banner402

banner345

banner403

banner374

banner440

banner441

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

Beyanname’de "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" başlığı altında yer alan bölümde AK Parti’nin iktidar programının alt başlıkları aşağıdaki gibi düzenleniyor:

HABER 01.06.2018, 08:50 04.06.2018, 12:50
3674
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
- Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi devam edecek.
- Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilerek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.

Döviz kuru riskine karşı teşvikler
- Döviz piyasaları yakından takip edilerek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek.
- Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.

Faizin baskısı azaltılacak
- Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak.
- Faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek.

Milli teknoloji hamlesi
"Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim" başlığı altında dijitalleşmeden imalat sanayisine, bilim ve teknolojiden Ar-Ge'ye kadar birçok alanda yapılan çalışmalar...
- Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklar artırılarak, desteklerin ağırlığı ürün bazlı ticarileşmeye kaydırılacak. Bu alandaki harcamaların katmadeğere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak.
- Milli teknoloji hamlesinin özünü, nitelikli insan gücü, yerli mali kaynaklar ve teknolojik altyapıyla geliştirilecek milli teknolojik kabiliyetler ve yüksek teknolojili ürünler oluşturacak.
- Temel bilimlerde araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılması teşvik edilecek.
- Özel sektörün, yüksek teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu doktoralı insan kaynağının sağlanmasına yönelik "Sanayi Doktora Programı" oluşturulacak.
- Yurtdışındaki Türk araştırmacıların Türkiye'deki araştırma altyapılarında çalışmalarını teşvik edecek özel düzenlemeler yapılacak.
- Patent borsasının kurulma süreci tamamlanacak.

Dijital dönüşüm
- KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak.
- Büyük organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeni teknolojilerin tanıtılması ve etkin kullanılmasında yol gösterici bir arayüz olacak "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak.
- Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu çerçevede, Türkiye'de birbiriyle konuşan makine sayısı 4.5 milyondan 8 milyona çıkarılacak.

Sanayi yapısının yerlileştirilmesi
- İhracata dönük bir anlayışla Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yüksek katmadeğerli mal üreten şirketlere sahip bir sanayi yapısı oluşturulacak.
- Sanayide stratejik sektörlerde yüksek teknolojili üretimle yerli ve milli üretimin payını artıracak bir altyapı oluşturulacak; mevcut sanayi tesislerinin dijital dönüşümü sağlanacak.
- Yerlileştirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla imalat sanayisinin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 adet ürün grubu teknoloji düzeyine göre önceliklendirilecek ve 43 ürün grubuna odaklanılacak.
- Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kurulacak.
- Yeni kurulacak "mega endüstri bölgeleri" ile özellikle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak.
- İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katmadeğerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen üretim yapısına geçilecek.
- İlaç etken maddelerinin yerli üretimi konusunda adım atılacak. Geri ödeme ve fiyatlandırma politikalarıyla ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik verilecek.
- Plazma ürünleri ve aşıların yurt içi üretimi gerçekleştirilecek. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ'lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştirilecek.
- Raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarlanması, geliştirilmesi, test ve sertifikasyonlarının yapılması ve seri üretimlerinin gerçekleştirilmesi süreci hızlandırılacak.
- Makine sektöründe güçlü bir yerli tedarik zinciri oluşturulacak.
- Türkiye'nin yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmasına imkan sağlayacak "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hızla gerçekleştirilecek.
- Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Otomotiv Test Merkezi" kurulacak. Bursa Yenişehir'de kurulacak test merkeziyle Türkiye'nin otomotiv sanayinin gelişimine katkı sağlanacak.

