Page 6 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 6

52%27 7(.12/2-à/(5à                     görevlileri, idari ve yürütme sek- istihdamı da yok edip, bazı toplu-
                     reterleri, defter tutma görevlileri,  lukları risk altına sokacağını kayde-
                     muhasebeciler ve denetçiler, fabri- diyor. WEF’e göre veri işleme ya da
                     ka işçileri, ticari hizmetler, müşteri  işletme alanındaki rutin ya da elle
                     bilgilendirme ve müşteri hizmetle- yapılan işler, en büyük otomasyon
                     ri çalışanları, genel ve operasyon  tehlikesi altında. Ancak WEF, ba-
                     müdürleri, mekanik ve makine  kım, mühendislik, bulut bilişim, bü-
                     tamircileri, malzeme kaydı ve stok  yük veri ve yeşil ekonomi alanların-
     işçi’ anlamlarına geliyor.   tutma memurları bulunuyor.   da yeni istihdam alanlarının ortaya
      Dünya sinema tarihinin en unu- Yapay zekanın, daha çok veri  çıkacağını da söylüyor. WEF, pande-
                     girişi ve fabrika işçiliği gibi tek- mi durumunun firmalar maliyetleri
     tulmaz film serisi; Terminatör;
                     rar eden ve tehlikeli işlerin yerini  düşürmeye ve yeni çalışma yön-
     gelecekte robot teknolojilerine
     ilişkin kaygıları, etik tartışmaları  alacağı, insanların daha değerli  temleri benimsemeye çalışırken
     ve olası tehlikeleri vurgulasa da  işlere odaklanmasını sağlayarak  yeni teknolojilerin benimsenmesini
                     iş yapış biçimlerini de değiştire- hızlandırdığını da ifade ediyor.
     robot teknolojileri üreticileri, bu
                     ceği öngörülüyor.
     ve benzer filmlerdeki korku dolu
     senaryoların aksine yapay zekayla  Günümüzün hızla öne çıkan
                     teknoloji trendlerinden biri de bi-
     desteklenen robotların yakın ge-
                     lişsel ve fiziksel olarak ‘İnsanın
     lecekte insan hayatını kolaylaştır-
     mada başrolde olacağını söylüyor.  Güçlendirilmesi (Human Aug-
                     mentation). Dünyaca ünlü Yazar
      Gelecekte özellikle yapay zekalı
                     Dan Brown’ın Başlangıç (Origin)
     robotların insanlığı ele geçireceği
     ve insan ırkının sonunu getireceği  kitabında da sözettiği gibi yakın
                     geleceği yeni bir tür şekillendire-
     kaygısı bir yanda dursa da uzman-                 Türkiye’de robotlar
                     cek: ‘ Yarı insan, yarı robot.’
     ların çoğu, etik tartışmalar ve ro-                en çok taşıma
     botların iş dünyasına sağlayacağı                 uygulamalarında
     avantajlara odaklanıyor.
      Günümüzde bilgisayar kulla-                   kullanılıyor
     nımındaki ve robot teknolojilerin-                 Kollaboratif robot endüstrisin-
     deki ilerlemelerin yeni görevler                 de büyüme potansiyeli günden
     için işçileri özgürleştireceği, daha               güne artıyor. Robotik Endüstriler
     fazla veri analisti, yazılım geliş-               Birliği’ne (RIA) göre 2025’e kadar
     tiricisi ve sosyal medya uzmanı,                 tüm endüstriyel robot satışlarının
     müşteri hizmetleri gibi ‘farklı in-  “2025 itibarıyla tüm    yüzde 34’ünü kolaboratif robotlar
     san özellikleri’ne dayalı iş rolleri- işlerin yarısını     alacak. Türkiye’de robot teknolo-
     nin ön plana çıkartacağı, basit, kol               jisi en çok taşıma uygulamaların-
     gücüne dayalı rutin işlerin; robot- makineler yapacak”     da kullanılıyor. Universal Robots
                      İsviçre merkezli uluslararası va-
     lar, cobotlar ve robot teknolojileri               Türkiye ve MEA Ülke Müdürü
                     kıf Dünya Ekonomik Forumu’nun
     tarafından yapılacağı öngörülüyor.                Kandan Özgür Gök, IFR (Ulusla-
      COVID-19 robotların ve yapay  (WEF) yayımladığı rapordaki tahmi- rarası Robot Federasyonu) 2018
                     ne göre, 2025 itibarıyla, tüm işyer-
     zekanın büyük sektörlerde kulla-                 Raporu verilerine göre; yeni ro-
                     lerindeki görevlerin yarısı makine-
     nımını oldukça hızlandırdı. Sağlık                bot kurulumlarının en çok yüzde
                     ler ve robotlar tarafından yapılacak,
     uzmanları, bazı sosyal mesafe                  54 ile taşıma uygulamalarında
                     bu durum büyük ihtimalle eşitsizli-
     önlemlerinin 2021’in sonuna ka-                 gerçekleştiğini belirtiyor.
                     ği daha da derinleştirecek. Araştır-
     dar uygulanması gerekebileceğini  ma dünya çapında 8 milyon kişiye  Robotik Endüstriler Birliği’ne
     düşünüyor. Dolayısıyla robotların,  istihdam sağlayan dünyanın en bü- (RIA) göre kolaboratif robotların
     artık hayatımızın odağına daha                  endüstriyel otomasyonun en hız-
                     yük 300 şirketini kapsıyor. Şu anda
     hızlı yerleşeceği apaçık ortada.                 lı büyüyen segmenti olduğunu
                     tüm iş görevlerinin yaklaşık üçte
      Pandemi döneminde hızlanan                  ve 2025’e kadar tüm endüstriyel
                     birinin makineler ve robotlar ta-
     dijital dönüşümle birlikte iş dün- rafından yapıldığını, geri kalanının  robot satışlarının yüzde 34’ünü
     yasının gündemine oturan En-   insan gücüne dayandığını paylaşan  karşılayacağını belirten Gök,
     düstri 4.0 kavramı, akıllı fabrikalar  WEF, ancak 2025’e kadar bu den- Türkiye’nin robot kurulumunda
     ve robot teknolojilerinin yükselişi  genin değişeceğine dikkat çekiyor.  dünyada 20. olduğunu belirterek,
     demek aynı zamanda. 2025’e ka-   WEF ‘robot devrimi’nin dünya  “Otomasyon trenini kolaboratif ro-
     dar iş sayısında düşüş olacak ilk  genelinde 97 milyon istihdam ya- bot teknolojisi ile yakalabiliriz. Ro-
     10 meslek grubunda; veri girişi  ratacağını, ancak en az bir o kadar  bot yoğunluğunun sadece büyük
     6 KobiEfor Dijital ìXEDW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11