banner472

banner458

banner457

Endüstri 4.0 çağında işletmelerin kalite güvencesi: Endüstriyel Metroloji ve Kalibrasyon

Endüstriyel üretim ve ticaretin güvenirliliği, kalitesi, ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesi ve işletmelerin sürdürülebilirliği, karlılığı ve verimliliği için “endüstriyel metroloji ve kalibrasyon” anahtar kelimeler.

DOSYA 01.12.2020, 00:01 30.12.2020, 09:42
27008
Endüstri 4.0 çağında işletmelerin kalite güvencesi: Endüstriyel Metroloji ve Kalibrasyon

Metroloji ve Kalibrasyon kavramları, günümüzde hayatın her alanında kaliteli, ulusal ve uluslararası standartlarda üretim, hizmet, ticaret gibi ekonominin yapıtaşlarının sürdürülebilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için önemli araçlar.
Türk Standardları Enstütüsü (TSE), metroloji ve kalibrasyon kavramlarının yaşamımızdaki önemi ve gerekliliğini şu sorularla vurguluyor:
Doğru ölçmeyen bir teşhis veya tedavi cihazı ile muayene veya tedavi olmak ister misiniz?
Pazardan aldığınız meyve sebzelerin bozuk bir terazi ile tartılmasını nasıl karşılarsınız?
Yükseklik göstergesi hatalı bir uçakla yolculuk etmek ister misiniz?
Hangi işadamı hatalı ölçen bir cihazdan dolayı maddi ve manevi kayıplara kayıtsız kalabilir?
Evlerimizde elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin bedellerini tespit etmeye yarayan sayaçların kullanılan miktardan daha fazla değerler göstermesini kabullenebilir miyiz?
Ölçüm cihazlarının hayatımızdaki vazgeçilmez yerini anlatan bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

Endüstriyel metroloji ve kalibrasyonun önemi ve amaçları
Ölçüm cihazlarından elde edilen hatalı ölçüm sonuçları; zaman, işgücü ve en önemlisi de prestij kaybına neden olur. Doğru ve güvenilir ölçme faaliyetleri bilimsel, ticari, ahlaki ve sosyal boyutları olan ve sağlanamaması durumunda ailevi, toplumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek ölçüde öneme sahiptir. Her ülkenin kendi şartlarına, bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişimine özgü ölçüm cihazları ve sistemleri bulunduğu belirtilen TSE açıklamasında, bu nedenle uluslararası alanda bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde paralelliğin sağlanması amacı ile SI (Uluslar Arası Birim Sistemi) kabul edildiği, seviyesine ve sahasına bakmaksızın ölçme ile ilgili her türlü faaliyetin, bir bilim dalı olan metroloji kavramı ile tanımlandığı anlatılıyor.

Metroloji, Endüstriyel Metroloji ve Kalibrasyon nedir, ne için gereklidir?
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, “Endüstriyel Metroloji”yi şöyle tanımlıyor: “Endüstriyel metroloji, sanayide, üretimde ve testlerde kullanılan ölçüm cihazlarının, insanların hayat kalitesini korumak ve akademik araştırmalarda kullanılmak için yeterli seviyede çalışmalarını güvence altına almaya yöneliktir.”
TSE ise metroloji ve ilgili kavramları şöyle tanımlıyor: Metroloji: Bilimsel, Endüstriyel ve Kanuni (Legal) Metroloji olarak üç dalda uygulanıyor.
Bilimsel Metroloji: Uluslararası geçerliliği olan primer standardların ülke düzeyinde oluşturulması ile ilgili faaliyetleri kapsıyor. Türkiye’de bu konuda TÜBİTAK bünyesinde hizmet veren Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) görevlendirilmiştir.
Endüstriyel Metroloj: Bilimsel metrolojinin faaliyetleri sonucu elde edilen primer standardlara izlenebilirliği sağlanmış sekonder standadlarla endüstride kullanılan izleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapıldığı hizmet alanını kapsar. 132 sayılı kuruluş kanunu ile TSE Endüstriyel alanda kalibrasyon hizmetlerinin yürütülmesi konusunda görevlendirilmiştir.
Kanuni (Legal) Metroloji: Ticarete esas teşkil eden ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonları ile ilgilenir. Bu kategoriye giren tüm cihazlar mecburi olarak kalibre ettirilmek zorundadır. Ülkemizde 3516 sayılı kanun ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu konuda görevlendirilmiştir.
Metre Konvensiyonu: Doğru ve güvenilir bir ölçme sistemi, ölçme organizasyonu ve farklı seviyeleri belirlemek, ülkeler arasındaki farklı uygulamaları ortadan kaldırmak ve aynı fiziksel büyüklüğü aynı birimle veya eşleştirilebilir birimlerle ölçmeyi sağlayacak kararlar almak ve bunları uygulamak üzere 1800’lü yılların ortalarında kurulan ve bugün içinde farklı birçok komitenin yer aldığı, yaklaşık 50’yi aşkın ülkenin üye olduğu konvensiyondur.
Ölçüm işlemlerinde uluslararası düzeyde güvenilir ve kabul edilir ölçüm sonuçlarını elde edebilmenin yolu yine bu konuda uluslararası kuralları uygulaması ile sağlanabilir. Bu kuralların temeli ise; “izlenebilirlik” ve “döngülü karşılaştırmalar”dır.