Koster Filosu yenilenecek
Koster Filosu'nun yenilenmesi projesi hayata geçirilecek. Projeyle deniz taşımacılığında kullanılan, ilk aşamada 20 yaşlanmış ve toplamda 100'ü aşkın koster gemisi milli imkanlarla son teknolojiyle üretilerek, yenilenecek.
- Katmadeğeri yüksek kimyasalların üretimi özendirilecek.
- Kritik silah, mühimmat ve koruma sistemlerinde ihtiyaç duyulan enerjetik malzemelerle söz konusu ürünlerin imalatında ham madde olarak kullanılan kimyasalların yeni teknolojilerle üretilmesi sağlanacak.
- Turizm sektöründe büyüme
AK Parti "Turizm" başlığı altında bugüne kadar atılan adımlara ve bundan sonra izlenecek stratejiye odaklanıyor.
- Türkiye'nin yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alması hedeflenecek.
- Hayata geçirilecek politikalarla 2023 yılına kadar Türkiye uluslararası pazarda marka haline getirilecek.
- Türkiye'nin 2023'teki turizm hedeflerine ulaşması hedefi kapsamda yıllık 50 milyon turistin ağırlanması öngörülüyor. Turizmde mevcut pazarlar güçlendirilerek, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Türk cumhuriyetleri gibi gelişen pazarlara odaklanılacak.
- Tarihi İpek Yolu canlandırılacak, yol güzergahında yer alan destinasyonların turizme kazandırılması için alt ve üstyapı iyileştirilecek, tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız verilecek.
- Tanıtımda destinasyon temelli bir yaklaşım benimsenecek. Türkiye'nin turizm alanında uluslararası ölçekteki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırmak için güçlü bir Türkiye markası oluşturmaya yönelik tanıtım stratejileri geliştirilerek uygulanacak.
- Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra diğer alanlara odaklanılacak. Kültür turizmi başta olmak üzere, sağlık turizmi, termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm, yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi türler öncelikli ele alınarak geliştirilecek.

Tarih ve sağlık turizmi
- Frigya, Kapadokya, Hitit, Troya, Aphrodisias, Söğüt, Göller Bölgesi ve GAP başta olmak üzere kültür, termal ve doğa temalı turizm gelişim bölgeleri oluşturulacak.
- Sağlık turizmi için gelen turist sayısının 2023'e kadar 2 milyon kişiye çıkarılması hedefleniyor. Termal sağlık turizminden elde edilen gelirin 2023'e kadar 1 milyar dolara yükseltilmesi öngörülüyor. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) farklı yabancı dillerdeki uygulamaları geliştirilecek. Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında tedavi olan hastaların devamlılığının ve aidiyetinin güçlendirilmesi için iletişim kanalları oluşturulacak.
- Termal turizm tesislerinin, hastaneler, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle işbirliği yaparak faaliyet göstermesine yönelik destek mekanizmaları planlanıyor. 65 yaş üstündeki turistlerin tatil yapabileceği, ihtiyaç ve isteklerine hitap edecek unsurların yer alacağı özel destinasyonlar belirlenecek.
- Mevsimsel olarak yaşlı turistlerin vakitlerini geçirebilecekleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri niteliğindeki alanlar artırılacak.
- Kış koridoru, inanç turizmi koridoru, ipek yolu turizmi koridoru, zeytin koridoru, Batı Karadeniz kıyı koridoru ve yayla koridoru olmak üzere 6 tematik turizm güzergahı oluşturulacak.
- Ekoturizm bölgeleriyle diğer bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılmasına ve kırsal alanlardaki göçün durdurulmasına katkıda bulunulması planlanıyor.
- 500 "Yeşil Yıldız" belgeli konaklama tesisinin Türkiye'ye kazandırılarak, sürdürülebilir turizm için çevre dostu turizm tesislerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
- Başta 500 plaj olmak üzere plajlarda, deniz turizmi tesislerinde ve deniz turizmi araçlarında çevre dostu mavi bayrak sayısı da artırılacak.

Tarımsal destekler
AK Parti "Gıda ve Tarım" kapsamında uygulanan tarım politikaları ve atılacak adımlarda yenilikler vaadediyor.
- Tarımsal desteklerin sayısı azaltılarak daha etkin bir destekleme politikası izlenecek, toplam olarak 8.5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak.
- Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edilecek. 81 il ve 250 köyde "Birlikte Üretim Modeli" hayata geçirilecek. 2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekler sürdürülecek, sağlanacak 5.2 milyar lira hibe ile 10 bin yeni yatırım desteklenecek, 50 bin yeni istihdam oluşturulacak, kırsal alana 8.4 milyar liralık yatırım kazandırılacak.
- Bu yıl sonu itibarıyla koruma altına alınan büyük ova sayısı 265’e, 2023'te de 300’e çıkarılacak.
- Yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern tarımsal tekniklerin uygulanacağı yatırımların yapılması amacıyla çiftçiler ve girişimciler desteklenecek, yaş sebze ve meyvede yerli tohumla üretilen aşılı ve diğer fidelerin kullanımına destek sağlanacak.
- Tarımda yenilenebilir enerji ve bilgi teknolojilerinin kullanımı desteklenecek.
- Örnek bahçe uygulamaları ile yeni ürünlerin üretimi teşvik edilecek, kesme çiçek ve süs bitkileri üreticiliğine önem verilecek.
- TİGEM ile Sudan hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisi Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.
- Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesi sağlanacak. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptırılacak, 2018 yılında 2.5 milyon ton kapasiteli depo yapımı tamamlanacak.
- Hazine arazilerini kullanan çiftçilerin bu arazilerine 10 yıl boyunca kullanım hakkı verilecek, çiftçiler 10 yılın sonunda isterlerse bu arazileri satın alabilecek.
- Orman alanlarını çoğaltmak, erozyonu önlemek, ceviz, badem, zeytin gibi ürünlerin üretimini desteklemek üzere 10 bin dönüme kadar Hazine taşınmazı gerçek ve tüzel kişilere kiralanacak.
- Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığa özel önem verilerek entegre tesislerin kurulması desteklenecek. Türkiye'nin hayvan varlığını artırmak amacıyla Ziraat Bankası kredi olanaklarıyla şartları uygun olan yetiştiricilere 250 bin damızlık gebe düve, 300 başa kadar olmak üzere toplamda 500 bin baş damızlık koyun verilecek.

