Haydi Türkiye; yatırımda yatırım

Haydi Türkiye; yatırımda yatırım

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri
Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2016
Proje Hedefleri: Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TüBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi, güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Çağrı Hakkında Bilgi: SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yeraldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.
Çağrıya Katılan Ülkeler: Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsviçre’dir.
Çağrı Konuları: Çağrı kapsamında fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili şu belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir: 
- İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler
- Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller
- Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu 
- İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller
- Cam ve kapsülasyon malzemeleri
- Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem teknolojisi
- Si hammaddesi, kristalizasyonu ve levhalaması
- Organik güneş pilleri, perovskitler ve diğer  gelişmekte olan kavramlar

Konsantre Güneş Enerjisi
- Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmesi
- Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler
- Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi.

Çağrı Takvimi:
11 Nisan 2016, 17:00 CET: Proje ön başvurularının son teslim tarihi.
15 Haziran 2016: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş.
5 Eylül 2016, 17:00 CET: Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi.
Aralık 2016 / Ocak 2017: Desteklenecek projelerin belirlenmesi.
Ocak-Şubat 2017: Projelerin başlaması.
Geniş Bilgi İçin: //www.era-susan.eu veya;
www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari

ERA-NET SusAn
Hayvansal üretime destek
Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2016
Amaç: Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yeraldığı bir projedir. 
ERA-NET SusAn, sürdürülebilir hayvansal üretim sektörünün gelişimi için çok amaçlı ve disiplinler arası işbirliğini içeren araştırmaları desteklemeyi hedeflemektedir. 
Projenin Hedefleri;
- Bütün hayvansal üretim zincirinde rekabet edebilirliği ve sürekliliğini iyileştirmek;
- Doğal ve az yenilenebilen veya yenilenemeyen kaynakların (örneğin; su, fosil yakıtları, arazi, besin maddeleri ve genetik kaynaklar) ölçülü ve etkili kullanımı,
- Arazi kullanımı ile yem üretimi arasındaki denge için kaliteyi de gözönünde bulundurarak daha etkin yem kullanımı,
- İnsanlar tarafından direkt tüketilemeyen besin maddelerinin, insan tüketimine uygun değerli protein kaynaklarına ve diğer hayvansal ürünlere dönüştürme olanaklarının araştırılması,
- Tüketiciler ve endüstri için yüksek kaliteli, güvenilir ve sağlıklı hayvansal ürünler üretmek,
- Kalıntıların (örneğin; nitrat, pestisitler ve ilaç kalıntıları) toprağa, suya ve atmosfere (örneğin; sera gazı, amonyum, aerosoller, koku ve toz) olumsuz etki yapan maddelerin salınımını en aza indirecek önlemler almak, bitkisel kökenli doğal ürünlerle tedavi yöntemleri oluşturmak, organik ve ekolojik hayvancılığı geliştirmek,
- Toplumsal ihtiyaçlar ve değerlerle uyumlu sistemler geliştirmek (örneğin; hayvan sağlığı ve refahı için yüksek standartlar) antibiyotiklere direnç gelişimini sınırlamak, bunun için antibiyotik kullanımını en aza indirmek ve diğer terapotiklere karşı direnç gelişimini engellemek,
- Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve iyileştirmek ve bununla kamusal ve kültürel faydalar (örneğin; toprak koruma, lokal türler ve bölgesel ürünler) sağlamak,
- Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli zoonoz hastalıklar ve dolaylı ilgilendiren salgın hastalıklarla mücadeleyi artırmak,
- Günümüz ve gelecek nesildeki hayvan yetiştiricileri (çiftçiler) için uygun geçim kaynağı oluşturmak, yönetici ve çalışanlara beceri kazandırmak ve zaman içerisinde işletmeler için kariyer geliştirme imkanlarını araştırmaktır.
ERA-NET SusAn Projesi’ne sunulacak araştırmaların aşağıdaki özellikleri taşıması beklenmektedir:
- Bilimsel özgünlük
- Avrupa için katmadeğer
- Entegre, kesişen ve çok paydaşlı yaklaşımlar
- Hayvansal üretimin bütün bileşenlerini kapsayan disiplinler arası araştırmalar
- Hayvan Sağlığı Yönetimi
- Hayvan Refahı Yönetimi
- Hayvan Yetiştiriciliği Yönetimi
- Hayvan Besleme ve Yem Yönetimi
- Hayvan Barınakları Seçimi ve Yönetimi
- Ürün Kalitesi Üzerine Etkili Sistemler.
Araştırmalar, sığır, koyun-keçi, kanatlı ve arılara yönelik olmalıdır.  Hayvansal üretim sistemleri içinde yem üretimi esas bileşen olmakla birlikte tahıl ve kaba yem üretimi ERA-NET SusAn kapsamı dışındadır.
Uluslararası Ortak Proje Teklif Çağrısı:
Era-Net SusAn projesi için çıkılacak çağrıda SusAn Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilecek, format ve konu kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra tam öneriler istenecektir.
Ortak proje tekliflerinde en az 3 SusAn ortağı ülkeden en fazla 8 ortak olacak. Projede yeralan her araştırma ekibi kendi ülkesindeki kurum tarafından ve o kurumun sistemine göre desteklenecek. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da projelerde yeralabilecek.
Geniş Bilgi İçin: //www.era-susan.eu veya;
www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İstanbul)
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi:  21 Mart 2016
Amaç: İstanbul’da yaşayan, risk altındaki çocuklar ve gençler ile özel yetenekli çocukların iyi olma halinin artırılması.
Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik tarama, erken belirleme ve rehabilitasyona yönlendirme amaçlı, toplum temelli ve bütüncül şekilde tasarlanmış ikincil ve üçüncül önleme müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanması; etkisi kanıtlanmış mevcut rehabilitasyon modellerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
Öncelik 2: Özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesi.
Destek Miktarı:
Programın Bütçesi: 30.000.000 TL
Asgari Destek:         200.000 TL
Azami Destek:          1.000.000 TL
Destek Oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 90’ından fazla olamaz. Proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.
Uygun Başvuru Sahipleri:
- Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının il ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
- Belediyeler, İSKİ, İETT
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire  Başkanlıkları
- İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası,  Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek  Kuruluşları, Birlikler, Odalar,  Meslek Örgütleri, Merkezler
- Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
- Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar,  Konfederasyonlar)
- Üniversiteler, Fakülteler.

