Page 5 - Dijital KobiEfor Şubat 2024
P. 5

“Teknolojik ve tam bağımsız bir ülke olma yolunda ilerliyoruz”

       SSB (Cumhurbaşkanlığı Savunma                “TUSGM (Türkiye Ulusal Siber Gös-
      Sanayii Başkanlığı) Müşaviri ve Tür-             terim Merkezi) ürünlerimizin kav-
      kiye Siber Güvenlik Kümelenmesi                ram ispatının, test ve gösteriminin
      (TSGK) Genel Koordinatörü Alpaslan              yapıldığı bir veri merkezi. Yalnızca bir
      Kesici, “Katmadeğeri yüksek tekno-              ürün yerine uçtan uca, bir kurumun
      lojileri üreten firmalarımızla birlikte,            ihtiyacı olan bütünleşik bir yapıyı da
      ülkemizin stratejik anlamda ürün-               burada anlatıyoruz. Teknolojik ve
      lerini geliştirme moral ve motivas- Alpaslan         tam bağımsız bir ülke olma yolunda
                     Kesici
      yonu içerisindeyiz. Siber güvenlikte             ilerliyoruz. Ürünlerimizin kullanım
      tam bağımsız olma yolunda önemli www.siberkume.org.tr sitesinden alanları oldukça yaygın ve 180 ülkeye
      adımlar atmaya çalışıyoruz. 2018’de tüm yerli ürünlerin kataloğuna ulaşı- ihraç yapan bir kümeyiz.” Sektörün
      başladığımızda 54 üye firmamız ve labildiğini söyledi. TSGK’nın çalışma- gelişimine yönelik yürüttükleri Fide
      180 ürünümüz vardı, şimdi 246 üye ları hakkında bilgiler veren Kesici, Projesi’ne de değinen Kesici, yapay
      firmamız ve 341 ürünümüz var. Yerli siber savaşların yapıldığı bir ortamda zeka, bulut, IoT, giyilebilir teknolo-
      ve milli ürünlerimizle ülkemizi koru- yerli ve milli siber güvenlik ürünle- jiler, otonom araçlar, akıllı araçlar
      yoruz” diye konuştu.      rine mutlaka bir fırsat verilmesinin gibi teknolojilerin güvenliğine ilişkin
       Siber Kafe Programı’nın 12. Bö- önemine değindi.      toplamda 10 yeni alanda yol harita-
      lüm Konuğu olan Kesici, TSGK Ku- Alpaslan Kesici, kamu kurumla- ları oluşturduklarını paylaştı: “Hep
      rumsal İletişim Koordinatörü Didem rında kritik altyapılarda yerli ve mil- birlikte bağımsız Türkiye için birlikte
      Gülsever’in sorularını yanıtladı ve li ürünlerin kullanıldığını kaydetti: çaba göstermeliyiz.”


      • Uzaktan ve hibrit çalışma güven- • Veri koruma: GDPR cezaları
     liği: Bir çalışmaya göre, çalışanların 2022’de yıllık %168 artarak 2.9 milyar
     %80’i, örneğin; yaz aylarında cuma Euro’nun üzerine çıktı. Bu, kuruluşla-
     günleri evden çalışmanın kendilerini rın personellerinin veri koruma politi-
     daha rahat hissettirdiğini ve dikkatle- kalarını doğru bir şekilde takip ettiğin-
     rinin dağıldığını kabul ediyor. Özellikle den emin olmaları açısından oldukça
     ev ağları ve cihazları kurumsal or- önemli. Düzenli eğitim, en doğru veri
     tamlarda kullanılanlara göre daha az işleme uygulamalarını akılda tutmanın
     korunuyorsa çalışanlar daha yüksek  en iyi yollarından biri. Güçlü şifreleme
     risk altında olabiliyor. Dizüstü bilgi- kullanımı, iyi parola yönetimi, cihazla- saldırısı-phishing) saldırıları 2023’ün
     sayarlar için güvenlik güncellemeleri,  rın güvende tutulması ve herhangi bir  2. çeyreğine kıyasla %20, 2022’nin 3.
     parola yönetimi ve yalnızca kurumsal  olayın anında ilgili kişiye bildirilmesi  çeyreğine kıyasla ise %47 arttı.
     onaylı cihazların kullanımı, kimlik avı  gibi önlemler…. Çalışanların sık yapı- Türkiye’de endüstriyel kontrol
     farkındalığı eğitimiyle birlikte olma- lan bir hata olan, istenmeyen e-posta  sistemleri saldırıları artıyor: Türki-
     lı. Bir araştırmaya göre, işletmelerin  veri sızıntılarına yol açan kör karbon  ye, endüstriyel kontrol sistemlerine
     %53’ü hibrit çalışma yöntemini bir şir- kopya (BCC) kullanımı konusunda bil- (ICS bilgisayarları) yönelik en fazla
     ket politikası olarak benimsiyor ve bu  gilendirilmeleri ve diğer teknik eğitim- saldırı tespit edilen bölgeler arasın-
     sayının giderek büyüyeceğini söylüyor.  lerden de yararlanmaları da önemli.  da. ICS bilgisayarları, enerji, ma-
     Mobil çalışanları, ortadaki düşman               dencilik, otomotiv imalatı, bina oto-
     (AitM) saldırılarına ve ‘şeytani ikiz’  Türkiye, 2023’te de siber  masyon altyapıları gibi birçok alanda
     tehditlerine maruz bırakabilecek hal- suçların en çok hedef aldığı kullanılıyor. Kaspersky ICS CERT
     ka açık Wi-Fi bağlantı noktalarından  bölgelerden biri oldu  analizlerine göre; 2023’ün başından
     gelen tehditler sözkonusu.     Türkiye 2023’te de dünyada siber itibaren Türkiye’deki ICS bilgisayar-
                     suçların en çok hedef aldığı bölge- larının %45’inde herhangi bir türden
                     lerden biri olmaya devam etti. Kas- kötü amaçlı nesne tespit edildi ve en-
                     persky, 2023’ün 3. çeyreğinde bölge- gellendi. Bu oran, %38 olan küresel
                     sel tehdit ortamına ilişkin bazı içgörü ortalamanın üstünde.
                     ve istatistikleri paylaştı, 2024’e dair  ‘Nesnelerin İnterneti’ne (IoT)
                     tahminlerde bulundu.      yönelik saldırılar küresel olarak
                      Kimlik avı saldırılarında tehlike katlanarak artıyor: IoT cihazlarına
                     büyüyor: Türkiye’de 2023’ün 3. çeyre- yönelik saldırıların sayısı son yıllar-
                     ğinde tespit edilen oltalama (kimlik avı da küresel olarak katlanarak artıyor.
                                         ìXEDW   KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10