Tarım sigortaları
- Tarım sigortalarının kapsam genişletme çalışmalarına devam edilecek, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamına mercimek ve nohut ürünleri de dahil edilecek. Elma, armut ve ayva meyvelerinde teminat başlangıcının pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekilmesi sağlanacak, incirde ve üzümde yağmur zararını ve küçükbaş hayvanlarda yavru atma riski teminat kapsamına alınacak.
- Gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına devam edilecek, gıda üretiminde markalaşmaya yönelik KOBİ’ler desteklenecek.

Sağlık sektörü hedefleri
AK Parti vaadlerinde Türkiye'nin sağlık alanında bölgesinin öncü ülkesi ve dünyada rol model olacağı, sağlıkta hizmet sunum kalitesinin artırılmasının yanı sıra tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasiteyi geliştirerek, yerli üretim yapan bir ülke olmasının hedeflendiği vurgulanıyor.
- Aile hekimi başına düşen kişi sayısının 2023 yılında yarı yarıya düşürüleceği bildirildi.
- Aile Sağlığı Merkezleri güçlendirilecek, acil servis sağlık hizmetleri kapsamında hasta karşılama elemanları ve vale hizmetleri sağlayacak, hasta bilgilendirme ofisleri kurulacak.
- Sağlıkta fiziki alt yapı ve insan kaynağı yatırımları sürdürülecek, yaklaşık 7 milyon nüfus yoğunluğuna hizmet edecek 64 yeni sağlık tesisi açılacak.
- 2023 yılına kadar... 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 28.5'ten 31.2'ye çıkacak. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, nitelikli yatak oranı yüzde 100'e çıkacak. Şehir hastanelerindeki toplam yatak sayısı 4 binden, 40 bine çıkacak. 2018'in ikinci yarısından itibaren Manisa, Elazığ, Ankara ve Eskişehir Şehir Hastaneleri hizmete açılacak. 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 184'ten 230'a, yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı ise 272'den 370'e çıkarılacak. Yılda 24'ten fazla böbrek nakli yapan merkezlerin oranı yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarılacak.
- Bilgi iletişim teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamaları da yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, e-Nabız uygulaması ile her hastanın sağlık geçmişinin hekimi tarafından görüntülenmesi sağlanacak, mevcut durumda 7 milyon olan e-Nabız sistemini kullanan vatandaş sayısı 12 milyona yükseltilecek.
- 78 ilde 156 olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, 2023 yılına kadar 81 ilde, 245'e çıkarılacak.

Türkiye’nin gen havuzu
- Türkiye Genom Projesi kapsamında ülkemizdeki nüfusun gen havuzu çıkarılacak ve kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek.
- Ulusal Genom Araştırma Geliştirme Merkezi (Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi) alt yapısı kurulacak. Türkiye Kanser Gen Projesi kapsamında kanser hastalarının genomik profili çıkarılarak kanser hastalarında kişiye özel tedavi uygulamaları sağlanacak. Sağlıkta yerlileşme projeleri, tüm hızıyla devam edecek.
- Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik ‘Sanayi İşbirliği Uygulamaları’ kapsamında, dijital radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), hasta başı monitörü (HBM), manyetik rezonans (MR) ve ultrasonografi (USG) cihazları Türkiye'de üretilecek.

