banner472

banner458

banner457

Yenilikçi KOBİ yatırımına destek

Türkiye’nin ve KOBİ’lerin rekabet gücünün artmasında inovasyon (yenilikçilik) ve katmadeğerli üretim hayati önemde. Bu nedenle yenilikçi KOBİ yatırımlarına verilen destekler 2020’de daha da öne çıkacak.

DESTEK-TEŞVİK 01.04.2020, 08:00 28.04.2020, 10:08
13745
Yenilikçi KOBİ yatırımına destek

Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) 19 Mayıs 2020 7
Çağrı kesim tarihi için: 29 Haziran-3 Temmuz 2020 7 Ekim 2020
Çağrı kesim tarihi için: 16-20 Kasım 2020 
Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde “Enhanced European Innovation Council Pilot 2018-2020” Çalışma Programı güncellendi. Bu çalışma programına göre KOBİ Aracı Faz 2 programının adı Avrupa İnovasyon Konseyi (AİK) Hızlandırıcı olarak değişti. Güncellenen Faz 2 (Hızlandırıcı) programı ile birlikte hibe seçeneğinin yanı sıra risk sermayesi yatırımı (blended finance) seçeneği de hizmete girecek. Teknoloji Olgunluk Seviyesine (TRL) göre programın sağlayacağı fonlama sistemi de değişiklik gösterecek.
Amaç: KOBİ Aracı (Hızlandırıcı) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması, uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanıyor.
Özellik: Tek başına KOBİ’lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecek. Teknolojik alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır. İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir programdır.
Kapsam: Pazar uygulamaları, Ar-Ge inovasyonunun teknik fizibilitesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’ler ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için KOBİ Aracı Faz 2’ye (Hızlandırıcı) başvurabilirler. Programın amacı pazara hâkim olabilecek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkarmak; ticarileştirme stratejisi ve finansman planı içeren 30 sayfalık yatırımcı-hazır bir iş inovasyon planı oluşturmaktır.
Yapılacak planlama:
• Faaliyetler
• Detaylı İş Planı
• Geliştirme
• Prototip Üretimi
• Test
• Minyatürleştirme
• Büyütme
• Pazar Uygulamaları
• Araştırma
• Çıktı
• Yatırımcı-Hazır İş Planı

Proje Süresi: 12-24 ay
Destek miktarı:
• Başvurular yüzde 70 oranında ve 2.5 milyon Avro’ya kadar destelenecek.
• Program ayrıca 15 milyon Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sunmaktadır.
Not: Bu kapsamda çevre, enerji, bio-çeşitlilik, emisyon azaltımı gibi konulardaki başvurular önem taşımaktadır.
Seçenekler: KOBİ’ler “sadece hibe” ya da karma fonlama sistemi olarak geçen “blended finance-hibe ve risk finansmanı yatırımı-” seçeneğine başvurabilecekler.
Plan kriterleri: İş planı hazırlarken dikkat edilecek hususlar “Proje Değerlendirme Kriterleri”nde belirtilmiştir.
Değerlendirme: Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) değerlendirmeleri etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri kapsamında teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiriciler tarafından uzaktan değerlendirilir.
Yatırım aşaması: Yatırımcıdan / yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi varsa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu ve yatırımcılar;
Yatırımcıdan / Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi yoksa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu yatırım yapmak üzere KOBİ ve yatırımcılar arasında anlaşma imzalanır.
Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay yüzde 10 ile yüzde 25 arasında olacaktır. Yatırımcıların exit süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır.
Bilgi için: https://h2020.org.tr/tr/h2020/kobi-araci
TÜBİTAK: Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı Tunus Caddesi No: 80 06100 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon: +90 312 298 1750
Faks: +90 312 427 4024
E-posta: ufuk2020@tubitak.gov.tr
“KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktaları”: Merve Diyar
Telefon: 0312 298 1741
E-posta: merve.diyar@tubitak.gov.tr
E-posta: ncpsme@tubitak.gov.tr
Tarık Şahin
Telefon: 0312 298 1886
E-posta: tarik.sahin@tubitak.gov.tr
E-posta: ncpsme@tubitak.gov.tr

“Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Hibe Destek Programı” Teklif Çağrısı
Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2020
IPA tarafından fonlanan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı altında desteklenen “Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı” Teklif Çağrısı yayınlandı.
Hibe Programı’nın amacı: Mevcut işgücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak.
Hibe Programı’nın özel amacı: Kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücüne katılımlarını artırmak.
Hibe Programı’nın öncelik alanları:
1. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş kişilerin projeye hedef kitle olarak dahil edilmesi,
2. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ulaşılarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının temin edilmesi,
3. Mesleki eğitim (zorunlu), girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim, işgücü piyasasına yönelik genel beceriler (iletişim becerileri, iş becerileri, liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı becerileri vb.) ve sosyal becerileri (motivasyon, özgüven ve özfarkındalık vb.) geliştirmeye yönelik olarak günlük harcırah imkanı sağlanan eğitimleri temel alan ve İŞKUR tarafından uygulanmakta olan Aktif İşgücü Programı aracılığı ile istihdam edilebilirliğin artırılması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin yeterliliklerinin iyileştirilmesi,
4. İş ve Mesleki Danışmanlar vasıtasıyla İŞKUR il müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde iş arayanlara ödenek sağlanmasını ve/veya taşınma ödeneği verilmesini temin eden İŞKUR Bireysel Eylem Planı’nın uygulanması ve izlenmesi yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin aktif bir şekilde iş aramalarının desteklenmesi.
5. Proje tekliflerinin yukarıda sayılan dört öncelik alanının tamamını kapsaması gerekmektedir.
Uygun başvuru sahipleri (Kimler başvurabilir?): Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler (belediyeler ve İl Özel İdareleri vb.), çatı kuruluşlar (Federasyon, Konfederasyon, işveren ve işçi örgütleri/kuruluşları, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları gibi), üniversiteler, kalkınma ajansları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar.
Hibe Programı toplam bütçesi: 17 milyon avro.
Talep edilebilecek hibe miktarı: En az 200.000 avro; en fazla 350.000 avro.
Talep edilebilecek hibe oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az yüzde 80’i, en fazla yüzde 90’ı hibe olarak talep edilebilir.
Proje süresi: Sunulacak projeler 10 aydan kısa, 12 aydan uzun olamaz.
Sözleşme makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.ikg.gov.tr/ http://ihale.ikg.gov.tr/

Yorumlar (0)