Uluslararası Metroloji ve Kalibrasyon Organizasyonu
CGPM: Metre konvansiyonunun en üst karar organıdır. Üye ülkelerin delegelerinden oluşur ve en az altı yılda bir toplanır.
CIPM: CGPM’deki katılımcı delegeler arasından seçilen 18 kişilik uzmanların oluşturduğu bir organ. CGPM’de alınan genel kararların pratik uygulama kriterlerini tayin ederler. En az iki yılda bir kez toplanırlar.
BIPM: Merkezi Sevre-Paris’te bulunan Uluslararası Metroloji Enstitüsü’dür. Yaklaşık 50 çalışanı olan bu kuruluşun başlangıçtaki amacı fiziksel birimlerin realizasyonu için prototip geliştirmek ve üye ülkelere hizmet sunmaktı. Ancak günümüzde bu kuruluş, üye ülkelerin metroloji enstitülerinde elde edilen fiziksel birimlere ait etalonların döngülü karşılaştırılma (intercomparison) faaliyetlerini organize eden idari bir kuruluş halini aldı.
NMI: Ulusal Metroloji Enstitüleri, CGPM tarafından karara bağlanmış fiziksel birimleri realize etmek ve bunları BIPM’nin kapsamındaki uluslararası karşılaştırmalara (Intercomparision) dahil ederek elde edilen etalonunun (standardın) primer seviye bir standard olmasının ve dolayısıyla izlenebilirliğin sağlanabilmesi için kurulmuş ulusal seviyede kuruluşlardır.

On soruda Kalibrasyon
1) Kalibrasyon nedir?: Kalibrasyon doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir.
2) Kalibrasyon ne değildir?: Kalibrasyon bir ayarlama işlemi, bakım veya tamir değildir.
3) Hangi cihazlar kalibre edilmelidir?: Karar verme aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, Ar-Ge, teşhis, tedavi, izleme vb.) cihazlar kalibre edilmelidir.
4) Kalibrasyon yaptırmak niçin gereklidir?: Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir.
5) Kalibrasyon yaptırmak zorunlu mudur?: Endüstriyel alanda kalibrasyon tercihe bağlıdır. (Ancak ISO 9000 veya benzer standardlara göre belge alınacaksa standardın gereği izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak kalibrasyona tabi tutulmaktadır).
6) Kalibrasyon ne zaman yaptırılmalıdır?: Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda ve belirlenen periyotlarda kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır.
7) Kalibrasyonu yapılan cihaz hatası sıfır olan cihaz mıdır?: Kalibrasyon bir ayar veya hata düzeltme işlemi değildir, dolayısıyla kalibrasyonu yapılan cihaz hatası sıfır olan cihaz anlamına gelmez.
8) Hangi durumlarda kalibrasyon geçersiz olur?: Cihaz kalibrasyondan sonra çarpmaya, düşmeye maruz kalmışsa, hasar görmüşse, kalibrasyon süresi geçmişse kalibrasyonu geçersiz olur.
9) Kalibrasyon sertifikaları nerede muhafaza edilmelidir?: Kalibrasyon sertifikaları cihazın kullanıldığı yerlerde muhafaza edilmelidir.
10) Kalibrasyon yaptırmazsam ne olur?: Doğru kararlar ancak güvenilir verilere bağlı olarak verilebilir. Hatalı ölçümlere bağlı alınan kararlar ve uygulamalar prestij, işgücü ve para kaybına neden olur.
Kaynak: TSE

