banner345

İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

- Ürettiğinden fazla tüketen hiçbir ekonomi ayakta kalamaz, hiçbir millet bağımsızlığını koruyamaz. Mevcut iktidarın uyguladığı; bireylerin gelirleri ile uyumsuz şekilde borçlanarak tüketmesine ve işletmelerin borçlanarak üretken olmayan alanlara yatırım yapmasına dayanan sağlıksız büyüme modeli artık iflas etmiştir. Dünyada likiditenin bol olduğu ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik açıdan umut verdiği geçmiş yıllarda günü kurtaran bu modelin acilen terk edilmesi ve tüketime değil üretime dayanan yeni bir büyüme modeline geçilmesi gerekmektedir.

HABER 01.06.2018, 08:50 04.06.2018, 12:59 KobiEfor
3601
İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
- İYİ Parti olarak biz birçok açıdan farklı özellikler taşıyan işletmelerimizin etkin bir planlama ile bir araya getirilerek üretim ve ticaret modellerinin kümelenme mantığı ile entegre bir iş modeline kavuşturulmasını amaçlıyoruz. Bu iş modeli, işletmelerimizin bütünleşik, koordineli ve etkileşim içinde çalışmasına imkân sağlayacaktır. Ayrıca bu model; yerelden genele tüm Türkiye’deki tasarım, Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, üretim ve lojistik gibi alanlarda birbirine entegre şekilde faaliyet gösterecek iş ağlarını bünyesinde barındıracaktır. Böylelikle kısa sürede ülkemizde ileri teknoloji kullanan, yenilikçi ve yaratıcı bir üretim modeline geçerek yüksek katmadeğer ve istihdam yaratmak suretiyle dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedefliyoruz.
- Türkiye’yi Afrika-Avrasya-Ortadoğu Bölgesi’nde lider, yüksek teknolojili bir üretim ve lojistik merkezi yapacağız. Buna “Model; İYİ TÜRKİYE” diyoruz. Bunun için altı öğeden oluşan ve birbiriyle etkileşim içinde olan bir sınai ve ticari kalkınma modeli uygulayacağız.

Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri
1) Uzay ve Havacılık, 2) Savunma, 3) İlaç, Kimya, Genetik, 4) Mekatronik, 5) Yenilenebilir Enerji, 6) Tarım Teknolojileri ve Gıda Güvenliği gibi seçilmiş stratejik sektörlerde ileri teknoloji ve yüksek katmadeğer içeren, yenilikçi ve yaratıcı ürün ve iş süreçlerinin üretilmesi maksadıyla; kamu otoritesinin planlama, denetim, gözetim ve danışmanlığı altında; mikro, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin kümelenme modeliyle bir araya getirildiği, bölgesinde nitelikli eğitim ile sosyal yaşam üniteleri barındıran ve devlet destekleriyle teşvik edilen “Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri (SMM)” kuracağız. Bu merkezler teknolojik kapasitesini ve katmadeğer üretme potansiyelini artırmak isteyen tüm işletmelerimize çözüm ortağı olacaktır.
SMM’ler ayrıca nitelikli Ar-Ge personelinin yetişmesi ve istihdamına imkân tanımasının yanı sıra patent ve faydalı model sayılarını artıracak, tasarım ve markalaşmayı da sağlayarak uluslararası rekabetçiliği beraberinde getirecektir.
Hedefimiz Türkiye’nin teknolojik ürün ve rekabet edebilir nihai mal üretim potansiyelini yükseltmektir.

