Page 7 - Dijital KobiEfor Şubat 2024
P. 7

Çözümleri, Ağ Güvenlik Yazılımları,
                                     Ağ Erişim Kontrolü (NAC-Network
                                     Access Control), Ağ İzleme Aracı-
                                     sı, API Güvenliği, Ağ Saldırı Tespit
                                     Sistemi (NIDS-Network Instrusion
                                     Detection System), Ağ Üzerindeki
                                     Tehditleri İzleme ve Önleme Sistemi
                                     (NIPS Network-Based Intrusion Pre-
                                     vention System), Bilgisayar Tabanlı
                                     Saldırı Tespit Sistemi (HIDS-Host
                                     Intrusion Detection Systems), Ana
     en iyi uygulamaları hayata geçirmeli. Analitiği (UBA), Bulut (Cloud) Gü- Bilgisayar Tabanlı Saldırı / Sızıntı
      • Dijital cihazlarda (sanal kulaklık- venliği Çözümleri, Siber Güvenlik ve  Önleme Sistemleri (HIPS- Host Int-
     lar dahil) kullanılan ürün yazılımı gün- Bulut Güvenliği Entegrasyonu, Uç  rusion Prevention System), Kablosuz
     cellemeleri kullanıma sunulur sunul- Nokta Güvenliği (Endpoint Security)  Saldırı Önleme Sistemleri (WIPS),
     maz yüklenmeli.         ve Çözümleri, DevOps Güvenliği, Fi- Saldırı Tespit Sistemi (IDS-Instrusion
      • Kurumsal ağlarda IoT koruması  rewall (Güvenlik Duvarı) ve Güvenlik  Detection System), Saldırı Önle-
     için siber güvenlik çözümleri kullanıl- Geçidi Çözümleri, Antivirüs ve An- me Sistemi (Intrusion Prevention
     malı, dahili güvenlik ve veri aktarımı- timalware Yazılımları, VPN (Virtual  System-IPS), Saldırı Tespit ve Önle-
                     Private Network), Güvenlik Eğitimi
     nın güvenilirliğini sağlayan özel bir IoT            me Sistemleri (IDPS), Tehdit İstihba-
                     ve Farkındalık Programları.
     ağ geçidi tercih edilmeli. Halka açık              ratı, Loglama, Gelişmiş Kalıcı Tehdit
                      Mobil Cihaz Yönetimi (MDM-Mobile
     yerlerde güvenli olmayan WiFi ağları              (APT-Advanced Persistent Threat)
                     Device Management), Mobil Güvenlik
     kullanılmamalı.                         Önleme, Güvenlik Bilgileri ve Olay
                     Çözümleri (Enterprise Mobile Secu-
      • Çalışanlar arasında farkındalığı              Yönetimi (SIEM-Security Information
                     rity), Biyometrik Güvenlik Sistemle-
     artırmak ve kasıtlı bilgi güvenliği po-             and Event Management), Siber Acil
                     ri, Tek Kullanımlık Parola (OTP-One
     litikası ihlallerini önlemek için siber             Durum Kurtarma Planları, Güvenlik
                     Time Password), İki Faktörle Kimlik
     güvenlik eğitimleri uygulanmalı. BT               Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM), Şüp-
                     Doğrulama (2FA), Ayrıcalıklı Hesap
     güvenlik uzmanları için uygun eğitim              heli Aktivite Tespiti (UEBA), Gelişmiş
                     Yönetimi (PAM-Privileged Access Ma-
     programlarına yatırım yapılmalı.  nagement), Kimlik ve Erişim Yönetimi  Tehdit Savunması (ATD), XDR (Exten-
      • Gelişmiş anomali kontrolü, çalı- (Identify and Access Management- ded Detection and Response-Geniş-
     şanlar tarafından veya bir saldırganın  IAM) Güvenliği, Quantum Güvenlik,  letilmiş Algılama ve Yanıt).
                                      Felaket Kurtarma Planlaması,
     sistemin kontrolünü ele geçirmesi SOAR (Güvenlik Orkestrasyon, Oto-
                                     Test ve Optimizasyon, Siber Güvenlik
     durumunda potansiyel olarak tehlike masyon ve Olaylara Müdahale-Se-
     ortaya koyan faaliyetlerin önlenmesine curity Orchestration Automation and  Sızma Testi ve Raporlama, Penet-
     yardımcı olur.         Responce), Siber Güvenlikte DeFi  rasyon (Sızma) Testi, Kurumsal Pe-
      • Kişisel cihazların ve üçüncü par- (Değişken Güvenlik).   netrasyon Testi, Ağ Davranış Analizi
     ti uygulama ve hizmetlerin kullanımı  Büyük Veri (Big Data) Analitiği,   (NBA), İmza Tabanlı Tespit, Anomali
     kontrol edilmeli ve sınırlanmalı.  Veri Kaynağı Planlaması (Data Reso- Tabanlı Tespit, Atak Önleme Siste-
                     urce Planning-DRP), Data Replikas- mi, Uç-Son Nokta-Kullanıcı Güven-
                     yonu, Veri Koruma Teknolojileri, Veri liği Çözümleri, Uygulama Güvenliği
      ‘Siber Savunma ve Kurtarma
      Sistemleri’nde trendler ve  Yedekleme ve Kurtarma, Veri Kaybı (Application Security), Çözümleri,
                     Önleme Çözümleri (DLP), Hacklen- Planlı ve Plansız DR Testleri, Geri
      öne çıkan teknolojiler    miş Veri Kurtarma Çözümleri, Veri Dönüş (Failback) Operasyonu Planı,
      Yapay Zeka, Yapay Zeka ve Maki- Sızıntısı Engelleme (DLP-Data Loss Platform Bağımsız Felaket Kurtar-
     ne Öğrenimi, Saldırı Simülasyonları
                     Prevention), Sunucu ve Veri Depola- ma Çözümleri, WAF (Web Uygula-
     ve Eğitim, Sıfır Güvenlik (Zero Trust),  ma Çözümleri, Yedekleme Çözüm- ma Güvenlik Duvarı), Web Güvenliği,
     Sıfırıncı Gün (Zeroday) Atak Önleme
                     leri, Veri Tekelleştirme, Veri Merkezi Altyapı ve Sınır Teknolojileri, Güvenli
     Yazılımları, Siber Güvenlikte Otomas-              E-Posta Ağ Geçidi, Network Güven-
     yon, Siber Güvenlik Analitikleri (CSA),             liği Görünümü ve Analizi (Network
     Siber Güvenlik Yazılımları, BT Sürek-
                                     Security Visibility And Analytics-
     liliği Planlaması, Nesnelerin İnterneti
     (IoT) Güvenliği, Endüstriyel Nesnele-              NTA), Oturum İzleme (Session Mo-
                                     nitoring), Oturum Kaydı (Session
     rin İnterneti (IIoT) Güvenliği, Akıllı Kart
                                     Recording), Kripto Çözümleri, Web
     /Cihazlar, Otonom Araçlar / Cihazlar,
     Drone’lar, İş Sürekliliği Çözümleri.              / İçerik Filtreleme, Spam Filtresi,
                                     WiFi Güvenliği, Risk ve İş Etki Ana-
      Siber Sigorta ve Risk Yönetimi,
     Quantum Güvenlik, İnsan Davranış                lizleri, Sanallaştırma Çözümleri.
                                         ìXEDW   KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12