Kalibrasyon nedir, ne işe yarar?
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü kalibrasyon kavramını şöyle tanımlıyor: “Bir ölçümün izlenebilirliğini sağlamanın temel aracı, ölçüm cihazının veya ölçüm sisteminin kalibrasyonu veya referans malzemedir. Kalibrasyon, bir cihazın, sistemin veya referans malzemenin performans özelliklerini belirler. Bu, genellikle ölçüm standartları veya sertifikalı referans malzemeleri ile doğrudan karşılaştırma ile sağlanır. Bir kalibrasyon sertifikası düzenlenir ve cihaz için çoğu zaman bir etiket hazırlanır. Bir cihazın kalibre edilmesini gerektiren dört ana neden: 1) İzlenebilirliği oluşturmak ve göstermek, 2) Cihazdan alınan değerlerin diğer ölçümlerle tutarlı olmasını güvence altına almak 3) Cihazdan alınan değerlerin doğruluğunu belirlemek ve 4) Cihazın güvenilirliğini belirlemektir."


Metroloji kaç bölümde incelenir?
Metrolojinin faaliyet alanları: Metroloji ölçüm bilimidir ve metroloji üç ana faaliyeti kapsar:
1) Uluslararası düzeyde kabul edilmiş ölçüm birimlerinin tanımı, örneğin; metre.

2) Ölçüm birimlerinin bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmesi, örneğin; metrenin lazerler kullanılarak elde edilmesi.
3) İzlenebilirlik zincirinin, bir ölçümün değeri ve kesinliğinin belirlenmesi, belgelenmesi ve bu bilginin yayılması ile kurulması. Örneğin; hassas mühendislik atölyesindeki mikrometre vida ile birincil seviye optik uzunluk metrolojisi labaratuvarı arasındaki belgelenmiş ilişki.

Metrolojinin sınıflandırılması: Metroloji, karmaşıklık ve doğruluk derecesine göre üç kategoride ele alınır: 1) Bilimsel metroloji, ölçüm standartlarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve muhafazası ile ilgilenir (en üst seviyede). 2) Endüstriyel metroloji, sanayide, üretimde ve testlerde kullanılan ölçüm cihazlarının, insanların hayat kalitesini korumak ve akademik araştırmalarda kullanılmak için yeterli seviyede çalışmalarını güvence altına almaya yöneliktir. 3) Yasal metroloji, ekonomik işlemlerin şeffaflığını etkileyen, özellikle ölçüm cihazlarının yasal olarak doğrulanma zorunluluğunun bulunduğu durumlardaki ölçümlerle ilgilenir.

Endüstriyel ve bilimsel metroloji  ile kalibrasyon hangi alanlarda kullanılır?
Kütle ile ilgili büyüklükler, elektrik ve manyetizma, uzunluk, zaman ve frekans, sıcaklık, fotometri ve radyometri, akışkanlar, akustik, ultrasonik ve titreşim, kimya, madde miktarı, elektrik ve manyetizma, iyonize radyasyon ve radyoaktivite, uzunluk, kütle,  disiplinlerarası metroloji ve kalite. Isı sayaçları, gıda güvenliği, sağlık, tarım gibi alanlara ilişkin her türlü endüstriyel üretim alanında endüstriyel metroloji ve kalibrasyon kullanılır.
Kaynak: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü

