Page 10 - KobiEfor Ocak 2022
P. 10

áà5.(7 3$125$0$
      Yeni yıla özel        Yerli ve milli güçbirliği
      ParafPara            Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde
                     TÜBİTAK SAGE ve DASAL Havacılık
                     Teknolojileri, DASAL havacılık plat-
                     formlarına TOGAN Silah Sistemi en-
                     tegrasyonuna ilişkin işbirliği yaptı.
                      TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Oku-
                     muş, “Ürünlerimizin bir araya gelme-
                     siyle verimli ve etkin sistemlerin ortaya
       Halkbank, Paraf kullanı-  çıktığını görüyoruz” dedi.
      cılarına yılbaşı döneminde   DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İlk-
      sunduğu ParafPara avantaj-  men, “Bu önemli işbirliği sayesinde maliyet ve lojistik etkin bir araç geliştirildi.
      larını yeni bir reklam filmiyle  Düşük maliyetlerle operasyonlar gerçekleştirilebilecek” açıklamasını yaptı.
      tanıttı. Renosans İstanbul ta-
      rafından hazırlanan film, Se-
      lim Demirdelen’in yönetmen-  Destek Patent’e          Sodexo ve Belbim’den
      liğinde çekildi.
       Mağazaları dolaşarak he-  Gümüş Başarı ödülü         yeni işbirliği
      diye arayışına giren Kerem   Destek Patent, ‘Fikrine Sahip Çık’  Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme
      Alışık, kendine has tarzıyla  projesi ile 13. Kurumsal Sosyal Sorum- Hizmetleri ve Belbim Elektronik Para
      yeni yıl öncesi ParafPara ka- luluk Zirvesi-Sürdürülebilir Kalkınma  ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., işbirliğiyle
      zanmanın yolunu sorguluyor.  Amaçları Ödül töreninde Gümüş Başa- Kurumsal Ulaşım Çözümü çerçeve-
       Paraf, 15 Ocak tarihine ka- rı Ödülü aldı.          sinde İstanbul’da çalışanları için aylık
      dar giyim, yemek, elektronik,  Destek Patent Yönetim Kurulu Baş- abonman yük-
      kozmetik, optik ve saat kate- kanı Kemal Yamankaradeniz “Bir ül- lemesi yapmak
      gorilerinde toplamda yapılan  kenin ekonomisinin büyümesindeki en  isteyen şirket-
      500 TL’lik her harcamaya 50,          önemli göster-  ler, Sodexo üze-
      toplamda 200 TL’lik ParafPa-          gelerden birisi,  rinden çalışan-
      ra kazandırıyor.                o ülkenin Fikri  larına abonman
                              ve Sınai Haklar  ve indirimli kart
                              alanındaki yatı- yüklemesi ya-
      “Dünyanın                    rımlarıdır” dedi. parak hem ver-
                                Destek Pa-  gi avantajı elde ediyor hem de operas-
      geleceği tüketici            Kemal tent  Yönetim  yonel yükten kurtuluyor.
                       Yamankaradeniz
      tercihlerine bağlı”               Kurulu Başkan   Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme
                     Faruk       Vekili Faruk Ya- Hizmetleri İş Geliştirme, Ürün ve İş
       Bu yıl 12’ncisi düzenlenen  Yamankaradeniz  mankaradeniz,  Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı
      Boğaziçi Zirvesi’nin kapanış          proje  kapsa-  Berna Şamiloğlu; şirketlerin Kurum-
      konuşmasını Arçelik CEO’su  mında verdikleri eğitimler ile bugüne  sal Ulaşım Çözümü ile yüzde 90’a
      Hakan Bulgurlu yaptı.     kadar 10 bini aşkın kişiye ulaşmanın  varan vergi avantajı elde edebildiğini
       Konuşmasının odak noktası- gururunu yaşadıklarını söyledi.  aktardı.
      na küresel ısınmayı koyan Bul-
      gurlu, “Küresel ısınma bu hızda
             devam ederse  DenizBank’tan dijital onay kolaylığı
             2100  yılında  DenizBank, KOBİ segmentinde bulunan tüzel nitelikli firmaların bankacılık işlem-
             ülkelerin gay- lerinde onay süreçlerini, MobilDeniz veya DenizKartım uygula-
             ri safi yurt içi maları üzerinden hızla, ıslak imza gerekmeksizin tamamlaya-
             hasılaları or- bilecekleri Tüzel Dijital Onay hizmetini hayata geçirdi.
             talama yüzde
       Hakan             Hizmet, bankanın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda
       Bulgurlu   25  oranında  kağıt israfının önüne geçilmesine de imkan sağlıyor.
             eriyecek” dedi.  DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu
       Hakan Bulgurlu, dünyanın  Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, ”KOBİ’lerin verim-
      geleceğinin tüketicilerin ter- lilik artışı, maliyetlerinin azalması ve işletmelerinin büyümesi
      cihlerine bağlı olduğunu da  için bankacılığı dijital ve mobil kanallardan, hızlı ve kolay erişi- Engin
      sözlerine ekledi.                                    Eskiduman
                     lebilir hale getirmenin öneminin bilincindeyiz” mesajını verdi.
      10 KobiEfor Ocak 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15