Page 7 - Dijital KobiEfor-Eylül 2021
P. 7

riyiz. Başka bir entegratör ile ya
      da arada entegrasyon yazılımları
      ile uğraşmadan, direkt kullan-
      dıkları muhasebe yazılımı üze-
      rinden üyelerimize e-Devlet sü-
      reçlerinde de destek oluyoruz.
      E-İrsaliye ile ürünleri sevk ede-
      biliyor, e-Arşiv ile son kullanıcıya,
      e-Fatura ile bir e-Fatura mükel-
      lefine resmi belgelerini tamamen
      dijital bir altyapı ile elektronik or-
      tamda iletebiliyorlar. Ayrıca çift-
      çiden ürünleri alım aşamasında
      bir nevi mal alım faturası işlevi
      gören e-Müstahsil Makbuzu da
      bu süreçlere dahil oluyor. Çiftçi-
      lerle iş yapan esnafımızı da diji-
      talleştiriyoruz” açıklamasını yap-
      tı. E-devlete ek olarak e-ticaret
      ihtiyacı olan firmalara özel ola-
      rak da B2B ve B2C kanalların-   Suha                       Kemal
                       Onay                       Palancı
      dan, pazaryerlerinden, yani bayi-
      lere veya son kullanıcıya yönelik
      Internet satış sitelerinden hizmet  Ülkenin dijital dönüşüm süreci
      verebilen DİA Yazılım, üretim ya-
      pan üyelerine aldıkları siparişler  DİA Yazılım CEO’su Suha Onay,  Dijitalleşme tüm dünyada oldu-
      üzerinden iş istasyonları verimli- dijitalleşme ile farklı farklı do- ğu gibi Türkiye’de de pandemi
      liklerini de takip edecek şekilde,  mainlerde hizmet veren firma- sonrası hız kazandı. Tek eksi-
      üretim operasyonlarını, ham-   ların daha sık ve hızlı bir şekilde  ğimiz ayrı ayrı başarılı olan bu
      maddelerini ve mamullerini izle- birbirleri ile çalışır hale geldiği- hizmetleri bir ekosistem altın-
      yebilecekleri modüller sunuyor.  ni hatırlatarak böylece verilerin  da birbirine entegre edebilmek.
                      akılcı bir şekilde gittiğini belirtti.  Amazon bunu başardığı için
       DİA Çözüm           Türkiye’de bu domainlere ayrı  dünyanın en değerli firması ha-
       Kütüphanesi’nde        ayrı yazılım anlamında çok güzel  line geldi. Iot, Bulut, E-Ticaret,
       sektörel çeşitlilik var    çözümler sunulduğunu kayde-  Tedarik, Üretim gibi aşamala-
       Alınan siparişlerin depodan  den Onay, görüşlerini ise şöyle  rını dijitalleştirdi, ekosistemi
      sevk edilmesi tarafına ilişkin  açıkladı: “Gelişmiş IoT ürünü  kurdu ve dünyanın en büyüğü
      ise Suha Onay şu bilgileri verdi:  üreten firmalar, e-ticaret sitele- haline geldi. Bunu planlayacak
      “Depo sayımları, seri numarası,  ri ERP tarafında dijitalleşmeye  şekilde dijitalleşmeyi yönetme-
                      olanak sağlayan yazılımlar var.  miz gerekiyor.”
      barkod cihazlarıyla, farklı lokas-
      yonlardaki depolardaki ürün-
      lerin farklı özellikleriyle takip  edilip, faturalandıktan sonra,  sunmakla birlikte, restoran zincir-
      edilebilmesini; böylelikle stok  işin resmi olarak devlete, maliye  lerinin yönetimini dijitalleştirmek
      devir hızının takip edilerek, stok  bakanlığına raporlanması aşa- için Restoran Yönetimi yazılımla-
      maliyetinin optimize edilmesini  masında KOBİ’lerin bir mali mü- rı, otel zincirlerini dijitalleştirmek
      sağlıyoruz. Tüm bu kazanımlar  şavir tarafından tek düzen hesap  için Otel Yönetimi yazılımları da
      üyelerimizin zorlu rekabet orta- planı uyarınca beyannamelerinin  DİA Çözüm Kütüphanesi içerisin-
      mında rakiplerinin bir adım öne  oluşturulması, personel puantaj  de bulunuyor. Onay, “Zaten DİA’yı
      geçmesini sağlıyor. El terminal- ve bordrolarının hazırlanması,  farklı kılan noktalardan biri de bu.
      leri ile de depo mal kabul gibi  demirbaş amortismanlarının ta- Çok geniş bir çözüm kütüphanesi
      işlemleri yapabilmelerine olanak  kip edilebilmesi gibi işin resmi  ile üyelerimizin kurulma aşama-
      veriyoruz. Ayrıca sahada ekipleri  tarafında da ön muhasebe kısmı  sından itibaren çözümler sunabi-
      var ise, siparişleri cep telefon- ile tam entegre çözümler sunu- liyor, büyüdükçe tüm ihtiyaçlarını
      larından alabiliyorlar. Siparişle- yoruz.” DİA Yazılım olarak tüm  karşılamaya devam edebiliyoruz”
      rin alınıp, üretilip, depodan sevk  sektörlere hitap eden çözümler  dedi.
                                           (\OÖO   KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12