Page 8 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 8

1(61(/(5à1 à17(51(7à ,R7       Endüstrinin dijital geleceğini şekillendirecek teknolojilerin

                      başında geliyor:

     Nesnelerin İnterneti (IoT) Uygulamaları     Fiziksel dünyayı dijital dünyaya entegre    ediyor. Özetle; akıllı her ‘şey’in kalbinde
     eden teknolojilerin başında gelen        IoT teknolojisi var. Biz de endüstrinin
     ‘Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet       dijital geleceğini belirleyecek en
     Of Things)’ Uygulamaları, cihazların      önemli teknolojilerden birini; ‘IoT
     sürekli diğer cihazlara ve internete      Uygulamaları’nı mercek altına aldık.
     bağlandığı dev bir ağ teknolojisini ifade     +D]ÖUOD\DQ 'HQL] <DQÖNWDû

        ijital dönüşümün hız kazan- nolojilerinden akıllı cihazlara,
        dığı Pandemi döneminde,  otonom araçlardan robotlara, güç-
     Dartık Endüstri 4.0 ve Toplum  lendirilmiş kenar bilişimden (Edge
     5.0 kavramları yakın geleceğin  Computing veya sınır bilişim) güç-
     değil bugünün kavramları haline  lendirilmiş insana, nöral ağlara,
     geldi. Yapay zekadan, nesnelerin  uzaktan çalışma sistemlerinden
     internetine, endüstriyel nesne- uzaktan eğitime kadar birçok yeni
     lerin internetinden otomasyona,  kavram, Pandemi ile birlikte haya-
     5G’den WiFi 6’ya, büyük veriden  tımız ve iş hayatında daha güçlü ve  eden teknolojilerin başında ge-
     sanal gerçekliğe, giyilebilir tek- hızlı biçimde sahne olarak günde- liyor. Akıllı cihazların internet
     nolojilerden dronelara, bulut tek- min baş köşesine oturdu.   aracılığıyla birbiriyle iletişime
                      İnsanlar arasındaki temasın  geçmesini, haberleşmesini sağ-
     Nesnelerin İnterneti (IoT-   oldukça sınırlı hale geldiği bir  layan IoT, birbiriyle ilişkili bilgi
     Internet of Things) nedir?   dünyada cihazlar ve aletler ara- işlem cihazları, mekanik ve diji-
                     sındaki temas, iş dünyasının bağ- tal makineler, nesneler, hayvan-
       Nesnelerin İnterneti (IoT-In-
                     lantıda kalmasına yardımcı olu- lar veya benzersiz tanımlayıcılar
     ternet of Things), “akla gelebi-
                     yor. Bu noktada endüstrinin dijital  (UID’ler) ile sağlanan insanlara
     lecek tüm nesnelerin internete
                     geleceğini belirleyecek en önemli  ve insandan ağa gerek duymadan
     erişmesini ve diğer cihazlarla
                     teknolojilerden biri olarak; Nes- bir ağ üzerinden veri aktarabilen
     iletişim kurabilmesini sağla-
                     nelerin İnterneti (IoT-Internet of  sistemlerin tümünü ifade ediyor.
     maya yönelik teknoloji” olarak
                     Things) öne çıkıyor. IoT, fiziksel  Çeşitli endüstrilerdeki kuruluş-
     tanımlanıyor.
                     dünyayı dijital dünyaya entegre  lar daha verimli çalışmak, daha
     8 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13