Page 8 - Dijital KobiEfor Şubat 2024
P. 8

HABER                   TEKNOFEST 2024’te

         toplam 75 milyon TL ödül ve maddi destek


     TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına TL ödül ve malzeme desteğiyle kaldığı
     başvurular başladı. Yeni adresi Adana      yerden devam ediyor. Başvurular 20
     olan TEKNOFEST heyecanı 75 milyon        Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

        ürkiye Teknoloji Takımı Vakfı               kategoride düzenlenecek, yarış-
        (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Tek-               malara başvurular 20 Şubat’a ka-
     T noloji Bakanlığı ana yürütü-                 dar yapılabilecek.
     cülüğünde, Türkiye’nin önde gelen                TEKNOFEST 2024 kapsamında
     teknoloji şirketleri, kamu, med-                Kablosuz Haberleşme, BlokZincir,
     ya kuruluşları ve üniversitelerin               Hava Savunma Sistemleri, Finan-
     destekleriyle düzenlenen TEKNO-                sal Teknolojiler, İnsansız Deniz
     FEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji               Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve
     Festivali 2024’te Adana’da gerçek- TEKNOFEST teknoloji yarışma- TEKNOFEST Robolig Yarışmaları
     leşecek.            ları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt ise ilk defa başvuruya açılacak.


       Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması

       BAYKAR yürütücülüğünde düzen- ğu yarışmada, kritik tasarım raporu
      lenen Savaşan İnsansız Hava Araçla- aşamasını geçen takımlara malzeme
      rı (İHA) Yarışmasına, Türkiye ve yurt desteği, finalist takımlara ulaşım ve
      dışında öğrenim gören tüm lise (açı- konaklama desteği sağlanıyor. Ka-
      köğretim lisesi dahil) ve üniversite tılımcılara Türkiye’nin önde gelen
      öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. teknoloji firmalarına teknik gezi, bu nışma fırsatı, mesleki bilgi sahibi olma
       Toplam ödülün 470 bin TL oldu- gezilerde alanında uzman kişilerle ta- ve kariyer fırsatları sunuluyor.


       Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

                     si için düzenlenen Robotaksi Binek  Lise, ön lisans, lisans, lisansüs-
                     Otonom Araç Yarışması, Özgün Araç tü öğrencileri ile mezunların takım
                     ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere olarak katılabildiği yarışmada lise
                     2 kategoride düzenleniyor.   öğrencilerinden oluşan takımlar ile
                      Özgün Araç Kategorisinde takım- üniversite ve üzeri seviyeden oluşan
                     lar A’dan Z’ye bütün araç üretimini ve takımlar aynı kategoride yarışacak.
                     yazılımını yaparak en iyisi olmak için  ‘Özgün Araç Kategorisinde” birin-
                     yarışacak. Hazır Araç Kategorisinde ciye 200 bin, ikinciye 150 bin, üçüncüye
       Bilişim Vadisi, BMC ve TÜBİTAK takımlar TEKNOFEST kapsamında 120 bin TL ödül, ‘Hazır Araç Kategori-
      yürütücülüğünde geleceğin otonom sağlanan otonom araç platformların- sinde’ birinciye 150 bin, ikinciye 120
      sürüş algoritmalarının geliştirilme- da yazılımlarını çalıştıracak.  bin, üçüncüye 100 bin TL verilecek.       Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

       CEZERİ, ASELSAN ve TÜBİTAK yü- arabaların karşılaşabileceği kazala-
      rütücülüğünde düzenlenen Ulaşımda rın önlenmesi, algoritmaların gerçek
      Yapay Zeka Yarışması’na lise, üniver- zamanlı izleme ve alt-görüş kamera
      site öğrencileri ve mezunları takım görüntüleri kullanılarak nesnelerin
      halinde katılabiliyor. Yarışmada ula- tespit edilmesi amaçlanıyor.
      şım araçlarının çevresel farkındalığını  Takımlar için birincilik ödülü üçüncülük ödülü 100.000 TL ola-
      yükselten teknolojiler sayesinde uçan 150.000, ikincilik ödülü 120.000, rak belirlendi.

     8 KobiEfor Dijital ìXEDW
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13