Küme Temelli Yatırım ve Ticaret Bölgeler
Coğrafi konumları ve mevcut üretim altyapıları itibarıyla belirli alanlarda rekabetçi avantaja sahip sektörlerin kümelenme mantığı ile bir araya getirilerek kendi içinde işbirliği yapabilmeleri için “Küme Temelli Yatırım ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız. Bu bölgeler sayesinde firmaların iş modellerinde standartlaşmaya gidilecek; teknolojilerini, üretim kapasitelerini ve becerilerini artırmalarının yanında iç ve dış pazarlarda daha fazla pay almaları sağlanacaktır. Bu bölgeler teknolojik kapasitelerini artırmak amacıyla ‘Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri’nden destek alabilecek, uluslararası pazarlara açılmak için ise diğer bir projemiz olan E-Ticaret Platformu’ndan faydalanabilecektir.

E-Ticaret Platformu
İhraç ürünlerinin yurt dışı piyasalarda fiyat ve kalite olarak rekabet edilebilirliğinin sağlanması, ihracatın miktar ve değer olarak arttırılması, ülkemizde ihraç piyasalarına ürün ve hizmet tedarikinde bulunan firmaların istihdam kapasitesi ve katmadeğerlerinin yükseltilmesi amacıyla bir “E-Ticaret Platformu” kuracağız. Bu platform çerçevesinde, yurt dışı piyasaların gelişen ve değişen üretim modelleriyle uyumlu ürün standardizasyonu ve sertifikasyonu yapılmasını sağlayacağız. Etkin ve sürdürülebilir nitelikte yurt dışı ticari ağlar oluşturacağız. İhraç mallarının güvenirliğini desteklemek üzere “Türk Malı” etiketli “Devlet Güven Belgesi” düzenleyeceğiz. İhraç ürünlerinin temin ve tedariki gibi iş ve işlemlerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi için firma bazlı izleme, değerlendirme ve denetlenme mekanizması oluşturacağız.

Trans Asya Yatırım, Ticaret, İşbirliği ve Lojistik Merkezi
Avrupa’dan başlayıp Asya Pasifik bölgesine, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanacak “Kuşak ve Yol” projesinin altyapısını tesis etmek üzere ülkemizde demiryolu, havayolu, liman ve karayolu ağlarının entegrasyonu sağlanacak. Eksik kapasiteler projelendirilerek hızla tamamlanacak ve yeni, büyük ve kapsamlı “Trans Asya Yatırım, Ticaret, İşbirliği ve Lojistik Merkezi” kurulacak. Bu merkez uluslararası yatırımcı ve üreticilerin mamul ve yarı mamul ürünlerin üretim ve pazarlanmasında işbirliği yapabilmelerine imkân sağlayacaktır. Bu merkez aynı zamanda depolama, tasnifleme, ayıklama, paketleme, ambalajlama, montaj, demontaj, elleçleme, gümrükleme, nakliye gibi hizmetlerin yer aldığı lojistik altyapı tesislerini bünyesinde barındıracaktır.

Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri
Tarımdaki verimliliği ve etkinliği artırabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı “Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri”ni kuracağız. İşletme toplulaştırmasını içeren bölge ve kooperatif temelli üretim ve ticaret modelini geliştireceğiz ve destekleyeceğiz.
Bu model kapsamında;
- Arazi ve üretimin planlaması ve yönetimi,
- Toprak, su ve ürün güvenliğinin denetimi,
- Yüksek teknolojinin kullanımı,
- Girdi ve stok maliyetinin yönetimi,
- Lojistik, pazarlama ve satış sisteminin
oluşturulmasına ilişkin gerekli işbirliğinin gerçekleştirilebilmesi ve altyapı tesislerinin hayata geçirilebilmesi için “Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı”nı kuracağız. Bu Kurum kapsamında ihtiyaç duyulan politikaları uygulamak için “Tarımsal Üretim Karar Destek Sistemi”ni devreye alacağız. Tüm destek ve teşvikleri bu sistem üzerinden uygulayacak, izleyecek ve değerlendireceğiz.

‘Turizm’de Bölgesel Destinasyon Yönetimi Modeli
Yapacağımız yasal düzenleme ile turizm alanındaki meslek birliklerini tek bir çatı altında toplayacağız. Her turizm bölgesinde bu üst birlik temsilcilerinin yer alacağı “Destinasyon Yönetimleri” oluşturacağız. Bu Yönetimler ilgili destinasyonun her türlü planlama, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek.

