Page 6 - Dijital KobiEfor Şubat 2024
P. 6

6à%(5 6$9810$ 9( .857$50$ 6à67(0/(5à
       Siber dayanıklılığı artıracak 8 öneri

       Siber saldırılara başa çıkmaya               zırlayın. 4) Haberdar olun. 5) Şüp-
      hazırlıklı olmak, kişisel kullanıcı,             heli hareketler hakkında tartışın.
      ev ve küçük işletmelere yapılan                6) Ardınızda bir cihaz bırakmayın.
      saldırının etkisini azaltma konu-               7) Hesapları ve erişimi sık sık izle-
      sunda önemli rol oynuyor. Siber                yin. 8) Tüm finansal hesaplar, tele-
      güvenlik şirketi ESET, siber saldı-              fon operatörleri, internet servis sağ-
      rılara karşı alınması gereken ön-               layıcısı ve benzeri kişilerin iletişim
      lemleri sıraladı: 1) Düzenli olarak arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi bilgilerini (fiziksel olarak) elinizin
      verilerinizi yedekleyin. 2) Çalışma eğitin. 3) Bir olay tepki planı ha- altında bulundurun.

                     çözümleri ve dijital adli tıp ve olay
                     müdahale özelliklerine sahip araçlar
                     gibi gelişmiş teknolojilerle bu siber
                     tehditlere karşı koymalıdır.”

                      İçeriden gelen
                      siber tehditlere dikkat
                      Çalışan kaynaklı kötü niyetli eylem-
                     ler Türkiye’de şirketlerin %29’unu et-
     Giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri, kiliyor: İnsan faktörünün sebep olduğu içeridekiler bir kurumun düzenli iş
     akıllı şehir sistemleri, sürücüsüz siber olaylar genellikle çalışanların operasyonlarını aksatmayı veya dur-
     arabalar, otomatik perakende kasa- yaptığı hatalara dayanıyor. Bu konuda durmayı, BT zayıflıklarını ortaya çı-
     ları, ev, iş kullanımı için diğer akıllı önemli bir detay olan personelin olası karmayı ve gizli bilgileri elde etmeyi
     cihazlar… Siber suçlular, DDoS saldı- kasıtlı kötü niyetli davranışları göz ardı amaçlıyor.
     rıları veya diğer kötü niyetli eylemleri ediliyor.
     gerçekleştirmek için virüs bulaşmış  Kaspersky’nin araştırması, son  Etkili siber güvenlik için
     akıllı cihazlardan oluşan ağları aracı iki yılda Türkiye’deki kurumların  neler yapılmalı?
     olarak kullanıyor. Kaspersky, 2022’de %73’ünün farklı şekillerde siber  • Yazılım ve işletim sistemi sü-
     Türkiye’deki IoT cihazlarına yönelik olaylarla karşılaştığını ve bunların rekli güncellenmeli. Güncel, daya-
     27 milyondan fazla saldırı tespit etti. %29’unun çalışanların kasıtlı davra- nıklı ve şeffaf bir bilişim teknolojileri
     Bunlar arasında özellikle elektrik ve nışlarından kaynaklandığını ortaya (BT) güvenlik sistemi, etkili güvenlik
     su sistemleri gibi akıllı şehir altyapı koyuyor. Kurum içinde gerçekleşen çözümleri, akıllı güvenlik protokol-
     bileşenleri var.        kasıtsız veya kazara meydana gelen leri oluşturulmalı, etkili güvenlik açığı
      Kaspersky Global Araştırma ve tehditler, kimlik avı ve diğer sosyal yönetimi için sürekli güvenlik açığı de-
     Analiz Ekibi (GReAT) Türkiye Siber mühendislik yöntemlerine kanmak ğerlendirmesi yapılmalı. Organizasyo-
     Güvenlik Araştırmacısı Mert Değir- veya hassas ve gizli bilgileri yanlış nun altyapısını koruyacak ürünler ve
     menci, şunları söyledi: “2024 için kişiye göndermek gibi çalışan hata- çözümler uygulanmalı. Antivirüs yazı-
     siber tehdit ortamının gelişimini tah- ları. Kasıtlı tehditler, işverenlerinin lımı ve güçlü parolalar kullanılmalı.
     min ederken, devlet destekli siber sistemlerine kasıtlı olarak giren kötü  • Güvenlik araştırmacıları tara-
     saldırılarda artışla kendini belli eden niyetli kişiler tarafından içerden ger- fından tespit edilen kötü amaçlı ağ
     siber tehditlerin dinamik bir evrim çekleştiriliyor ve genellikle hassas adreslerinden gelen ağ bağlantıları
     geçireceğini ve hacktivizmin siber verilerin satışından maddi kazanç engellenmeli. Bilinmeyen gönderici-
     savaşın normlarından biri haline ge- elde etmek veya şirketten intikam lerden gelen e-posta ekleri açılmama-
     leceğini tahmin ediyoruz. Erişilebilir almak için yapılıyor. Kötü niyetli lı. Bilinmeyen göndericilerden gelen
     üretken yapay zekanın yaygınlaşma-               e-postalardaki veya tanınmayan web
     sı, hedefli kimlik avı taktiklerinin yay-            sitelerindeki bağlantılar tıklanmamalı.
     gınlaşmasına neden olurken, mobil                 • Kuruluşlar, çalışanlar arasında
     ve IoT cihazlarındaki güvenlik açıkla-             düzenli siber beceri kontrolleri yap-
     rının yaratıcı bir şekilde kullanılması             malı ve yetkin eğitimler sunmalı. Ku-
     da artacak. Günümüzde işletmeler                rumsal kullanıcılar sanal ortamlarda
     proaktif olmalı ve tehdit beslemeleri,             çalışırken olası gizlilik riskleri konu-
     güvenlik bilgi ve olay yönetim sis-               sunda eğitilmeli. Kuruluşlar kişisel
     temleri, uç nokta tespit ve müdahale              ve kurumsal verilerin korunmasında
     6 KobiEfor Dijital ìXEDW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11