Page 10 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 10

1(61(/(5à1 à17(51(7à ,R7     la malarında projeye bağlı olarak  net Protokülü), optik renk, karak- iki istasyon (node) arasında bağlan-
     işletme içerisinde yer alan her bir  ter tanıma, ses, GIS (Geographical  tı kurar. ‘Star’ topolojisi birden fazla
     nesne değerlendirilir (IIOT Assess- Information System-Coğrafi Bilgi  istasyonu içerir ancak veri iletişimi
     ment). Bu çalışmada hangi nesne- Sistemi) gibi teknolojiler kullanılı- merkezi hub ile yapılır. ‘Mesh’ topo-
     den ne tür bilgi alınacağı, bu bilgi  yor. Son yıllara kadar kimliklendir- lojisinde ise hem iki istasyon arası
     analog ise dijitale nasıl dönüştürül- me çalışmaları mevcut cihazlara  hem de istasyonlar arası iletişim
     mesi tanımlanır. Sensörler, analog- sonradan ek modül ya da araçlar- sağlanabilir. MQTT, HTTPS,CoAp,
     dijital dönüştürücüler, çoklayıcılar  la veriliyordu ancak bundan sonra  REST, XMPP gibi protokoller üze-
     gibi teknolojik araçlar kullanılır.  özellikle tasarım aşamasında bu  rinden haberleşme sağlanır.
                     konu dikkate alınacak.
                      Veri toplama: Kimliklendirilmiş
                     verinin toplanmasında tanımlama
                     gereklidir. Özellikle yatay ve di-
                     key entegrasyonda, entegrasyon
                     sağlanacak üst seviye sistemler-
                     le (SCADA, MES/MOS, ERP, PLM,
                     ECM, QMS gibi) merkezi veri alt
                     yapısı oluşturulmalıdır. Örneğin;
                     bir iş merkezinden toplanacak ku-
      Kimliklendirme:  Uzmanlara  rulum, işlem, duruş bilgileri üst
     göre 2025’te 55 milyardan fazla ci- seviye sistemde planlamayı etki- Veri saklama: Endüstri 4.0 yak-
     hazın ve nesnelerin internet ağına  leyeceğinden her iki sistemde de  laşımının önemli aşamalarından
     veya birbirine bağlanacağı öngörü- aynı karakteristikte olmalıdır. Yine  biri olan ‘görünürlük’ adımında
     lüyor. Bu nesnelerde üretilen bilgi- alınacak kalite verisi kalite kont- oluşturulan IIoT altyapısına dayalı
     nin benzersiz kaynak bilgisi ola- rol sistemi içerisinde tanımlanmış  verilerin görünür hale getirilme-
     rak tanımlanması gereklidir. Bu  olmalıdır. Veri toplamada WiFi, LP  sinde saklama ortamı ve koşulları
     amaçla barkod, RFID (Radio Fre- WiFi, Bluetooth, BTLE, 2G/3G/4G/ performans, güvenlik, erişilebilir-
     quency Identification- radyo fre- LTE (GPRS), ZigBee, Ethernet gibi  lik, analitik açısından kritiktir. Bir
     kans ile tanımlama), NFC (Near  iletişim yöntemleri kullanılır. Net- veya birden fazla istasyonun veri-
     Field Communication-yakın alan  work mimarisinin oluşturulmasın- lerinin dahili hafızada saklanması
     iletişimi), manyetik kartlar, mikro  da farklı topolojiler yer almaktadır.  (PLC gibi), lokal ağ içerisinde mer-
     çipler, IP (Internet Protocol-İnter- ‘Point-to-Point’ network topolojisi  kezi sistemler kullanımı (DCS),
       IoT’dan elde edilen veriler inovasyon süreçlerinde kullanılıyor

       Her iki şirketten biri akıllı tek-             yapay zeka ve blockchain tekno-
     nolojileri kullanacak: Dünyanın                lojisi takip ediyor. Analize katı-
     önde gelen teknoloji şirketle-                 lan her 5 şirketten 3’ü yeni nesil
     rinden SAP’nin yüzde 100 Türk                 Akıllı Kurumsal Kaynak Planla-
     sermayeli Global Platin iş ortağı               ma (ERP) yazılımına henüz geçiş
     Detaysoft tarafından yapılan Akıl-               yapmadı. Her 3 şirketten biri,
     lı İşletme Analizi araştırmasına                IoT’den elde ettiği verileri ino-
     göre; her iki şirketten biri akıllı              vasyon süreçlerinde kullanıyor.
     teknolojileri kullanarak iş süreçle- Alkin            Detaysoft Genel Müdürü Alkin
     rini iyileştirmeyi planlıyor. Ve her 3  Aksoy         Aksoy, akıllı teknolojilerin iş süreç-
     şirketten biri akıllı teknolojilerden             lerine entegre edilmesi gerektiğini
     yararlanmak için henüz bir yol ha- planda: Araştırmaya göre bulut  vurgulayarak, “Türkiye’de şirketler
     ritası belirlemediğini ifade ediyor.  temelli teknolojiler, şirketlerin  önümüzdeki dönemde akıllı tekno-
     Akıllı teknolojilere yapılan yatırım- en çok yararlandığı akıllı tekno- lojileri şimdikinden daha çok kulla-
     ların yeterliliği, tüm sektörlerde  lojiler arasında ilk sırada. Her 2  nır hale gelecekler. Özellikle Akıllı
     sürdürülebilirlik açısından büyük  şirketten biri bulut temelli tek- Kurumsal Kaynak Planlama’ya ge-
     önem taşırken veri ve teknolojiyi  nolojileri kullanırken onu anali- çiş ve IoT ile analitiklerin kullanımı
     verimli kullanan şirketler ‘akıllı iş- tikler, nesnelerin interneti (IoT),  tarafında önümüzdeki dönem hem
     letme’ olarak adlandırılıyor.  endüstriyel nesnelerin interneti  dünyada hem de Türkiye’de bir ar-
       Bulut temelli teknolojiler ön  (IIoT), robotik süreç otomasyonu,  tış bekliyoruz” dedi.


     10 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15