Page 4 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 4

KAPAK
                  LåLQL]L LQWHUQHWH WDå×\RU


     Bulut tabanlı web sitesi oluşturma 190’dan fazla ülkede 200 milyonun
     platformu Wix, pandemi sürecinde üzerinde kayıtlı kullanıcısı,
     sunduğu ürün ve hizmetlerle           10 farklı ülkede 4000’den fazla
     KOBİ’ler başta olmak üzere            çalışanıyla Wix, Türkçe içerikleriyle
     işletmelerin dijital dönüşümüne         A’dan Z’ye KOBİ’lerin ihtiyacına
     aracılık ediyor. Dünya çapında          çözüm sunuyor.


         ix, milyonlarca kullanı- pandemiyle bu sürecin hızlandığını  çası olarak sunuluyor. Artık Türk
         cısı olan bulut tabanlı  belirterek, şunları söyledi: “İnsanlar  KOBİ’leri de Wix kullanarak işlerini
     Wbir web sitesi oluştur-   evden çıkamadı. Dış dünyayla tema- ve vizyonlarını internete taşıyor. Bu
     ma platformudur.         sı ancak internet altyapısıyla sağ- ortak çabanın bir parçası olarak
      Kurucular; Avishai Abrahami,  ladık. Sürecin ekonomik boyutunda  Türk Telekom, girişimciler, işlet-
     Nadav Abrahami ve Giora Kaplan  tüm sektörler olumsuz etkilenirken  meler ve birden çok sektöre hizmet
     sahilde başka bir işletmenin te- e-ticaret ve internet dünyası cid- veren serbest çalışanlar gibi mev-
     meli olacak bir site kurmaya ça- di anlamda genişledi. İnternetten  cut ve yeni müşterilere domain ve
     lışırken bu sürecin ne kadar zor,  alışveriş hayatın bir parçası oldu.  hosting paketleri dahil olmak üze-
     sinir bozucu ve maliyetli olduğu- Bu süreçte online hizmetlere olan  re çeşitli Wix abonelikleri sunuyor.
     nu fark edince, fikir doğdu. Bu  taleplerin artması bu alanda faaliyet  Bugün Wix’in Türkiye’de çok sayıda
     zorlu deneyim onlara, herhangi  yürüten işletmeler için avantaj sağ- kullanıcısı bulunuyor. Wix’in kulla-
     bir kodlama veya tasarım beceri- ladı. Birçok işletme, girişimci veya  nıcı desteklerini esirgemediğini dile
     sine ihtiyaç duymadan kendi web  bireysel kullanıcı işlerini internete  getiren Benzeray, şu bilgileri verdi:
     sitelerini yaratma gücü veren bir  taşımak için Wix’le yeni web sitesi  “Geçtiğimiz yıl Wix, kullanıcıların
     platform oluşturma fikrini verdi.  oluşturdu.”          web sitelerini oluştururken ihtiyaç
      2006 yılında Wix kuruldu. O  Benzeray, “İşlerini internete  duydukları bilgileri almalarına yar-
     zamandan beri Wix, web sitesi  taşımak için Wix kullanan işlet- dımcı olmak için 70’in üzerinde ma-
     kurmada herkesin profesyonel  melerde büyük bir artış görüyo- kale içeren bir Türkçe Yardım Mer-
             bir online var- ruz. İşletme sahiplerinin hızlı bir  kezi başlattı. Şirket aynı zamanda
             lık oluşturma- şekilde internet ortamına geçme,  yardım biletleriyle de Türkçe destek
             sını  sağlayan  müşterilerle iletişim kurma, mal  sağlıyor.”
             ve en son özel- ve hizmet sunma ihtiyacı hiç bu
             lik ve araçları  kadar acil olmamıştı. Wix platfor- Her sektöre özel
             sunan bir lider  mu, milyonlarca kullanıcıya ge- e-ticaret çözümleri
     Silvya     haline  geldi.  lişme olanağı sağlamaya devam  Wix Stores ile bir e-ticaret
     Benzeray    Bugün Wix’in  ediyor. Wix kullanıcılara işlerini  sitesi kurup ürünlerinizi satabi-
     dünya çapında 190’dan fazla  internete taşımak için her türlü  lir ve online ödeme alabilirsiniz.
     ülkede 200 milyonun üzerinde  işletme sahibinin yararlanabile- Wix’le internetten satış yapmak
     kayıtlı kullanıcısı ve 10 farklı ül- ceği araçlar ve özellikler sunu- oldukça kolay. Fiziksel veya dijital
     kede 4000’den fazla çalışanı var.  yor” diye konuşuyor.     ürünlerden, dropshipping (stok-
      Wix Türkiye Pazarlama So-                 suz e-ticaret) ve talep üzerine
     rumlusu Silvya Benzeray, “Bir  Wix, Türk Telekom ile     baskı ürünlerine kadar geniş bir
     girişimci, tasarımcı, yazılımcı,  KOBİ’lerin yanında     yelpazeye sahipsiniz.
     müzisyen, fotoğrafçı veya resto-  Wix, son 1 senedir Türk Telekom’la
     ran sahibi olmanız fark etmez.  iş ortaklığı içinde ve Dijital İşyerim
      Wix’le siz de profesyonel bir  kampanyasına dahil. Bu ortaklığın bir
     web sitesi kurup işinizi istediği- sonucu olarak Wix, Türk Telekom’un
     niz gibi yönetebilirsiniz” diyor.  1 milyondan fazlası KOBİ olan ve 50
                     milyondan fazla bireysel ve kurum-
      Wix, Türkiye’de büyüyor    sal aboneyi içeren küçük ve orta
      Silvya Benzeray, Türkiye pazarın- büyüklükteki işletmelere (KOBİ’ler)
     da ciddi bir büyüme sağladıklarını ve  yönelik premium paketinin bir par-

     4 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9