Page 10 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 10

Robotlaşma yapılan işin niteliğini değiştiriyor

                       Robotlu otomasyon sistem-
                      lerinin sektöre ürün kapasite ve
                      kalite artışından tutun, üretim
                      sarfların azaltılması ve üretimde
                      kullanılan alanların verimli hale
                      getirilmesine kadar çok yönlü bir
     çi simülasyonların yapılmasına
                      devrim sağladığı çok açık. Bu-
     izin verir. Robotstudio™, üretimi
                      nun yanında robot otomasyonun-
     durdurmadan eğitim, programla-
                      daki esneklik, günümüz trendle- Cem Emre Tural, ABB olarak
     ma ve optimizasyon gibi görevleri
                      rinden özelleştirilmiş ürünlerin  şirketlerin dinamik piyasalara
     gerçekleştirmenize izin vererek
                      çok daha kolay ve verimli şekil- uyum sağlandıkça varoldukları-
     robotlu üretim sisteminizin ve-
                      de üretilmesine olanak sağlıyor.  na, esnek üretim sistemleri ile
     rimini artıracak çevrim zamanı
                      İşçiliğin azaltılması ile sağlanan  beraber büyüyüp kaliteli istih-
     gibi dijital araçlar sağlar. IOS ve               dam oluşturduklarına inandıkla-
                      fayda, insanların gelecekte işle-
     Android platformlarında arttırıl-                rının altını çiziyor.
                      rini kaybedeceği kaygısını oluş-
     mış gerçeklik kullanarak Robots-                 Tural, “İstisnalar dışında ülke-
                      tursa da yaşanan her endüstriyel
     tudio™ ile tasarladığınız robotlu                miz senelerdir Avrupa ülkelerine
                      gelişme insanların yaptığı işlerin
     üretim hattını, üretim sahanızda                kıyasla büyüme grafiğini sürdüren
                      niteliğini değiştiriyor.
     veya hayal ettiğiniz herhangi bir               nadir ülkelerden biri, bunu değişim
                       Varolan işler kaybolup, bunun
     yerde görselleştirmeniz mümkün                 sürecini etkin bir yol haritasıyla şe-
                      yerine yeni işler ortaya çıkıyor.
     oluyor. (bknz reklam syf no 11)”                killendirebilirsek dünya üzerinde
                      Bu süreç robotların üretimde,
      Senelerdir üretim sistemlerinin                rekabetçiliğimizi koruyabileceğiz.
                      insanların yerine ergonomik ol-
     tasarım aşamasında veya yeni ürün                Bunun yanında yetenekli insanla-
                      mayan tekrarlı, tehlikeli ve za-
     tanıtımı için kullandığı Robotstu-               rımız yaptıkları inovasyonlar ve iş
                      rarlı işlerde sisteme entegre
     dio™ yazılımı, müşterilerin sistem-               modelleri ile bizi diğer ülkelerden
                      olup olumlu bir iş hayatı ortaya
     lerini sanal gerçeklik ile deneyim-               pozitif olarak farklılaştıracaktır.
                      çıkartması ile devam ediyor. Diji-
     leyebildiği dijital ikiz bir kullanıcı             Bu fırsatın yakalanması hem yeni
                      talleşme ile beraber sağlanan en
     arayüzüne dönüşüyor. Tural, “Sanal  yüksek faydalar, robotlar ve en- müşteri taleplerini karşılamak,
     gerçeklik ile robot programı yaza- tegre servisleri insanlarla üre- hem de üretimdeki istihdamın ko-
     bildiğiniz, hareketlerini gözlemle- timde birleştirebilen işbirliğine  runmasına ve artmasına yol aça-
     diğiniz bu arayüz, proje aşamasında  dayalı bir ortamda sağlanıyor.  caktır” açıklamasını yapıyor.
     kullanıcılarının daha ergonomik bir
     sistem tasarlamaları konusunda
                                     çüm makinelerinin aksine, 3DQI,
     olanak sağlamaktadır. Robotstu-
                                     ürünün birden çok görüntüsünü
     dio™ yazılımının ücretsiz deneme
     sürümünü, ilgili eğitim, doküman                yakalamak ve bunu üretim CAD
     ve örnek simulasyonları abb.com                 modeliyle karşılaştırmak için bir
     da bulabilirsiniz” diyor.                    3D sensör kullanır. Bu temassız
                                     teknik, operatörlerin kaliteyi sa-
      Bütün üretim                         niyeler içerisinde ve geleneksel
      sektörlerine hitap edecek                   araçlara ve manuel incelemelere
      Önümüzdeki senelerde oto-                   göre daha fazla bilgi ile test et-
     motiv ve otomotiv yan sanayisi                 mesine olanak tanır” bilgisini ve-
     Türkiye’de güçlü büyümesini ve  sistemler ve bunlarla beraber akıl- riyor. Tural, ABB’nin buna benzer
     rekabetçiliğini devam ettirecek,  lı üretim teknolojilerinin Türkiye’de  ürünlerle 2021 senesi içerisinde
     bunun yanında metal, plastik,  kullanılmasını amaçlıyor.    portföyünü genişletmeye ve yeni
     kimya ve tüketici sektörleri de hız- Cem Emre Tural, “Örneğin;  teknolojiler sunmaya devam ede-
     lı gelişen ihtiyaçlara yönelik üre- ABB’nin yeni ve eşsiz dijital ürün- ceğini belirterek, “Bizi takip etme-
     timlerini genişletecek.     lerinden biri daha hızlı ve doğru  ye devam edin” çağrısını yapıyor.
                                       1
      ABB, robot otomasyonu konu-  kalite ölçümü sağlayan 3DQI ürü- [ ] Industrial Robotics Market
     sunda geniş ürün çeşitliliği ve değer  nüdür. Üretilen ürünleri incelemek  Outlook–2023 https://www.allied-
     katan paydaşlarıyla beraber, bütün  için geleneksek temas tabanlı bir  marketresearch.com/industrial-
     üretim sektörlerine hitap edecek  yöntem kullanan geleneksel öl- robotics-market

      KobiEfor Dijital ìXEDW
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15