Page 11 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 11

Yüzde 100 yerli sermayeyle interaktif teknoloji çözümleri sunan;
      6$'(/$%6 6$'( ,2 ,R7 3ODWIRUPX LOH |QH o×N×\RU


     İş süreçlerinin her anında ‘sade’likten     ve çözümler geliştiren SADELABS
     ilham alan; bağlantılı ürünler,         yüzde 100 yerli sermaye ile interaktif
     sensörler, ekipmanlar, hizmetler        teknolojiyi kullanıyor.

        kıllı ürün ve hizmetler                  biri de Türkiye’de de yurt dışında da
        oluşturmak için kablosuz                  IoT tabanlı uygulamalar. İlem, bu
     Aağ teknolojilerini kulla-                    uygulamanın özellikle üretim sek-
     narak makineler arası iletişim                  töründe faaliyet gösteren, uzaktan
     (M2M), nesnelerin interneti (IoT)                çalışmayı uygulamanın mümkün
     ve endüstriyel nesnelerin inter-                 olmadığı, önlemleri alarak işlerin
     neti (IIoT) projeleri üreten yenilik-              kesintisiz sürdürülmesi gereken
     çi bir IoT şirketi olan SADELABS,                alanlarda öne çıktığını aktardı.
     2007’de telemetri projeleri ile di-                Giyilebilir teknolojilerle entegre
     jital dönüşüm alanına giriş yaptı.                çözüm: Mehmet İlem, şu bilgileri
      SADELABS CEO’su Mehmet                    verdi: “SADELABS olarak, kapalı
     İlem, yüzde 100 yerli sermaye ile                alan konumlandırma teknoloji-
     interaktif teknolojiyi kullanarak iş               lerindeki bilgi birikimlerini kul-
     süreçlerinin her anında ‘sade’lik-                lanarak, SADE.IO IoT Platformu
     ten ilham alan; bağlantılı ürünler,          Mehmet   üzerinde giyilebilir bir cihazımızla
     sensörler, ekipmanlar, hizmetler             İlem  birlikte yazılım ve gateway altyapı-
     ve çözümler geliştirdiklerini söy-                mızı hızlıca sosyal mesafe ihlalini
     ledi: “Günümüzdeki uygulamalar- çevik bir şekilde çözümler oluştur- tespit eden ve bunu raporlayabi-
     dan farklı olarak kablolu sensör- mamıza imkân sağlıyor. Kablosuz,  len bir çözüm için özelleştirdik.
     lerle sıcaklık izleme sistemleri,  düşük güç tüketen ve taşınabi- Sunduğumuz çözüm; giyilebilir
     GPS tabanlı mobil takip sistem- lir donanımlarımızla kullanıcının  cihazla sosyal mesafenin ihlali
     leri ve satış otomatları uzaktan  beklentilerine uygun arayüz, ra- durumunda kişileri sesli, görsel
     izleme sistemleri gibi çözümlerin  porlama ve bildirim olanakları su- ve titreşimle uyarırken; etkileşim
     getirdiği deneyimlerle SADE.IO  nan yazılım altyapımızın kusursuz  bilgilerini de kaydetmekte ve bu
     IoT Platformu’nun temelleri atıl- uyumu sayesinde kullanıcı dene- kayıtları gateway yardımıyla bulut
     dı. Platform, işletmelerin daha az  yimi üst düzeyde gerçekleşmekte,  platformuna senkronize etmek-
     enerjiyle çok daha az zaman har- bulut tabanlı yapısı sayesinde bü- tedir. Böylece olası bir pozitif vaka
     cayarak nitelikli ve akıllı iş yapabil- yük ölçekli projelerin hayata geç- durumunda temaslıların kolaylıkla
     me potansiyellerini artırmak, tüm  mesi de kolay hale gelmektedir.”  tespit edilmesini sağlarken; pozi-
     varlıkları birbirine entegre ederek  Akıllı çözümler: Türkiye’de ve  tif vaka olmaması durumunda da
     yenilikçi bir ekosistem oluştur- yurt dışında yenilikçi teknolojisiyle  fazlaca temas gerçekleştiren kişi-
     mak, müşterilerin dijital dönüşü- öne çıkan SADE.IO IoT Platformu;  lerin de daha dikkatli olması sağ-
     müne destek olmak, İSG süreç-  ‘Soğuk Zincir Takibi, Enerji İzleme  lanmaktadır. Giyilebilir cihazları-
     lerini dijitalleştirmek, kalite ve iş  Sistemi, endüstriyel kapalı ve açık  mız Türkiye’nin önde gelen sanayi
     verimliliğini artırmalarına katkı  alanlarda (hastane, fabrika, havali- kuruluşlarında başarıyla devreye
     sunmak amacıyla ortaya çıktı.”   manı vb.) Sosyal Mesafe İhlal Algı- alınmış ve hızla yaygınlaşmaktır.”
      Hızlı, güvenilir, esnek, tasar- lama Çözümü, Personel ve Demir- https://sadelabs.com
     ruflu, çevik çözümler: Mehmet  baş Takibi ve günümüzde
     İlem şu bilgileri verdi: “SADELABS,  endüstriyel alanlarda kul-
     SADE.IO IoT Platformu ile üretim,  lanılan tüm ekipmanlara
     enerji, sağlık, perakende, otomo- uygulanan Gerçek Za-
     tiv, hizmet ve turizm sektörü başta  manlı Konum Belirleme
     olmak üzere pek çok farklı sektör  Sistemi (RTLS)’ gibi akıllı
     için gerçek zamanlı izleme, takip  çözümleri devreye almaya
     ve uzaktan ölçüm ihtiyaçlarına yö- imkân veriyor.
     nelik altyapı sunmaktadır. SADE.IO  Uzaktan çalışma mode-
     IoT Platformu esnek donanım ve  linin uygulandığı Pandemi
     yazılım altyapısı sayesinde farklı- sürecinde; firmaların ilk
     laşan ihtiyaçlara hızlı, güvenilir ve  aklına gelen çözümlerden
                                        Haziran 2021 KobiEfor Dijital 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16