Page 16 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 16

KAPAK        gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği’ ulusla-
        rarası iş bölümünde köklü dönüşümler yaşanacak. Bu
        sebepledir ki gelişmiş ülkeler yazılım, sosyal medya
        ve bulut teknoloji şirketlerini global anlamda konum-
        lamaya çalışırken; gelişmekte olan ülkeler ise giri-
        şimcilerini ve teknoloji sektörlerini geliştirip bilişim it-
        halatlarını sınırlamaya çalışıyor. Biz de TÜSİAD olarak
        artan bir vurgu ile teknolojilerin ülkemizde üretilmesi-
        nin gerek sanayimizin gelişmesi gerek ekonomimizin
        küresel rekabetçiliği ve gerek gençlerimizin istihdamı
        açısından kritik olduğunu belirtiyoruz.”
                                CEO Hüseyin Gelis, dijital dönüşümde ekosistemin
         “Türkiye dijital devrimde lider olabilir”   sağlıklı olması gerektiğini belirterek, “Kültürler de-
         Konferansın Konuk Konuşmacısı World Economic  ğişebilir. Ama değerlerimiz kalsın. Bu değerler; so-
        Forum (WEF-Dünya Ekonomik Forumu) Kurucusu ve  rumluluk, zorunluluk, teknolojinin faydaları, birlik
        Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, salgının her  ve beraberlik olmalı. Bunlar olursa daha ahenkli bir
                     zaman olduğu gibi iş  ekosisteme ulaşabiliriz” dedi. Gelis, sanal dünyada
                     yapmaya devam etme-  iş yapmayı ‘külfet’ değil, ‘nimet’ olarak tanımladı.
                     nin işe yaramayacağı-  Yenilik ve inovasyonun, sorumlu şekilde yeni tek-
                     nı gösterdiğini söyledi:  nolojiler sunmanın önemini vurgulayan Gelis, tek-
                     “Dünyanın yenilenme- nolojik gelişimde insansız üretimin hiçbir zaman
        Klaus           ye ihtiyacı var. Ve bu  olmayacağına inandığını söyledi: “Robotların haya-
        Schwab          sadece  hükümetler, tımıza girmesi bir tehdit değil yardımcıdır. Endüstri
                     devletler kendi strate- 5.0’ın nimeti budur.” Gelis, her yer ofis konseptinin
        jilerini değerlendirip yaparsa mümkün olacak. Sanayi  verimli olabileceğinin görüldüğünü, önümüzdeki
        4.0 devrimi yenilenmede önemli rol oynayacak. Ancak  dönem şehir dışına göçün yaygınlaşacağını öngör-
        bu yeni teknolojinin kapsayıcı ve adil olması gerekiyor.”  dü: “Bunu desteklemek ve teşvik etmek lazım. Ka-
         Ekonomik ve jeopolitik açıdan önemli bir aktör  muya ve devlete sesleniyorum, bunu gerçekleştir-
        olan Türkiye’nin dijital devrimin fırsatlarından en iyi  mek için işbirliği, vergi teşviki gerekiyor.”
        şekilde istifade edebilme konusunda liderlik üstle-  Microsoft Türkiye Genel Müdür Levent Özbilgin,
        nebileceğini öngören Schwab, şunları dile getirdi:  teknoloji ve dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal kal-
        “Teknolojinin değişim hızına ayak uydurmalıyız, tek- kınmanın anahtarı olduğunu, inovasyonu belirli ke-
        noloji, inovatif ve yenilikçi adımları toplumun fayda- simin değil tüm toplumun hayatını kolaylaştıracak
        sına olacak şekilde kullanmalıyız. Doğru becerilerle  ve kapsayacak bir kavram olarak gördüklerini belir-
        işgücünün yeniden donatılması, hayat boyu öğren-
                                terek, “Türk şirketlerinin dijitalleşme yolculuğunda
        me modelinin kurgulanması gerekiyor. Türkiye’nin  adaptasyonu ve çevikliği ile Türkiye’yi birçok alanda
        genç ve dinamik bir nüfusu var. Gençler beceri ve  ileriye taşıma kapasitesine fazlasıyla sahip oldukla-
        yeteneklerini kullanıp ülkeyi küresel liderliğe yük-
                                rını düşünüyorum” dedi. 5G teknolojisinin bulut bili-
        seltebilir. Teknolojinin fırsatları kadar riskleri de
        barındırdığı unutulmamalı. Ülkelerin teknoloji ve  şim ve inovasyonda kritik olacağını öngören Özbilgin,
                                Türkiye’nin bu alanda müthiş bir potansiyele sahip
        inovasyonu dengeli bir şekilde yürütmesi gerekiyor.
        Burada doğru denge ve kontrol sistemi olmalı. Diji- olduğunu dile getirdi. Teknolojide ‘teknolojinin gü-
        tal dönüşümün adil ve kapsayıcı olacak şekilde yay- cüne duyulan güven, inovasyonu tetikleyecek insan
                                gücü ve yeni teknolojinin filizlenmesini sağlayacak
        gınlaştırılması için uluslararası platformların daya-
        nışması ve işbirliğinin yürütülmesi gerekiyor. Temel  teşvikler’ olmak üzere 3 ana başlığın önemine de-
        durum rekabetçilik içinde işbirliğini yapmak. Dijital  ğinen Özbilgin, Türkiye’de 4 işletmeden 3’ünün tek-
        uçurumu ve eşitsizliği azaltmak için sağlık, eğitim  noloji alanında yetkin insanlara ihtiyacının arttığını,
        ve finansta işbirliği sağlanmalı.”        büyük işgücü açığını kapatmak için tüm kurumların
                                bu konuya odaklanması gerektiğini paylaştı.
         “Post-Covid Dünyada Sanayi, Teknoloji      Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Yo-
         ve İş Yapma Kültürü”             ung, Pandemi sürecinde sermayenin bir sektörden
         “Post-Covid Dünyada Sanayi, Teknoloji ve İş Yap- başka bir sektöre kaydığını, Türkiye’de bu dönüşü-
        ma Kültürü” oturumunun moderatörlüğünü TÜSİAD  mün iyi bir şekilde gerçekleştiğini, insanın ürüne
        Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başka- gitmesi yerine ürünün insana gitmesinin başarıldı-
        nı, SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın yürüttü.  ğını dile getirdi: “Şirketlerin yapısı açısından belki
         Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve   de farkında olmadığımız çok güzel bir gelişme oldu,

        16 KobiEfor ìXEDW
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21