“Model İYİ Türkiye” projemiz;
- İşletmelerin teknoloji transferi olanaklarını ve yenilikçilik becerilerini geliştirmek,
- Ülkemizdeki nitelikli üretimin ve istihdamın artışına imkân vermek,
- Yüksek katma değer ve ileri teknoloji ihtiva eden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının girişini artırmak,
- Mikro, KOBİ ve büyük ölçekli girişimcileri yeni pazarları içeren ihracata yönelik yatırım ve üretimlere teşvik etmek,
- İşletmelerin uluslararası yatırım, ticaret ve işbirlikleri ile rekabet kapasitelerini artırmak
hedeflerini içermektedir.
Söz konusu hedefleri hayata geçirebilmek için;
- OHAL’i derhal kaldıracağız ve ülkemizde hukukun üstünlüğü ile güven ortamını tesis edeceğiz,
Söz verdiğimiz gibi demokratik parlamenter sisteme dönüş için hemen yeni bir Anayasa hazırlayacağız,
- AB ile müzakere sürecini derhal hızlandıracağız,
- Komşu, müttefik ve ortaklarımızla ahde vefa ve milli çıkarlarımızı gözeterek ilişkilerimizi normalleştireceğiz,
- Enflasyonla kararlı şekilde mücadele edeceğiz,
- Maliye politikası ile para politikasının makro hedeflere uygun ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesini sağlayacağız,
- Vergi, yatırım, dış ticaret ve teşvik mevzuatını sade, basit, anlaşılır ve uygulanabilir hale getireceğiz. Bu sayede yabancı ve yerli sermaye için güvenilir, öngörülebilir yatırım ortamı sağlayacağız.
- Teşvik ve destek sisteminin tek elden planlanması, yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi görevlerine haiz, özel sektörün karar mekanizmasında yer aldığı yarı-özerk yapıda “Yatırım Teşvik ve Koordinasyon Kurumu” kuracağız.
- Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını hedefleyen; ihracatta yüksek katmadeğerli üretimi, ithalatta girdi bağımlılığının azaltılmasını amaçlayan, sermayeyi tabana yayan, bölgesel gelişmişlik farklarını bertaraf eden, ekonomik istikrar ile sağlıklı, güçlü bir kalkınma ve büyüme amacını destekleyen, çevre ve ekolojik yapıya saygılı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını önceleyen, kurallı piyasa ekonomisi ve kurumsallaşmış demokratik yönetim yapısını güçlendiren, uluslararası marka oluşumunu destekleyen nakdi ve gayri nakdi teşvik ve destek politikalarını devreye alacağız.
- Sanayi, dış ticaret ve teşvik politikalarının belirlenmesine katkı verecek, sektörel iletişim, ulusal ve uluslararası düzeyde yönetişim ve işbirliklerini geliştirecek, üretimin değişen ve dönüşen teknolojik yapısına uyum sağlayacak, üretimde etkinlik ve verimliliği destekleyecek yatırım ve ticaret modellerinin oluşturulması için TÜİK’in mevcut sanayi envanterleri ve dış ticaret veri tabanları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili veri tabanlarını entegre ederek “Dış Ticaret Karar Destek Sistemi” ve “Sanayi Üretim Karar Destek Sistemi”ni kuracağız.
- Bilgiye dayalı ithalat politikası yönetim sürecini tesis edeceğiz. Ürün, sektör ve bölge bazında üretim ve teşvik planlamasına gideceğiz. İthal girdi bağımlılığını azaltmaya yönelik, “Ulusal Girdi Değerlendirme Kurumu”nu kuracağız.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Mart 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:14
İkindi 16:45
Akşam 19:32
Yatsı 20:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20