Page 4 - Dijital KobiEfor Şubat 2024
P. 4

6à%(5 6$9810$ 9( .857$50$ 6à67(0/(5à         Siber saldırıları, zaman, para, itibar kaybını önlemek,
                  riskleri minimize etmek için;

       Siber Savunma ve Kurtarma Sistemleri


     Dijital dönüşüm fırtınasının yaşandığı      ve Kurtarma Sistemleri’, siber saldırılar,
     veri çağında, kamudan özel sektöre;       veri ihlalleri, siber suçlar gibi tehditleri,
     küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli    zaman, verimlilik, para, itibar kaybını
     işletmelere, organizasyonlara, kurumlara,    önlemek, riskleri minimize etmek; bilgi
     kuruluşlara, bireylere, ülkelere kadar      güvenliğini sağlamak, dijital varlıkları
     her alanda ve her yerde ‘Siber Savunma      korumak için hayati önemde.

        ilgi teknolojisi ve / veya elekt-
        ronik bilgi güvenliği sağlayan
     B ‘Siber Savunma ve Kurtarma
     Sistemleri’, işletmelerden mobil bilgi
     işleme kadar çeşitli bilgi teknolojileri,
     dijital sistemler, bilgisayarlar, sunu-
     cular, bilgisayar ağları, akıllı cihazlar,
     elektronik cihazlar / sistemler, mobil
     cihazlar ve verilerin korunması, gü-
     vende tutulması için alınan önlemleri
     içeriyor.
      Dijital dönüşüm fırtınasının ya-
     şandığı veri çağında, kamudan özel
     sektöre; küçük ölçekli işletme-
     lerden büyük ölçekli işletmelere,  Sistemleri’, şifreleme, kimlik doğ- Önemsenmesi gereken
     organizasyonlara, kurumlara, ku- rulama, erişim kontrolleri, düzenli  3 siber güvenlik başlığı
     ruluşlara, bireylere, ülkelere ka- testler gibi tekniklerle güvenlik açığı- Siber güvenlik şirketi ESET, 2024’te
     dar her alanda ve her yerde ‘Siber  nın bulunmasını, kapatılmasını, güç- dikkat edilmesi ve üzerinde durulması
     Savunma ve Kurtarma Sistemleri’,  lü güvenlik önlemlerinin uygulanma- gereken eğitim başlığı önerilerini pay-
     siber saldırılar, veri ihlalleri, siber  sını, potansiyel risklerin, tehditlerin laştı. Verizon verilerine göre, 2022’deki
     suçlar gibi tehditleri, zaman, ve- önlenmesini, siber güvenlik alanın- tüm küresel ihlallerin 4’te 3’ü (%74)
     rimlilik, para, itibar kaybını önle- daki gelişmeler ve tehditlere yönelik ‘insan unsuru’ içeriyor. Bu veri birçok
     mek, riskleri minimize etmek; bilgi  daha etkili savunma stratejilerini ha- durumda hata ve ihmallerin olduğunu,
     güvenliğini sağlamak, dijital var- yata geçirmeyi sağlıyor.  sonucunda da kullanıcıların kimlik avı
                                     ve sosyal mühendislik kurbanına dö-
     lıkları korumak için hayati önemde.
      Fabrikalardan, ofislere, işyerle- ‘Siber Savunma ve     nüştüğünü gösteriyor. Güvenlik eğitimi
     rine, binalara, şehirlere, hastane- Kurtarma Sistemleri’    ve farkındalık programları bu riskleri
                                     azaltmanın önemli bir yolu olsa da asıl
     lerden, okullara, trafiğe, evlerden,  bileşenleri        önemli olan yanlış kullanıcı davranış-
     ev ve ofis eşyalarına, arabalardan,  Ağ güvenliği, uygulama güvenliği,
     araçlara, elimizdeki tüm mobil ve bilgi güvenliği, operasyonel güvenlik,  larını doğrusuyla değiştirmek. Siber
                                     güvenliği artırabilmek için 2024’te
     akıllı cihazlara, otonom araçlara olağanüstü durum kurtarma ve iş  üzerinde durulması gereken konular
     kadar her yerde kullanılan yapay  sürekliliği, son kullanıcı eğitimi.
                                     ve eğitimler üç başlık altında toplandı:
     zeka aynı zamanda siber saldırıla-
                                      • BEC dolandırıcılığı ve kimlik
     rın açık hedefi. ‘Siber Savunma ve                avı: Hedefli kimlik avı mesajlarından
     Kurtarma Sistemleri’, yapay zeka                yararlanan iş e-postalarının güven-
     sistemleri tarafından işlenen ve                liğinin ihlal edilmesi (BEC) dolandı-
     depolanan hassas ve / veya kişisel               rıcılığı, en çok kazandıran siber suç
     veya kurumsal tüm bilgilerin ko-                kategorilerinden biri olmaya devam
     runmasını sağlıyor ve kötü amaç-                ediyor. Geçen yıl FBI’a bildirilen va-
     larla kullanılmasını önlüyor.                  kalarda kurbanlar 2.7 milyar dolar-
      ‘Siber Savunma ve Kurtarma                  dan fazla para kaybetti.

     4 KobiEfor Dijital ìXEDW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9