çoklu  tırken veya bakımını yaparken;  manyetik alan (EMF) özelliklerine
      giriş çoklu çıkış (MIMO) faz dizili  bu tür bir doğrulama, sağlayı- sahiptir. Bu nedenle; operatörle-
      antenleri ve hüzmeleme tekno- cıların hatalı baz istasyonlarını  rin sahada EMF’ye maruz kalma
      lojisi kullanılır       belirlemesini sağlar. Bu sayede,  seviyelerini doğrulaması gerekir.
       Ek olarak, hüzmelemenin do- kapsama optimizasyonu sağla-  Birçok ülke, EMF düzenlemelerini
      ğası gereği, sadece coğrafi ko- nabilir ve iletilen gücün komşu  ICNIRP, IEEE ve FCC gibi kuruluş-
      num noktalarının kaydedilmesi  bantlara sızmasını önlenebilir. ların bulgularına dayandırır.


      KobiEfor Dijital .DVÜP
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13