Endüstriyel metroloji ve kalibrasyonda kullanılan teknolojiler
Endüstri 4.0 kavramı, Büyük Veri ve Yapay Zeka alanlarındaki yeni gelişimlerle yeniden şekilleniyor. Dijital dönüşümün büyük veri ve yapay zekayla hızlandığı işletmelerde endüstriyel metroloji ve kalibrasyon alanlarında kullanılan teknolojilerle yeni nesil teknolojilere evriliyor. Endüstriyel metroloji ve kalibrasyonda kullanılan yeni nesil teknolojiler:
Büyük Veri
Otonom araçlar
Robotlar
Dronlar
Yapay Zeka
Hiperotomasyon
Sanal Gerçeklik
Yüksek çözünürlüklü transmisyon elektron mikroskopları
Akıllı sensörler, temas ve optik sensörler
Gerçek zamanlı sinyal işleme ve yüksek performanslı veri işleme teknolojileri
Ölçüm yazılımları
Akıllı cihazlar
Lazer teknolojisi
3D Tarama cihazları
3 boyutlu ölçüm cihazları
Hassas metroloji ürünleri, optik ürünler
Ölçüm, değerlendirme ve yönetim yazılımları
Metroloji CT cihazları
Xray ve CT cihazları
Endüstriyel mikroskoplar
Elektron mikroskoplar
Görüntü Analiz Sistemleri
Metalografik Numune Hazırlama Cihazları
Sertlik ölçüm cihazları
Temizlik kontrol sistemleri
Kaynak ölçüm sistemleri
Endeskoplar
Hızlı kayıt kameraları
Triboloji test cihazları
Optik ölçüm cihazları
3D koordinat ölçüm cihazları
Üç boyutlu lazer tarayıcılar
CNC video ölçüm sistemleri
Temassız dişli ölçüm sistemi
Üretim hattında ölçüm sistemleri
Geniş hacimli ölçüm cihazları
Klimatik ve korozyon test kabin sistemleri
Metalografi cihazları
Mekanik test cihazları
Penetrant (Girinim) test ürünleri
Girdap akımları test ürünleri
Lazer kaynak ölçüm kontrol sistemleri
Manyetik parçacık test ürünleri
Ultrasonik muayene test ürünleri
Radyografik test ürünleri
Demiryolu ve raylı sistemler ölçüm kontrol sistemleri
Portatif sertlik, kalınlık ve boya ölçüm ürünleri
Elektriksel test cihazları
Termal kameralar
Multimetreler
Pens ampermetreler
Labaratuvar ve çevresel ölçüm cihazları
Termometreler
Frekans ve zaman ölçerler
Kablolama sistemleri
Akım / Gerilim / Basınç / sıcaklık kalibratörleri
Çok fonksiyonlu kalibratörler
Ses seviyesi kalibratörleri
Titreşim (vibrasyon) simülatörleri
Akım / pH / Sıcaklık simülatörleri
Banyolar
Infrared kalibratörler
Nem üreteçleri
Nem kalibratörleri.

Endüstriyel metrolojinin ve kalibrasyonun işletmelere sağladığı faydalar ve avantajlar nelerdir?
İzlenebilirliği sağlar.
İşletmenin, üretim faaliyetleri ve hizmetlerinin ulusal ve uluslararası standartlarda yürütülmesini sağlar, bu nedenle işletmenin güvenirliliği ve sürdürülebilirliği için hayati önemdedir.
İşletmenin ürettiği ürünlerin; güvenlik, ticaret ve alışverişle ilgili şartların gerekli şartları yerine getirip getirmediğinin kontrolünü sağlar.
İşletmede güvenli bir teknik altyapı oluşturulmasını sağlar.
İşletmenin üretim, hizmet ve ticaretinin hızlı, verimli, güvenilir, kaliteli olmasının temelini oluşturur.
Hatalı ölçüm, zaman, işgücü ve prestij kaybını önler.

TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Başkanı Prof.Dr. Adem Şahin, KobiEfor’a özel açıklamalarda bulundu: “TSE, endüstriyel metroloji ve kalibrasyon alanında ülkemizde Ankara, Bursa ve Gebze’de yerleşik laboratuvarlarında ve mobil olarak hizmet sunmaktadır. Kalibrasyon konusunda yürütülen çalışmalar; boyut, sıcaklık, elektrik, kuvvet, tork, sertlik, basınç, mekanik, nem, kütle, hacim, optik, akustik ve biyomedikal alanlarıdır.
Üç Boyutlu Ölçüm Cihazları; X, Y, Z koordinat eksenlerinde çalışarak, parça boyutlarını bu koordinatlar ile eşleştirerek, diğer bir deyişle karşılaştırma yaparak ölçümlerini gerçekleştiren cihazlardır. Endüstrinin hemen hemen her kesiminde uygulama alanına sahip olan bu cihazların kalibrasyon işlemleri, yapılan ölçümlerin önemi ve hassasiyeti dikkate alındığında çok özel bir kalibrasyon alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda; TSE tarafından 1996 yılında Üç Boyutlu Ölçüm Cihazlarının (CMM) Kalibrasyonları yapılmaya başlanmıştır. 2014 yılında TÜRKAK tarafından Uluslararası Standartlara göre akreditasyonu gerçekleştirilmiş olup, halen akredite olarak bu kalibrasyon hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Üç Boyutlu Ölçüm Cihazlarının (CMM) kalibrasyonu konusunda Enstitümüzün, lazer interferometre, step mastarlar, küre plaka, küre, paralel blok mastar gibi özel referans cihaz ve ekipmanlar ile sunduğu bu kalibrasyon hizmeti ile sanayimize ve sanayicimize desteğini sürdürmektedir.
TSE metroloji ve kalibrasyon alanında nitelikli personeli, standartlara uygun olarak sağlanan çevresel şartları ve yüksek hassasiyetli referans cihaz altyapısıyla güvenilir kalibrasyon hizmeti vermektedir. TSE Kalibrasyon Laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 2021 yılı içerisinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kalibrasyon kapsamımızın daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Kapsam genişletme çalışmalarımızda, TÜBİTAK UME ile işbirliğimiz devam etmektedir.
İşbirliği çalışmaları: TSE ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2019 yılında yapılan protokol kapsamında Sanayi İl Müdürlükleri tarafından periyodik muayene faaliyetlerinde kullanılan etalonların kalibrasyonları, TSE Kalibrasyon Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmektedir. TSE ile TÜBİTAK UME arasında geçmişte yapılan üç adet proje bulunmaktadır. Bunlar TSE Marmara Bölge Koordinatörlüğü Gebze Kalibrasyon Müdürlüğünde Tork, Kuvvet ve Sertlik kalibrasyon laboratuvarlarının kurulması projeleridir. Kurulumu yapılan laboratuvarlarla sanayimizin ilgili alanlarda kalibrasyon ihtiyaçları düşük ölçüm belirsizlikleri ve akredite sertifika verilerek sağlanmaktadır. Sanayimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeni kalibrasyon alanlarında kapsamımızı geliştirmek ve hizmet profilimizi arttırmak adına TÜBİTAK UME ile gelecekte yapılması planlanan işbirliği çalışmalarımız devam etmektedir. Basınç ve nem alanlarında TSE Gebze Kalibrasyon Müdürlüğü’nde, mevcut laboratuvarlarımızın kapsamlarının genişletilmesi ve ölçüm kabiliyetinin artırılması, ayrıca akışkanlar alanında yeni bir laboratuvar kurulması planlanmaktadır.
Endüstriyel ve yasal metrolojiye yönelik devam eden projeler: Türkiye çapında Oto Ekspertiz Hizmeti veren firmalarımız için bu hizmette kullanılan cihazların kalibrasyonu TSE tarafından yapılmaktadır. Bu proje kapsamında dinamometre, Süspansiyon Test, Fren Test, Yanal Kayma Test, Akü Test Cihazı, Lastik Dış Derinlik Ölçme, Lastik Hava Basınç Saati ve Boya Kalınlık Ölçme Cihazlarının kalibrasyonları yerinde yapılmaktadır.”

Egemet Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezi alanında öncü
Türkiye’nin en büyük bağımsız ve akredite kalibrasyon laboratuvarlarından biri olan EGEMET Kalibrasyon Ölçüm Ltd. Şti., test ve ölçü aletleri kalibrasyon hizmeti sunuyor. Tüm ölçümlerinin uluslararası olarak karşılaştırılabilir, hassas ve tekrarlanabilir olduğundan emin olmak isteyenlere hizmet veren laboratuvar, kesinliği ve yüksek kaliteyi temsil ediyor.