KUZEY DOĞU KALKINMA AJANSI (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
İnternet Üzerinden: 25 Şubat 2016
Proje Dosyası Teslim: 3 Mart 2016
Amaç: Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla üretilen hammaddenin işlenerek katmadeğerli ürün haline getirilmesi.
Programın Öncelikleri:
1- İmalat ve madencilik sektörlerindeki işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirmesi, üretim kapasitesinin artırılması.
2- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilerek değerlendirilmesi.
3- Tarımsal çıktılardan ikincil ürünler üretilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal çıktıların depolanmasına ilişkin soğuk hava deposu yatırımları.
4- Et ve süt üretim tesislerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu.
Destek Miktarı:
Asgari Destek:         20.000 TL
Azami Destek:          500.000 TL
Destek Oranı: Proje maliyeti toplamının en az yüzde 15’i ve en çok yüzde 50’si.
Geniş Bilgi İçin: //www.kudaka.org.tr/ veya;
www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari.

ANKARA KALKINMA AJANSI Ankara)
Teknolojiye odaklanmak...
1- İleri Teknolojilerde Yüksek
Katmadeğer Mali Destek Programı
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında yayınladığı 1. çağrıya ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Son Başvuru Tarihi:
İnternet Üzerinden: 11 Mart 2016
Proje Dosyası Teslim: 18 Mart 2016
Uygun Başvuru Sahipleri: İşletmeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri, Kümeler, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkar Odaları, Meslek Odaları ve bunların biraraya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar), İhracatçı Birlikleri.
Öncelikler:
Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi
Öncelik 2: İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması
Öncelik 3: Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi
Öncelik 4: İleri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik altyapıların geliştirilmesi.
Destek Miktarı:
Toplam Bütçe: 9.000.000 TL
Asgari Destek: 150.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %50
Geniş Bilgi İçin: //www.ankaraka.org.tr/ veya;
www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari
2- Sosyal Sorunların Çözümünde
Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında yayınladığı 2. çağrıya ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Son Başvuru Tarihi:
İnternet Üzerinden: 18 Mart 2016
Proje Dosyası Teslim: 25 Mart 2016
Uygun Başvuru Sahipleri: Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.), Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler, Kar Amacı Gütmeyen Araştırma Merkezleri/Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkar Odaları, Meslek Odaları ve bunların biraraya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar), Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar), Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler.
Öncelikler:
Öncelik 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması
Öncelik 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması
Öncelik 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması
Öncelik 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katmadeğere dönüştürebilecekleri imkanların sağlanması
Öncelik 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
Destek Miktarı:
Toplam Bütçe:          4.000.000 TL
Asgari Destek:         75.000 TL
Azami Destek:          150.000 TL
Asgari Destek:         %25
Azami Destek:          %90
Geniş Bilgi İçin: //www.ankaraka.org.tr/ veya;
www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari.
AKİSMERTTM (Batı Akdeniz TÜBİTAK Destekli Teknoloji Transfer Ofisi)

ERA-NET
Akıllı Kentsel Sistemler
Son Başvuru Tarihi:
İlk Aşama Son Başvuru Tarihi: Mart 2016
İkinci Aşama Son Başvuru Tarihi:
Eylül 2016
2020 programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen JPI Urban Europe’un dördüncü çağrısı olan ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler (Smart Urban Futures-ENSUF) açıldı.
Belirlenen Üç Çağrı Başlığı:
1- Akıllı kentsel dönüşüm, büyüme ve daralma için kavramlar ve stratejiler.
2- Kamu hizmetlerinde yeni dinamikler.
3- Kapsayıcı, hareketli ve erişilebilir kent toplulukları.
İki Aşamalı Süreç: Bu çağrı için iki aşamalı bir süreç izlenecektir. Öncelikle ilk aşama başvuruları alınacak, bu başvurular arasından yaklaşık 50 öneri seçilecektir. Başarılı olan ilk aşama başvuru sahipleri ise ikinci aşamaya davet edilecek ve detaylandırılmış proje önerilerini sunacaktır.
Geniş Bilgi İçin:
www.tubitak.gov.tr/.../era-net-akilli-kentsel-sistemler-smart-urban-futures-cagrisi-acildi/veya
www.ab-ilan.com/era-net-akilli-kentsel-sistemler-cagrisi-acildi/?

A.B.D. Ulusal Sağlık Enstitüsü ile İşbirliği Çağrısı
Son Başvuru Tarihi:
26 Şubat 2016
Amaç: Çağrı, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki araştırma ortaklıklarından doğan başvuruları teşvik ederek uygun bütçeli tanı ve tedavi teknolojilerinin gelişmesiyle düşük ve orta seviye kaynak gerektiren tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını amaçlamaktadır.
Çağrı kanser alanında yapılacak proje başvurularını kapsayacaktır.
Geniş Bilgi İçin: 
www.ab-ilan.com/tubitak-abd-ulusal-saglik-enstitusu-nih-ikili-isbirligi-cagrisi
KONNECT EUREKA Çağrısı
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2016
Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Avrupa Birliği 7. Çerçeve Program Projesi KONNECT kapsamında EUREKA Çağrısı açıldı.
Öncelikli Alanlar: Çağrıya bütün teknoloji alanlarından Ar-Ge Projeleri ile başvuruda bulunulabilecektir.
Başvuru Kriterleri: Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge Projeleri, EUREKA kapsamında desteklenecektir.
Proje konsorsiyumu en az iki KONNECT EUREKA Çağrısı’na katılan ülke (Güney Kore, Almanya, Hollanda ve Türkiye) ortağından oluşacaktır.
Üniversite ve Araştırma Merkezleri, EUREKA projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt yüklenicisi olarak yeralabilirler.
Geniş Bilgi İçin:  https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/konnect-eureka-cagrisi-acildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2016, 15:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner235

banner229

banner216