Page 15 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 15

katkı sağlayacağını söyledi: “Diji-
     talleşme ile ilgili gelişmeler nede-
     niyle sanayi devrimine benzeyen
     bir dönemden geçiyoruz. Bu ko-
     nuda kazanan tarafta olmak için
     çalışıyoruz. Dijitalleşmeyle ilgili
     politikalar, veriye dayalı yenilik-
     çiliği geliştirmeye odaklanır. Bu
     süreçte yapay zeka, makine öğre-
     nimi, bulut bilişim, nesnelerin in-
     terneti, blok zinciri, robotik süreç
     otomasyonu ve uç bilişim birbirini
     besleyerek gelişiyor. Veriye dayalı
     yenilikçiliği geliştirme açısından
     yapay zeka teknolojilerinin son yıl- 750 milyar euroluk salgın pake- Yeni bir yaşam
     larda ciddi anlamda öne çıktığını  tinin yüzde 20’sini dijitale ayırdı- perspektifi
                     ğını, yatırım planının önceliklere
     görüyoruz. Birçok ülke yapay ze-                  Raporu sunan KPMG Türkiye
                     göre ‘Dijital eğitim, dijital sağlık
     kaya ilişkin ulusal politika ve stra-              Teknoloji Sektörü Lideri Gökhan
                     hizmetleri, dijital dönüşüm, ino-
     teji belgeleri oluşturup uygulama-                Mataracı, Covid-19 sonrası tüm
     ya aldılar. Ülkemizin de böyle bir  vasyon’ ve ‘Yeşil Anlaşma’, ‘dijital- dünya için yeni bir yaşam pers-
     uzun dönemli stratejiye ihtiyacı ol- leşen KOBİ’ler, bağlanabilirlik ve  pektifinin ortaya çıktığını, uzun
     duğu hemen hemen tüm paydaş-   altyapı’ olduğunu söyledi.   bir dönemde gerçekleşmesi bek-
     ların ortak görüşü. Bu çerçevede                 lenen teknolojik gelişmenin çok
     ülkemizin yapay zeka alanındaki                 kısa bir zamanda kullanılma-
     yol haritasını ortaya koymak üze-                ya başlandığını kaydetti. Dijital
     re Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni                Türkiye Platformu ile yaptıkları
     oluşturmak amacıyla son bir yıldır                çalışmada ‘Dijitalleşen Türkiye’
     yoğun şekilde çalışma içerisinde-                için bir yol haritası çıkardıklarını
     yiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı                belirten Mataracı, “Türkiye’nin
     ve diğer tüm bakanlıklarımızla be-                dijital dönüşüm yolculuğunun
     raber yürüttüğümüz bu çalışma-                  ana yapı taşları RPA’den akıllı
     da sona yaklaştık. Strateji belgesi  “2021 data ve yapay zeka için bü- otomasyona, bulut stratejisinden
     resmiyet kazanınca uzun dönemli  yük bir yıl olacak” diyen Dahl, AB’nin  nesnelerin interneti ve bağlana-
     bir yol haritasını ortaya koymuş  2030 hedeflerini şöyle sıraladı: bilirliğe, siber güvenlikten akıllı
     olacağız. Bir diğer nokta ise si- • KOBİ’lerin yüzde 50’si büyük  şehirlere uzanan bir dizi gelişme-
     ber güvenlikle ilgili. Dijitalleşme  veri analizi kullanmalı şu anda bu  den oluşuyor. Akıllı otomasyon
     sosyoekonomik gelişme için çok  rakam yüzde 12.         çağı ve çevrimiçi öğrenme, hem
     önemli fırsatlar sunarken siber  • KOBİ’lerin yüzde 30’u birden  teknolojik farkındalığın artmasını
     güvenlik sorunları nedeniyle bazı  fazla Avrupa sınırında iş yapmalı,  hem de kültürel gelişmeyi sağla-
     ciddi riskleri de beraberinde ge- şu anda bu rakam yüzde 8.4.  yacak. Akıllı otomasyon, veri ve
     tiriyor. Siber tehditlere karşı etkin  • Öğretmenlerin yüzde 84’ü  analitik, akıllı şehirler geleceğin
     koruma mekanizmalarını oluştur- kendini dijital teknolojileri kul- dijital Türkiye’si için önemli baş-
     mamız gerekiyor.”        lanmaya hazır hissetmeli, şu  lıklar olacak” dedi.
                     anda bu rakam yüzde 40.      Mataracı, dijitalleşme yolun-
      2021 data ve yapay zeka     • Araştırma ve yeniliklerin  daki Türkiye’nin 2025 hedeflerini
      yılı olacak          yüzde 10’unun bilişim ve iletişim  şöyle sıraladı:
      Digital Europe Genel Direktörü  sektörlerine yapılmalı, şu anda  • Eğitim (e-devlet kullanım
     Cecilia Bonefeld Dahl, dijitalleş- bu rakam yüzde 6.9.     oranının yüzde 80’e ulaşması)
     menin şirketleri daha dayanıklı  • Avrupalı vatandaşların yüzde  • Bağlanabilirlik
     hale getirdiğini, dijitalleşen sek- 75’i e-devlet kullanmalı, şu anda  • Bulut bilişim (kullanımın
     törlerin daha hızlı büyüdüğünü an- bu rakam yüzde 56.      yüzde 60 seviyesine gelmesi)
     lattı. Covid-19’un bağlanabilirliğin  • Çalışan kadınların yüzde 6’sı  • Dijital servis kullanımının
     önemini ortaya çıkardığını, dijitale  bilişim ve iletişim sektöründe ol- artması
     yatırımın Avrupa’nın en büyük gün- malı, şu anda bu rakam 1.4.  • Fırsat eşitliği
     dem maddesi olduğunu belirten   • 2025’e kadar unicorn yatırım- • Girişimci yaklaşımların be-
     Dahl, Avrupa Parlamentosu’nun  larının yüzde 25’i Avrupa’da olmalı.  nimsenmesi.
                                        Haziran 2021 KobiEfor Dijital 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20