banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

banner462

Kanun: 15/2/2018-7099 ve yenilikler Yatırım ortamına iyileştirmeler

Felsefesi, ‘yatırımcı yorulmasın!’ Limited şirket kurma daha kolay. Noterlik işlemler azaldı; ticaret sicil müdürlüklerinin işi çoğaldı. Kat mülkiyeti ve cins değişikliği tescilleri dijitalleşti. Kent kazılarına disiplin ve ihlallere ceza geldi.

HABER 01.04.2018, 08:35 31.03.2018, 22:54
3449
Kanun: 15/2/2018-7099 ve yenilikler Yatırım ortamına iyileştirmeler

Lojistik hizmet alımlarında ihracatçı-ithalatçı lehine fiyatlandırma sınırı geldi.
Hükümet yatırım ortamını iyileştirme kapsamında sürekli yasalar ve KHK’lar çıkarıyor. Bu kapsamda çıkarılan 12.03. 2018 Tarih ve 7099 Sayılı Yasa da şirket kuruluşlarından kentsel dönüşümün yarattığı sorunlara kadar birçok yeni düzenleme getiriyor. Son yenilikleri okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Defter tasdikleri
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle defter tasdikleri yeniden düzenlendi. Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin defterleri kuruluş aşamasında, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğü tarafından tasdik edilecek. Demek ki, şirket kuruluşlarında ticaret müdürlüğüne tescil işlemleri yapılırken beraberinde defterlerin açılış tasdikleri de yapılabilecek; ayrıca noterliklere gitmeye gerek kalmayacak. Şahıs işletme açılışlarında eski uygulama devam edecek.
Kooperatiflerin tutmakla zorunlu olduğu defterlerle ilgili eski düzenleme korunuyor, ancak kooperatiflerin defterlerini saklama süresi 5 yıldan 10 yıla çıkıyor.

Kooperatif notersiz kurulacak
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Kooperatiflerin kuruluşunda imzalanacak ana sözleşme bundan böyle noter huzurunda değil ticaret sicil müdürlüklerinde, yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanacak. Ayrıca Kooperatif Yönetim Kurulu kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret siciline bildirecek, bu kararlar ticaret sicil müdürlüğünce yetkili personele tasdik ettirilecek.

Sigorta bildirimi
Şirket kuruluşlarında ticaret siciline yapılan bildirim aynı zamanda işyeri sigorta dosyası yönünden bildirim sayılacak; sigorta il müdürlüğüne ayrıca işyeri bildirgesi verilmesine gerek kalmayacak.

Şirket genel kurulu
Genel Kurul toplantılarında Organ Temsilci, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci olacak kişileri önceden esas sözleşme hükümlerine göre ilan edip internet sitesine koyma zorunluluğu kaldırıldı. Aynı zamanda Yönetim Kurulu genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Ğazetesi’nde yayınlanacağı tarihten 45 gün önce , internet sitesine koyacağı mesaj vs. uyarılarla pay sahiplerine önerilen kurumsal temsilcilerin kimliklerini, telefon ve irtibat bilgilerini vs. şirkete bildirmelerine de yapılan değişiklikle gerek kalmadı.
Keza pay sahiplerine önerilen temsilciler oylarını hangi yönde kullanacağı, pay sayılarını, çeşitlerini ve itibari değerlerini de açıklama zorunluluğu olmayacak.

Sermaye taahhüdü
Sermaye şirketlerinin kuruluşlarında nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4‘üne tekabül eden kısım tescilden önce bankaya ödenip, blokaj mektubu alınarak şirketin ticaret siciline tescilinden sonra banka blokesi kaldırılıyordu. Yapılan değişiklikle bu uygulama bundan böyle “Limited Şirketler” için uygulanmayacak. Önemli nokta, sermayenin ülke ekonomisine girişinin ertelenmesi ve bu değişikliğin sadece limited şirketlerle sınırlı kalması; sebebi ise  daha çok limited şirket kurulmasının sağlanması.

Kefaletin tapu tescili
Borçlu ve kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeksizin ve ilgililerinin tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunma zorunluluğu olmaksızın tapuya tescili sağlandı.

Kat mülkiyeti tesis
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisi işlemleri tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenlenerek veya mahkeme kararına istinaden yapılmaktaydı. Bundan sonra noterliklerde düzenlenen ve tapu siciline tescil kabiliyeti bulunan noterlik sözleşmelerinin de ilgili kurumlar tarafından tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin yapılmasının önü açılmış oldu. Tapu sicilinde gerek tapu müdürlüğünde ve gerekse noterliklerde aynı hususları içeren mükerrer sözleşmelerin yapılmasının önüne geçildi. Ayrıca yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgelerin, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilmesi ve gerekli teknik işlemler de tapu ve kadastro idareleri tarafından tamamlanacak.

Kentlere kazı disiplini
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabi kılındı. Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınacak. Altyapı kazı izni başvuruları on beş gün içerisinde sonuçlanlacak. Altyapı kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesisler kazıyı yapan tarafından eski haline getirilecek. İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara belediye encümenince alan tahrip tutarının beş katına kadar idari para cezası verilecek.

Lojistik hizmet fiyatlarına disiplin
Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların bakanlıkça belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü tutuldular. Azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanacak.

Kat mülkiyeti tescili elektronik
Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmî senet uyarınca veya aşağıdaki fıkralara göre yapılabilir:
Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi, yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmaz. Cins değişikliği işlemlerinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılara ilişkin lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bu büroların bulunmadığı yerlerde kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenecek tescil bildirimini müteakip, yapı kullanma izin belgesini düzenleyen kurum veya kuruluşa gönderilen cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeler ilgili kurumca yapı kullanma izin belgesi ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir. Gönderilen belgeler gereğince tapu müdürlüğü tarafından resen cins değişikliği yapılarak tapu siciline tescil sağlanır.

Yorumlar (0)