Page 9 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 9

ABB, Türkiye’de değer     ma hedefinde olduklarını dile ge- B&R otomasyon ürünleri ile bera-
      katan üretimini        tiren Tural, “2018 yılından itibaren  ber, bütün otomasyon sektörüne
      artırmayı hedefliyor      Bursa Serbest Bölgesinde tahsis  baştan sona değer sağlayan bir
                        ettiğimiz küresel çözüm  firma haline geldi. Robot üretim
                        merkezimiz ile beraber  teknolojilerinde küresel uygulama
                        tüm dünyaya Türk mühen-  merkezleriyle beraber kazandığı
                        disliği ile robot otomas- deneyimi, ürünlerinin geliştirme-
                        yonu alanında sistem ve  sinde kullanan ABB, paydaşları
                        hizmetler vermeyi, Türk  ile beraber her fırsatta müşterile-
                        ekonomisine ihracat ile  rinin doğru otomasyon çözümüne
                        katkı sağlamayı, robot tek- ulaştığından emin olmaktadır.”
                        nolojilerinde deneyimle-
                        rimizi arttırmayı planlıyo- Dijital platformlarıyla
                        ruz” açıklamasını yapıyor.  dijitalleşmeden pay alıyor
                                      Dijital dönüşüm sürecinde robot
      Robot otomasyonunun küresel   ABB’den akıllı ve esnek    teknolojinin gelişimini değerlendi-
     anlamda heyecan verici bir sek-  üretim otomasyonu       ren ve ABB’nin bu dönüşümden na-
     tör olduğunu belirten Cem Emre   Endüstriyel robotlar; verimli,  sıl pay alacağını aktaran Cem Emre
     Tural, küresel endüstriyel robot  güvenilir operasyonları sürdürür- Tural, ABB Ability™ kapsamındaki
     pazarının, 2017’den bu yana yüzde  ken, piyasa fırsatlarından en iyi  Dijital Servisler ve Robotstudio™
     9.4’lük bir bileşik yıllık oran ile bü- şekilde yararlanabilecek esnek,  dijital platformunu örnek gösteriyor.
     yüdüğünü ve bu seviyede 2023’e  ölçeklenebilir ve çevik otomasyon  Tural, ABB’nin Endüstri 4.0 ve
     kadar devam etmesinin beklendi- çözümleri sağlayarak küçük ve  dijitalleşme çerçevesinde yürüt-
     ğini açıklıyor. [ ]       orta ölçekli yerel imalatçılardan  tükleri çalışmaları şöyle anlatıyor:
           1
      Cem Emre Tural, “Otomasyon  küresel işletmelere iş yaratmayı  “ABB Robotları internet üzerinden
     ve üretim sistemleri pazarının  destekleyen ekipmanlar olarak  bağlanarak, birçok veri ve verilerin
     önemli bir parçası olan çok amaçlı,  tanımlanıyor.       analiz servisleri ile müşterilerine
     yeniden programlanabilir endüst-                    en yüksek faydayı sağla-
     riyel robotlar, makine öğrenimin-                   mak üzere hazırlanmıştır.
     deki gelişmeler sayesinde hızla                    Robotları dijital dünyaya
     gelişiyor” diye konuştu. Şirketlerin                  güvenli bir şekilde bağla-
     müşterilerinin talebi doğrultusun-                   mak, mühendislik, devre-
     da değişime ayak uydurması ve                     ye alma, operasyonlar ve
     aynı zamanda küresel piyasalarda                    bakım otomasyon yaşam
     daha rekabetçi olması gerektiği-                    döngüsünün her adımında
     nin altını çizen Tural, şu bilgileri                  verimliliği arttırmaktadır.
     veriyor: “Bu fırsatın yakalanması                   ABB Robotlarında dijital
     hem yeni müşteri taleplerini kar-                   servisler analizlerle, tek
     şılamak, hem de üretimdeki is-                     tek robotların, sistemlerin
     tihdamın korunması ve artmasına  Cem Emre Tural, ABB’nin akıl- veya birkaç farklı konumda bulu-
     yol açacak. Bu değişim içinde ABB  lı ve esnek üretim otomasyonu  nan bütün bir filonun performan-
     Robotik, sağladığı ürün ve hizmet- sektöründe eşsiz bir ürün portfö- sını ve güvenilirliğini artırmanıza
     lerle verimli, esnek ve akıllı üre- yüne sahip olduğuna dikkat çeke- yardımcı olur. Örnek olarak ABB
     tim sahalarının oluşturulmasında  rek şunları söylüyor: “0.5 kilodan      Ability™ Bağlantılı Servisler pro-
     Türkiye sanayisine destek ve fayda  1 tona kadar taşıma kapasiteli,  aktif bir şekilde haber alma imka-
     sağlamaya devam edecektir.”   hijyenik odalardan boyahanelere,  nı sunar, akıllı telefonlar ile her an
      ABB, endüstriyel dijitalleşmenin  çok sıcak metal uygulamalarından  ulaşılabilir ve vakaları yüzde 25’e
     geleceğini yazmak ve değer yarat- insanlarla beraber çalışabilen iş- kadar azaltabilir.
     mak için kamu, sanayi, ulaşım ve  birlikçi robotlara kadar, tüm sek- Dijital platform Robotstudio™,
     altyapı sektöründeki müşterileri  törlerde ve her üretim teknolojisi- robotlarınızı üretimde çalıştıran
     ile yakın işbirliği içerisinde çalışan  ne uygun robotlar üretmektedir. 3  gerçek yazılımın tam bir kopyası
     öncü bir teknoloji lideri. Türkiye’de  kıtada robot üretimi olan tek robot  olan ABB VirtualController üzeri-
     değer katan üretimi arttırmak,  üreticisi olarak, müşterilerine en  ne kurulmuştur. Bu, atölyede kul-
     sürdürülebilirliği destekleyen ürün  yakın ve en kaliteli ürünleri sağ- lanılanlarla aynı olan gerçek ro-
     ve hizmetleri sağlayarak, global  lamayı hedeflemiştir. Geçtiğimiz  bot programları ve konfigürasyon
     ekonomilerde rekabetçiliği arttır- senelerde ABB bünyesine katılan  dosyaları kullanılarak çok gerçek-
                                         ìXEDW   KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14