Page 14 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 14

HABER          Dijital Türkiye Platformu’nun Dijitalleşme Yolunda
                 Türkiye 2021 Raporu açıklandı:


                 Dijital dönüşüm için


             kaybedecek vakit kalmadı


     TBV, TÜBİSAD ve TESİD işbirliğiyle       açıklandı. Rapora göre dijital dönüşüm
     kurulan Dijital Türkiye Platformu’nun      için artık kaybedecek vakit yok. Yeni
     KPMG Türkiye ile birlikte hazırladığı      gerçeklikte başarılı olmanın tek yolu
     ‘Dijitalleşme Yolunda Türkiye’ raporu      dijital direnç kazanmak.

        ijital Türkiye Platformu’nun  gerçeklikte başarılı olmak ve  mekte ve toplanmakta olan bü-
        KPMG Türkiye ile birlikte  farklı bir küresel tehdit karşısın- yük miktardaki verinin rekabette
     Dhazırladığı    ‘Dijitalleşme da kullanmak için dijital direnç  kalabilmek için yeni bir zihniyet
     Yolunda Türkiye’ raporu açıklan- geliştirmesi gerekiyor.    gerektirdiğini fark ettiğinden, ku-
     dı. TBV, TÜBİSAD ve TESİD iş-                  ruluşların da dijitalleşme için en
     birliğiyle kurulan Dijital Türkiye                önemli konu olan verinin demok-
     Platformu, ikinci kez hazırlanan                 ratikleştirilmesine yatırım yap-
     raporda dijitalleşme trendleri-                 ması gerekmektedir” deniliyor.
     ni analiz ediyor, Türkiye için yol
     haritası ve hedeflerle ilgili öneri-                Ulusal yapay zeka yol
     lerde bulunuyor. Rapor, “Pande-                  haritası ortaya konacak
     mi gibi küçük olasılıklı risklerin                 Rapor online bir toplantıda açık-
     hayatımıza hiç beklemediğimiz                  landı. Toplantının açılışını Digital
     anda girmesi, gelecekteki fırtına- DTP’nin açıkladığı raporda,  Europe Genel Direktörü Cecilia
     ları atlatabilecek verimli, etkili ve  “Tamamen veri merkezli bir stra- Bonefeld Dahl ve Cumhurbaşkan-
     sürdürülebilir bir iş yaratmamıza  tejiye sahip kurumlar, son yıllarda  lığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
     yardımcı olacak dijital dönüşüm  ulaşım, eğlence, turizm ve finan- Ali Taha Koç yaptı. Ali Taha Koç,
     için artık kaybedecek vakit olma- sal hizmetler sektörlerini hızla  teknolojinin her zamankinden
     dığını gösteriyor” diyor. Rapora  geride bıraktı. Ancak bu, gele- daha fazla gündemde olduğunu
     göre hem devlet kuruluşlarının,  neksel kurum ve kuruluşların veri  vurgulayarak, Dijital Türkiye Plat-
     hem özel sektörün hem de bi-   merkezli liderlere yetişemeyeceği  formu öncülüğünde hazırlanan
     reysel olarak vatandaşların, yeni  anlamına gelmemelidir. Üretil- raporun, fikir geliştirmeye önemli

     14 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19