Temelleri 1995’te atılan EGEMET Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezi, Türkiye’deki kalite alt yapısının oluşumunda öncü bir laboratuvar. 2003’te boyutsal kalibrasyon alanında TÜRKAK nezdinde ‘’İlk Akredite Laboratuvar’’ olma yeterliliğini ve başarısını elde etmiş laboratuvar, ‘boyut, tork, optik, elektrik, basınç, sıcaklık-nem, kuvvet, sertlik, terazi, kütle, hacim, yoğunluk’ alanlarında akredite bir laboratuvar olarak 200’den fazla farklı cihaz için kalibrasyon hizmeti veriyor.
Yalnızca düzenli kalibrasyonlar yolu ile ölçüm cihazları tam işlevsellik açısından test edilebiliyor, ölçüm sapmaları belirlenebiliyor ve böylece ölçüm hataları önlenebiliyor. Hataların işletmeye maliyeti yüksek ve pahalı olabileceğinden düzenli kalibrasyonlar yoluyla olası ürün sorumluluğu risklerini önlemek, riski en aza indirip test ekipmanının kalitesini en üst düzeye çıkartabilmek mümkün. EGEMET yetkilileri, “Ölçüm cihazlarının güvenilir kalibrasyonları, güvenilir ölçüm teknolojisinin temelidir. Kalibrasyon sertifikası güvenliktir ve güvenlik EGEMET ’ten gelir” diyor.
Kalibrasyon faaliyetlerini, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun ve akredite bir laboratuvar olarak sürdüren EGEMET, sektörde 20 yılın üzerindeki deneyim, tecrübeli personel ve yüksek kaliteli hizmetleriyle sektöründe öncü birçok kuruluşa hizmet veriyor. Müşterisi ile çözüm ortağı olan laboratuvar, müşterisinin zaman ve üretim kaybını en aza indirgeme ve gereksiz ölçü aletleri yatırımını engelleme hedefli bir iş organizasyonuyla kendi laboratuvarlarında ve mobil hizmetiyle müşteri sahasında haftanın 7 günü kesintisiz hizmet veriyor.

Bilginoğlu Endüstri, geniş ürün gamı ve hizmet yelpazesiyle endüstrinin yanında
Bilginoğlu Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bilginoğulları, yüksek kaliteli endüstriyel ekipmanlarla Türk sanayisini buluşturmak amacıyla 1973’te İzmir’de Yüksek Makine Mühendisi Ercan Bilginoğulları tarafından kurulan Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., BDM Bilginoğlu Döküm Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ve BMS Bilginoğlu Makine San. ve Tic. A.Ş. şirketleriyle ürün gamını ve çalıştığı sektörlerin sayısını artırdığını anlattı. Bilginoğulları; “Önce İstanbul, sonrasında; Bursa ve Ankara showroomlarımız ve 1500 m2’si kapalı olmak üzere toplam 2500 m2 alan üzerine kurulu İzmir Ulucak’ta merkez depomuz müşterilerimizin hizmetine girmiştir. Ulucak’taki depomuzun yanı sıra İstanbul, Bursa ve Ankara’da da depolarımız mevcuttur” diyor.
Endüstriyel metroloji ürünleri konusunda dünyanın önde gelen markalarını Türkiye’de temsil ettiklerini ve müşterilerinin bu konudaki ihtiyaçlarının çoğunluğunu karşılayacak geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan İsmail Bilginoğulları, temsil ettikleri markaların ürünlerinin satışının yanı sıra cihazların daha uzun süreli ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla geniş kapsamlı satış sonrası teknik destek hizmeti de sunduklarını anlatıyor.
İsmail Bilginoğulları, “Ayrıca 2017’de faaliyete geçen Kalibrasyon Laboratuvarımız ile müşterilerimize TÜRKAK’tan onaylı ISO17025 akreditasyonu ile kalibrasyon hizmeti veriyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak, standart metroloji ürünlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, müşteri talepleri doğrultusunda özel ekipmanların tasarımı ve imalatını gerçekleştirerek müşterilerimize çözüm ortağı olma pozisyonumuzu güçlendiriyoruz” açıklamasını yapıyor.

Yorumlar (0)