Page 15 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 15

hONHOHUGH YH åHKLUOHUGH ¶3ROLJKW· LP]DV×     Özgün tasarımlarıyla şehirlerin         özgün tasarımımızla Polight imzasını
     çehresini değiştiren Polight, sektörde     attık. 780 tasarım tescilli ve 86 patentli
     30. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Özlem    ürünümüz var. Üretimimizin yüzde 85’ini
     Aydınlatma Genel Müdürü Adnan Polat,      20 ülkeye ihraç ediyoruz, 2022’de ise
     “Yaklaşık 30 yıldır ülkelere, şehirlere     35 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.


        zlem Aydınlatma Sanayi,  projeye entegre çözüm
        Tuncelili İş İnsanı Adnan  sağlaması. Polight’te bir
     ÖPolat tarafından 1991 yı-    projenin ilerlemesi; uzman
     lında İstanbul’da kuruldu. ‘Polight’  tasarım ekibinin ilk çizim-
     markasıyla şehirlerin, markaların  leriyle başlıyor. Ardından
     çehresini değiştiriyor, özgün tasa- hem ahşap hem bilgisayar
     rımlarıyla farkındalık oluşturuyor.  ortamında kalıplar çıka-
     ‘Karanlık ışığın yokluğudur’ sloga- rılıyor. Dijital görselleş-
     nıyla ulusal ve uluslararası binlerce  tirme, animasyon, proje
     projeye imza atan Polight’i konuş- üzeri ürün illüstrasyonu,
     mak için Adnan Polat ile biraraya  3D modelleme, teknik de-
     geliyoruz. Adnan Polat, işine aşık,  tay ve veri sayfaları, imalat
     yerinde duramayan bir iş insanı. Yü- projeleri, lüks hesapları,  Adnan
     rüttüğü projelerin her birine ‘evlat’  statik ve rüzgar yükü gü- Polat
     ilgisiyle yaklaşıyor. Tasarımından,  venlik hesapları teknik ekip
     üretim aşamasına, şehrin görselliği- tarafından hazırlanıyor. Polight’ın  Ali Ekber Çelik’in katılımıyla firma
     ne katkılarını, hayallerini paylaşıyor.  sektördeki en önemli farklılığını ta- hızlı büyümesini sürdürüyor. 2020 ve
      Hikayenin nasıl başladığını merak  sarım oluşturuyor. Kimlikli tasarım- 2021’de hem ofis hem üretim alanını
     ediyoruz. Adnan Polat, 1980’de he- lar yapan firma, hem estetik hem de  2 milyon TL yatırımla yeniden ele al-
     nüz 18 yaşındayken Tunceli’nin Çe- yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor.  dıklarını paylaşan Polat, “Artan tale-
     mişgezek İlçesi’nde ticaret hayatına              be cevap verebilmek adına revizyona
     atılıyor. Beyaz eşya ve LPG bayiliği  İhracatta 35 ülke    gittik. Yeni yatırımla hem üretimi
     yapıyor. Yaklaşık 12 yıl süren ticari  hedefleniyor       hem de istihdam sayımızı artıraca-
     hayatını üretime yönlendirme iste-               ğız. Şu anda toplam 85 kişi istihdam
     ğiyle 1991’de İstanbul’da eski bir ay- 2002 ve 2003’te turizm sektö- ediliyor. 2022’de özellikle teknik
                     rüne iç mekan üretimi yaparken
     dınlatma fabrikasını devralıyor.                kadromuzla 150-160 kişi istihdam
      Özlem Aydınlatma ile şehirleri,  Türkmenistan’a ihracata başladık- rakamına ulaşmak istiyoruz” dedi.
     parkları, caddeleri, bulvarları aydın- larını ve ülkenin birçok noktasına  İç piyasada belediyeler, markalı ko-
                     kent mobilyaları, dış mekan aydın-
     latmak için gece gündüz özveriyle                nut projeleri ve özel projelere çözüm
                     latma, bina giydirme, köprü aydın-
     çalışıyor. Özlem Aydınlatma çatısı               sunduklarını dile getiren Polat, bu-
     altında her biri farklı alanda; Po- latma hizmeti verdiklerini aktaran  güne kadar 30 belediye ile çalıştıkla-
                     Polat, “Türk Cumhuriyetleri ve Orta
     light, Vonelli, Light 212 ve BIANPOL              rını aynı zamanda ciddi teknik detay
                     Doğu’da toplam 20 ülkeye ihracat
     şirketleri, 780 tasarım tescilli ve 86             isteyen TEDAŞ’tan onaylı 7 ürünleri
     patentli ürünü bulunuyor.    yapıyoruz. Bunların dışında Rusya  bulunduğunu kaydediyor.
      Firma, 20 yıldır tescilli Polight  ile Avrupa pazarına yoğunlaştık. Al-
                     manya ve Litvanya’ya üretim yaptık.
     markasıyla sunduğu ürünleri yüzde
     85 oranında ihraç ediyor. Markanın  Üretimin yüzde 85’ini ihraç ediyo-
     dış mekan aydınlatma ürünlerinin  ruz. 2022’de toplam 35 ülkeye ihra-
                     cat yapmayı hedefliyoruz” diyor.
     yanı sıra şehir mobilyası üretimi de
     var. Detaylandırırsak; led aydınlatma
     armatürleri, aydınlatma direkleri ve  Ofis yatırımı ile istihdam  Özlem Aydınlatma San.Tic. A.Ş.
     baba aydınlatmaları, oturma bank- sayısını artıracak       www.polight.com.tr
     ları, çöp kutuları, çeşmeler, otobüs  Sektörün en büyük ilk 3 firma- Kuruluş yılı: 1991
     durakları, tabela ve reklam panoları,  sından biri olan Özlem Aydınlat- Adnan POLAT-Yönetim
                                   2
     dekoratif korkuluklar, bahçe kapıları  ma, İstanbul’da toplam 11 bin m  Kurulu Başkanı
     ve projeye özel ürünler üretiyor. Fir- alanda faaliyet yürütüyor. 2012’de  info@polight.com.tr
     manın en önemli artısı ise istenilen  Genel Müdürlük görevini üstlenen  0216 312 23 88

                                        .DVÜP   KobiEfor 786*ñ'
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20