Kadının ekonomideki yeri
- Her alanda kadının katılımı ve rolü güçlendirilecek. Bu kapsamda kadınların konumunu daha da güçlendirmek ve uygulamaların etkinliğini artırmak için kadına ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.
- Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranları yüzde 100 seviyesine ulaştırılacak.
- Kadın istihdamına yönelik getirilen istihdam teşviklerinin devamı sağlanacak. İşgücü piyasasında nitelikli kadın istihdamını artıracak biçimde, mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek.
- Kadın fırsat eşitliğini gözeten ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapan işletme ve kuruluşlara yönelik sertifikasyon programı başlatılacak. Kırsal alanda kadınlara yönelik tarım ve tarım dışı istihdam alanları yaratacak mesleki beceri kazandıran eğitimlere yer verilecek ve yaygınlaştırılacak.
- Dezavantajlı kadınları desteklemek amacıyla Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) daha da yaygınlaştırılacak.

Nitelikli eğitim ve öğretim
İleri demokratik bir toplum hedefine ancak eğitim alanında yapılacak yatırımlarla ulaşmanın mümkün olduğu vurgusuyla; Eğitim-öğretimde ana hedefin, düşünme, anlama, fark etme, sorun çözme, analiz ve sentez yeteneği ve yetkinliği gelişmiş, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, estetik ve sanat becerisi gelişmiş bireylerin yetişmesine imkan ve ortam sağlanacak.
- "Eğitimde kalite seferberliği" başlatılacağı belirtildi.
- Eğitimde kalite güvence sistemi kurularak, eğitimin her kademesi ve bütün okul türleri için yüksek standartlar belirlenecek, ülke çapında okulların tamamını kapsayan "eğitim kalite endeksi" oluşturulacak.
- Öğretmenlerin nitelikleri daha da iyileştirilecek. "Öğretmenlik Meslek Kanunu" çıkarılacak. Profesyonel Okul Yöneticiliği uygulaması başlatılacak. Eğitim fakülteleri yeniden yapılandıracak ve müfredatı yenilenecek.
- Tüm okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ikili öğretime son verip okullarda tam gün eğitime geçilecek.

Mesleki ve teknik eğitim
- Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde lise ve yüksekokul programlarının beraber uygulandığı okullar hayata geçirilecek.
- Uygulamalı eğitimler yaygınlaştırılarak, okul ve iş dünyası arasındaki işbirliği güçlendirilecek; eğitimde özel sektörün payı fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde teşvik edilerek artırılacak.

YÖK Reformu
- Üniversitelerin kapasiteleri, gelişim, yetkinlik düzeyleri ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak güçlendirilecek ve ihtisaslaşmaları desteklenmeye devam edilecek. Üniversite yönetiminin özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden örgütlenmesini sağlayan reformcu anlayışla yeni "Yükseköğretim Çerçeve Yasası" hazırlanacak.
- Üniversiteler, öğretim üyesi yetiştirme ve araştırma altyapıları dikkate alınarak kategorilere ayrılacak. Kategoriler, özerklik düzeyleri bakımından farklılaşacak ve bu düzeylerin üniversitelerin ihtisaslaşmasına ve kamu kaynağının transferine esas teşkil etmesi sağlanacak.
- Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye'de, Türkiye'deki üniversitelerin de yurt dışında faaliyet göstermelerine imkan verilecek.

İşgücü piyasasına destek
- Gençlerin katılacağı siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları düzenlenecek.
- 'Kupon Yöntemi’yle nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitimcilerden kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek bir şekilde eğitim almaları sağlanacak.
- İş hayatında esneklik esas alınacak, çalışanların karar alma mekanizmalarına katılımı artırılacak.
- İhtiyaç duyulan ülkelerde, ülkemize yönelik beyin göçünü sağlamak ve yüksek nitelikli işgücünü çekmek amacıyla yurtdışı tanıtım ofisleri kurulacak; ikili işgücü anlaşmaları ile nitelikli işgücü ülkemize çekilecek.
- Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile vatandaşların beceri, demografik durum, sosyal statü gibi özellikleri doğrultusunda profil temelli nitelikli danışmanlık almaları kapsamında, 5 yıllık dönemde 20 milyon bireysel görüşme gerçekleştirilecek.
- İŞKUR Üniversite İrtibat Noktaları' tüm üniversitelerde uygulanacak.

Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 14 Mayıs 2021
İmsak 03:54
Güneş 05:40
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:21
Yatsı 21:59
banner366