Page 19 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 19

Başkan Yardımcısı ve Parlamento ve Kamu Kurumla- liğini hayata geçirdiklerini anlattı. Girişimcilerin ticari
        rı ile İlişkiler-Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı/ serüvenlerinde doğru yatırımcıları seçmesinin önem
        FİNA ve FİBA Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kuru- taşıdığını aktaran Orhun, işbirliklerinin artması için de
        lu Başkanı Murat Özyeğin, startuplarla işbirliğinin bir  yasa koyucunun çağa ve ihtiyaçlara daha uygun mev-
        seçim değil zorunluluk olduğunu ve nasıl olacağının  zuat ve destekleri ortaya koyması gerektiğini söyledi.
        temel soru olması gerektiğini paylaştı. Özyeğin, Grup  Inventram Genel Müdürü Cem Soysal, Invertram
        olarak tüm sistemlerinin inovasyon üzerine kuruldu- A.Ş.’nin 11 yıl önce bir tohum sermayesi yatırım şir-
        ğunu anlattı: “Dijital dönüşüm sürecinde perakende  keti olarak ortaya çıktığını, son 4 yılda büyüdüğünü,
        tarafında 3 yıl öncesi satış boyutunu 1 yılda yakaladık.  yeni nesil bir yatırım şirketine dönüştüğünü, startup
        Perakende tarafındaki toplam satışların yüzde 30’u  teknoloji şirketleriyle büyük kurumlar arasında köprü
        online’a kaymış durumda. Farklı projeler yürüttük ve  görevi gördüğünü aktardı: “Globalleşme katalizörü-
        ziyaretçilerin satışa dönmesi yüzde 30 oranında arttı.  yüz. Teknoloji şirketlerini alıp gerekli donanımları çev-
        Bütün gelişmeler işbirliği sayesinde oluştu.”  resinde oluşturup mutlaka büyük pazarlara götürüyo-
                                ruz. Bugün 9 tane yatırımı var Invertram’ın, 5 tanesi
         Dijital Dönüşüm Yolculuğunda         ABD’de konuşlanmış vaziyette. Bu 9 şirkette 200’e ya-
         Start-up’ların Rolü              kın çok yüksek kalifikasyonlu arkadaşımız çalışıyor.
                                Bunun yüzde 60’ı da Amerikalı. Ancak hepsinin ortak
                                bir noktası var hepsinin girişimcisi, buluşçusu Türk.
                                Yani bunların hepsi milli teknoloji aslında.” Soysal, ya-
                                tırım büyüklüklerinin ise 2 ile 10 milyon dolar arasında
                                değiştiğini, patentli teknolojiler aldıklarını paylaştı.

                                 Yeni İş Modelleri ile Dijital Geleceği
                                 Güvenle Tesis Etmek
                                 Yeni İş Modelleri ile Dijital Geleceği Güvenle Te-
                                sis Etmek oturumunu yöneten TÜSİAD eTicaret Ça-
                                lışma Grubu Başkanı, GittiGidiyor Genel Müdürü
                                Öget Kantarcı, 2019’da küresel e-ticaret hacminin
                                3.5 trilyon dolara, 2020’de 4 trilyon dolara çıktığını,
         Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Start-up’ların Rolü
                                2023’te 6.5 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldü-
        oturumunu TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim- ğünü paylaştı. Kantarcı, sektörün 4 yılda 2’ye katla-
        cilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı, Odak Gro- nacağını paylaşarak yeni yatırımları buna göre plan-
        up Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık yönetti.  lamak gerektiğine dikkat çekti.
         Aslanoba Capital Kurucusu Hasan Aslanoba,
        startup’ların dijital ekonominin ortaya çıkardığı
        yeni şirket türü olduğunu, klasik kurumlardan ise
        DNA’ların farklılığıyla ayrıştıklarını söyledi. Aslan-
        oba, geleceğin ekonomisinin bel kemiğini bu tür
        şirketlerin oluşturacağını öngördü: “Startup’lar bu-
        günün var olan geleneksel şirketlerini fasoncu ko-
        numa düşürecek. Mevcut geleneksel şirketleri kas
        gücü, startup’ları ise akıl gücü olarak tanımlayabili-
        riz. Startup’lara globalde 2011 ve 2013’te 70 milyar
        dolar yatırım yapıldı, 2014’te 100 milyara, 2018’de
        330 milyar dolara, 2019’da 290 milyar dolara çıktı.
        Muazzam bir yatırım ekosistemi var. ABD süreci
                                 Yemeksepeti CEO Nevzat Aydın, dünya nüfusu-
        domine ediyor, yıllık 156 milyar dolar startup’lara
                                nun yüzde 60’ının internet kullandığını belirterek
        yatırım yapıyor. Çin, 50 milyar dolar, ABD 46 milyar
                                başarılı olmak için değişime hızlı adapte olmak ge-
        dolar. Ülkemizde yatırım oranı yetersiz.”
         Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm  rektiğini vurguladı. Aydın, Pandemi sürecinde Ye-
        Başkanı Burak Turgut Orhun, kas güçlerinin yanına  mek Sepeti olarak 32 bin yeni restoranı online sipa-
                                rişe hazır hale getirdiklerini, bunun yüzde 82’sinin
        yenilikçi startupları yani akıl gücünü de koyarak ha-
        lihazırdaki iştiraklerinde daha fazla değer yaratma  mahalle restoranı olduğunu kaydetti.
        ve bu yakınsak alanlarda startupların getirdiği yeni  Boyner Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem
        teknolojileri kullanarak yeni büyüme platformları,  Boyner, “İşi inovasyon olan şirketler şu ikilemle kar-
        endüstrideki uzmanlıklarıyla bu startupların akıl gü- şı karşıya kalıyor. Elimdeki proje ana akım proje olur
        cünü birleştirip win/win oluşturma şeklinde bir işbir- mu? Ya da zaman, kaynak, emek israfı yaratan heves
                                              ìXEDW   KobiEfor 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24