Page 8 - KobiEfor Kasım 2021
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
    Yemeksepeti         KOBİ’lere tasarruf sağlayan e-dönüşüm çözümleri
    ‘Aklındaysa           TÜRKKEP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa’nın KOBİ’lerin ih-
    Kapında’ diyor        tiyacı haline gelen dijital dönüşüme yönelik oluşturduğu Akıllı KOBİ platformun-
                   da tedarikçi olarak yerini aldı.
     Yemeksepeti, ‘Aklındaysa Ka- TÜRKKEP platform üzerinden, KOBİ’lere birçok
    pında’ sloganıyla marka konu-       alanda tasarruf sağlayacak, güvenliğe
    munu yeniledi.               yönelik risklerini ortadan kaldıracak
     Yenilenen marka konumla-         e-dönüşüm çözümleri hakkında bil-
    ması dahilinde               gi edinmelerini ve hizmet almalarını
    Yemeksepeti                sağlayacak.
    ve alt marka-                 TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Akıllı KOBİ platformu,
    larının logoları       Olcay    büyükşehirlerden ziyade Anadolu’daki dijitalleşmeden çekinen
    da bu dönüşü-         Yıldız    KOBİ’lerin e-dönüşümü için önemli bir fırsat olacak” dedi.
    mü yansıtacak
    şekilde değişti.       Vodafone Business,       Trend Micro’dan
     Yemeksepeti’nin yemek si-
    parişinden çok daha fazlası  şehirleri akıllı hale     Zero Trust Risk
    olduğunu vurgulayan marka,  getiriyor            Insights çözümü
    bundan böyle Nar Çiçeği rengi-
    ni kullanarak, tüm hizmetlerin  Vodafone Business, Marmara  Trend Micro Zero
    aynı çatı altında Yemeksepeti  Belediyeler Birliği’nin düzenlediği,  Trust Risk Insights
    güvencesiyle sunulduğuna işa- ‘Çözüm Üre-          çözümü, işletme-
    ret ediyor.         ten Kentler:          lerin karar süreç-
                   Yeniden Dü-           lerine destek için
                   şün, Birlikte          riskleri görünür kılıyor ve önceliklendiriyor.
    İBB’de            Hareket Et’            IDC Avrupa Güvenlik ve Gizlilik Araştır-
                   başlıklı Mar-         ma Direktörü Joel Stradling, “Zero Trust
    dijital dönüşüm       mara Urban Forum’a katıldı.   Risk Insights, CISO’ların işletmelerinin
    devam ediyor          ‘Akıllı Şehir Tasarımında Dijital  güvenlik risklerine ilişkin daha iyi bir görü-
                   Dönüşüm Yolculuğu’ panelinde Vo- nürlük elde etmelerini sağlıyor” dedi.
     İBB iştiraki İSTTELKOM AŞ,  dafone Türkiye İcra Kurulu Başkan  Trend Micro Teknik Lideri Burçin Ol-
    yeni Hosted Exchange (e-posta  Yardımcısı Özlem Kestioğlu, akıllı  gaç, “Yeni çözümümüz, siber güvenlik
    hizmeti) çözümleri ile kurumla- şehirlerin dijital dönüşüm yolcu- operasyon merkezi (SOC) ekiplerini bil-
    rın iletişim trafiklerini, merkezi  luğunda Vodafone’un sunduğu çö- gilendirmek için BT süreçlerindeki tüm
    olarak yeniden yapılandırıyor.  zümleri anlattı: “Başta belediyeler  bağlantılara daha fazla telemetri ve görü-
     Veri yedekleme ve kurtarma  olmak üzere kamu kurumlarının  nürlük katıyor” diye konuştu.
    çözümleri ile e-posta hizmetle- dijitalleşmesi için çalışıyor, şehirleri- Vision Bankası Sistem Yöneticisi Chase
    ri güvenli bir yapıya dönüşüyor. mizi dijital geleceğe hazırlamak için  Renes, Trend Micro’nun, yenilikçi çözüm-
     İSTTELKOM Genel Müdürü   pek çok projeye imza atıyoruz. Pro- leri ile tehditleri, ortaya çıkmadan önce
    Nihat Narin, işletmelerde pan- jelerimiz önümüzdeki dönemde de  ortadan kaldırmaya veya önlemeye ola-
    demi süreciyle değişen çalışma  devam edecek.”       nak tanıdığını vurguladı.
            şartlarını
            hatırlata-  GTech 21 yaşında
            rak, Hosted
                    GTech, 21. yılında stratejik hedefini, finans sektöründeki şirketlerin ve
            Exchange
                   Fintech’lerin büyümesini destekleyecek teknolojik altyapıyı sağlamak olarak
            çözümle-
                   belirledi.
            rinin; hem
                    Türk kadın girişimci Mine Taşkaya tarafından kurulan
            uzaktan ça- GTech; ‘Finansal Teknolojiler, İleri Analitik, Büyük Veri, İş Ze-
            lışma siste-
                   kası, Sistem ve Veri Tabanı Yönetimi’ konularında müşteri-
            minde hem
    Nihat            lerine katma değerli ve uçtan uca dijital çözümler sunuyor.
    Narin      de iş per-   Taşkaya, bu konuda şunları söylüyor: “GTech olarak
            formans-
                   çok önemli bir misyona sahibiz. Sunduğumuz analitik
    larının artırılmasında güvenilir  çözümler her şirketin kârlılığını, cirosunu artıran do-
    doğru e-posta hizmetleri sun-
                   layısıyla onlara rekabet avantajı kazandıran çözümler”    Mine
    duğunu söyledi.
                   diye konuştu.                        Taşkaya
      8 KobiEfor .DVÜP
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13