Page 20 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 20

KAPAK     rine ve sürdürülebilirliklerine çok önemli katkılar  memnuniyeti açısından önemli bir başka unsur. Do-
     sağlayan tedarik zinciri bölümlerinin iyi değerlen- layısıyla doğru tedarikçilerle çalışmak çok önemli.”
     dirilerek uygulamaya alınmış performans kriterle- Tuğrul Günal, uyarıyor: “İlgili tüm paydaşlarla
     riyle yönetilmesi esas olmalıdır” diyor.     olan işbirliği kapsamında güçlü bir marka imajı
      Şirketlerin büyüklüklerine global ve lokal pa- yaratmak istiyor iseniz mutlaka tedarikçilerinizi
     zarlarda faaliyet göstermelerine, kurum içindeki  seçerken çok özen gösteriyor; pazardaki konumla-
     yapılarına bağlı olarak değer zincirinin, entegre ve  rını, kalite standartlarını, çalışan sağlığı ve güven-
     sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde tedarik  liği uygulamalarını, referanslarını, işbirliklerini,
     zinciri fonksiyonunun değişik roller üstlenebildiğine  gerekli olduğunda sertifikalarını ve mali durumla-
     dikkat çeken Günal, kurumlarda öğrenen organi-  rını dikkatle değerlendirmelisiniz. Bunlara ek ola-
     zasyon yapılarına geçilmesi, çalışan yetkinliklerinin  rak, tedarikçilerin performanslarında iyileştirmeye
     sürekli geliştirilmesi ve süreçlerin dijitalleştirilme- açık konular varsa tedarikçi geliştirme programla-
     si yoluyla değişkenliklere hızla uyum gösterebilen,  rının mutlaka uygulanmasını önemle tavsiye ede-
     üstlendiği önemli sorumlulukları yerine getirebilen,  rim. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi bölümleri
     sürekli gelişim sağlayan bir tedarik zinciri fonksiyo- içinde kategori (ürün) yönetimi yapısının kurulmuş
     nu hedeflenmesi gerektiğine işaret ediyor.: “Özetle;  olması gerekmektedir.
     Stratejik Satınalma (Kategori                     TEDAR ve PWC’nin 2020’de
     Yönetimi), İhracat / İthalat, Si-                  gerçekleştirdiği Yeni Nesil
     pariş Yönetimi, Planlama, Stok                   Satınalma anketine göre; sa-
     ve Depo Yönetimi genel anlam-                    tınalma organizasyonları için-
     da tedarik zinciri yönetimi bö-                   de genelde katagori (ürün)
     lümlerinin içinde yer alan fonk-                  yönetimleri yalnızca yüzde 17
     siyonlardır.”                            seviyesinde yer alıyor. Bu hu-
      Tuğrul Günal, sektörüne                     sus ankete katılan şirketlerin
     göre farklılık arz etmekle bir-                   satın alma yaparken aslında
     likte şirketlerin cirolarını, yüzde                 konularına detaylı hakim ol-
     40 ile yüzde 70 arasında teda-                   madan satın alma yaptıkları-
     rik zinciri bölümleri tarafından                  nın en güzel göstergesidir.”
     gerçekleştirilen satınalmaların                    Tedarik zinciri yöneti-
     oluşturduğunu, ayrıca şirketle-                   minin önemi: Tuğrul Günal,
     rin masraflarının takribi yüzde                   kategori yöneticisinin gö-
     80’inin tedarik zinciri bölümleri                  revlerine de değiniyor: “Ka-
     tarafından yönetildiğini söylü-                   tagoriye ait pazar bilgisi;
     yor: “Şirket büyüklüklerinden                    stratejisi, büyüklüğü, faaliyet
     bağımsız şirket faaliyetlerine                   gösteren firmalar, firmaların
     bu denli etki edebilen bir fonk-                  pazar payları, firmalar hak-
     siyonun şirketlerin ana stra-                    kında detaylı bilgi (kuruluş
     tejilerine direkt etkisi olması                   tarihi, ortaklık yapısı, cirosu,
     kaçınılmazdır. Etkili yönetilen                   çalışan sayısı, mali durumu,
                    Tuğrul Günal
     bir tedarik zinciri, her şeyden                   referansları vb.), teknolojik
     önce işletmenin rekabetçiliğini                   gelişim, kategoriye ait satın
     artırıyor ve faaliyet gösterdiği alanda pazar payının,  alma stratejisi; alıcı ve satıcı arasındaki güç denge-
     dolayısıyla da kârlılığının yükselmesini sağlıyor.  si, satıcı firmanın SWOT analizi, pazarda uygulana-
      Tedarik zinciri yönetimi bölümleri, şirketlerde ilgi- bilecek ihale şekilleri vb. Şirketlerin satın almasını
     li tüm süreçlerin doğru ve verimli yönetilmesinden,  gerçekleştirdiği ana kalemlerde kategori yönetimi
     ürün veya projelerin zamanında, belirlenen bütçey- yapılmadığı taktirde ana girdi maliyetlerinizi hiçbir
     le teslim edilmesine kadar birçok aşamayı etkiliyor.  zaman kontrol ettiğinizi söyleyemezsiniz. Bu ne-
     Bunun doğal sonucu olarak müşteri memnuniyeti  denle şirketler tedarik zinciri bölümlerini, gerekli
     ve şirketin imajı marka değeri üzerinde de doğru- yetki ve sorumluluklarla donatmalı ve bu bölümün
     dan etkili oluyor. Ayrıca, şirketler için kritik olan risk  yöneticisi şirketteki en üst kademeye rapor etme-
     yönetimi ve maliyet-kalite dengesini şekillendiren  lidir.”
     unsurlardan biri olarak tedarik zinciri büyük önem  Dijitalleşme şart: Ana stratejilerinde dijital-
     taşıyor. Sisteminize entegre ettiğiniz üçüncü şirket- leşmeye yer vermeyen şirketlerin yakın gelecekte
     lerden alınan mal ve hizmetlerin uzun vadede sürek- varlıklarını sürdürmelerinin pek mümkün görün-
     li servis sunabilmesi de yine şirket imajı ve müşteri  mediğini ve bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu


     20 KobiEfor Ekim 2020
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25