Page 9 - Dijital KobiEfor Şubat 2024
P. 9

Dikey İnişli Roket Yarışması

       TÜBİTAK yürütücülüğünde dü- üyelerle takım halinde tasarım yap-
      zenlenen Soğuk Gaz İtki Sistemi ile ma yeteneğini kazandırma amacıyla
      tahrik edilen Dikey İnişli Roket Ya- düzenleniyor.
      rışması, Dünya’da ilk olma özelliğine  Yarışmada takımlardan tasarla-
      sahip. Ülkemizin gelecek 10 yıldaki yacakları roketin yarışma komitesi
      teknolojik ilerleme yol haritasında tarafından sağlanacak olan havada
      yer alan ‘Roket İtkili İniş Sistemleri’ askıda tutma sistemi ile adaptasyo- kilde yere inmesi bekleniyor.
      hakkında öğrencilerin bilgi edinme- nunu sağlamaları ve roketin serbest  Verilecek birincilik ödülü 150.000,
      sini sağlamak ve gençlere farklı di- bırakılmasının ardından soğuk gaz ikincilik ödülü 120.000, üçüncülük
      siplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip itki sistemi kullanarak kontrollü şe- 100.000 TL.


      Biyoteknoloji          Psikolojide          Çip Tasarım Yarışması
                       DFGDFGDFG
      İnovasyon Yarışması       Teknolojik

                      Uygulamalar
       TÜBİTAK yürütücülüğünde dü-                  TÜBİTAK ve YONGATEK yürü-
      zenlenen Biyoteknoloji İnovasyon  Can Sağlığı Vakfı yürütücülü- tücülüğünde düzenlenen Çip Ta-
      Yarışması’na Türkiye ve yurt dışında  ğünde düzenlenen Psikolojide Tek- sarım Yarışması’nda öğrencilerin
      öğrenim gören T.C. vatandaşı veya  nolojik Uygulamalar Yarışması’nda  mikro-elektronik teknolojilerine
      yabancı uyruklu tüm lise, ön lisans,  psikolojik dayanıklılığı / esnekliği  ilgilerini artırarak bu alandaki ka-
      lisans, yüksek lisans ve doktora öğ- arttırma, risk belirleme stratejileri- biliyetlerini geliştirmeleri amaç-
      rencileri başvuru yapabilecek. Yarış- ni güçlendirme gibi koruyucu ruh  lanıyor. Analog Tasarım, Sayısal
      ma fikir, proje ve nadir hastalıklar-ge- sağlığına yönelik, psikolojik beceri- İşlemci Tasarım ve Mikrodenetle-
      netik tedavi kategoride düzenleniyor.  lerin kazanılması ve geliştirilmesi- yici Tasarım olmak üzere üç ayrı
      Lise seviyesinde dereceye girenlere  ne yardımcı olunması amaçlanıyor.  kategori altında düzenlenen Çip
      toplam 120 bin, fikir kategorisinde  Yarışmaya, Türkiye ve yurt dı- Tasarım Yarışması’na ön lisans,
      dereceye girenlere toplamda 240 bin,  şında öğrenim gören T.C. vatan- lisans ve yüksek lisans öğrenci-
      proje kategorisinde başarılı olan ve  daşı veya yabancı uyruklu tüm  leri bireysel veya en fazla 5 kişilik
      dereye giren öğrencilere toplamda  lisans, yüksek lisans ve doktora  takımlar halinde katılabiliyor.
      370 bin TL, Nadir hastalıklar-genetik  öğrencileri ve mezunlar katılabi- Verilecek ödüller; üç kategorinin
      tedavi kategorisinde toplamda 370  liyor. Dereceye girenlere verilecek  de birincilerine 150.000, ikincilere
      bin TL ödül verilecek.     ödül; toplamda 190 bin TL.   120.000, üçüncülere 100.000 TL.       Eğitim Teknolojileri Yarışması

       Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yü- çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme
      rütücülüğünde, gerçekleştirilen Eği- platformlarında kullanabileceği bilgi-
      tim Teknolojileri Yarışması’na Türkiye sayar destekli veya mobil kullanıma
      ve yurt dışında öğrenim gören tüm uygun çözümler üretmeleri önemli
      ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğ- değerlendirme kriterleri arasında yer
      rencileri ve mezunlar katılabilecek alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, lere 40.000, üçüncülere 30.000, lise
      olup ayrıca mezun seviyesinde fir- eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve seviyesinin birincisine 50.000, ikinci-
      malar veya girişimler de takım veya yenilikçi teknolojiler üzerinde proje- sine 40.000, üçüncüsüne 30.000, üni-
      bireysel olarak başvuru yapabilecek.  ler geliştirmeleri de beklenecek.  versite ve üzeri seviyesindeki birinci-
       Gençlerden öğrenmede verimliliği  Yarışmada, ilkokul ve ortaokul se- ye 60.000, ikinciye 50.000, üçüncüye
      en üst seviyede tutarak, öğrencilerin viyesindeki birincilere 50.000, ikinci- 40.000 TL ödül verilecek.
                                         ìXEDW   KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14