Page 13 - KobiEfor Ocak 2022
P. 13

“Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye      pasitemizi büyütmeliyiz. TİM olarak, KOBİ’lerimizi her
       hedefine yaklaşıyoruz”             zaman destekliyor ve onlara inanıyoruz. Gerek firma
       TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, açılış  sayısı anlamında, gerek üretimde, istihdamda, hizmet-
      konuşmasında, zor dönemde tedarik zincirini kırma- te, KOBİ’lerin performansı, etkinliği her geçen gün ar-
              mak için önemli çalışmalar yapan  tıyor. En büyük arzumuz, KOBİ’lerimizin potansiyelini
              Türkiye’nin çok önemli lojistik ve  gerçeğe dönüştürerek, hep beraber ‘Dış Ticaret Fazlası
              tedarik zinciri olma konumunu  Veren Türkiye’yi inşa etmek. KOBİ’lerimiz ihracatla, ih-
              sağladığını söyledi: “Küresel te- racat KOBİ’lerimizin katılımıyla yükselecek.”
              darik zincirleri, büyük bir dönü-
              şüm süreci içerisinde. Ülkemiz,  “Umudumuz geleceğe doğrudur”
              bu dönüşüm sürecini son derece  TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin,
              başarılı şekilde değerlendiriyor.  açılış konuşmasında tedarik zincirinin ana halkala-
      İsmail
      Gülle      Bu olumlu resmin yansımalarını         rından birinin de yüksek tekno-
              ihracat rakamlarımızda net bir         loji geliştiren KOBİ’ler olduğunu
      şekilde görüyoruz. Kasım’da gerçekleştirdiğimiz 21.5       söyledi. KOBİ Zirveleri’ni ‘birlik-
      milyar dolarlık ihracatla beraber, son 12 aylık ihraca-     telik zirvesi’ diye niteleyen Kule-
      tımızı 221 milyar doların üzerine taşımayı başardık”       yin, ‘girişim’ sözcüğünün marka
      dedi. Tüm ekonomik sorunlarını aşmış ülke demek         ve patentine sahip TOSYÖV’ün
      olan ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ol-       ilklerin başlatıcısı olduğunu;
      dukça yaklaştıklarını, 2022 yılı içerisinde bu hedefe  Nezih  KOSGEB’in  kuruluşunda  ve
      ulaşacaklarına inandıklarını açıklayan Gülle, aylık ih- Kuleyin KGF’nin kurucuları arasında yer
      racatı 20 milyar dolar bandına oturttuklarını, birçok      aldığını, TOSYÖV’ün Etik Akade-
      yatırımcının lojistik avantajlı Türkiye’ye yöneldiğini  misi bulunan tek sivil toplum kuruluşu olduğunu
      gördüklerini, daha fazla KOBİ’yi ihracatçı yapmak için  anlattı: “Etik yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Dünya
      çalıştıklarını anlattı.             bir tek kavram üzerine gelişiyor; güven. Güven te-
       Türkiye’nin her anlamda değişim ve dönüşüm içe- sis edemiyorsanız hiçbir şey yapmak mümkün ola-
                 risinde olduğunu, önem- mıyor. Bugün dünya 3 temel problemle boğuşuyor:
                 li bir fırsat yakaladığını  Çevre, Pandemi ve enflasyon. Küresel ısınma hızlı
                 değerlendiren Gülle, ih- artıyor. Bir derece ısınma gerçekleşti, 1 derece daha
                 racatı yükseltmenin bir  olursa bunun sonuçları ülkemize yansıyacaktır.”
                 diğer yolunun da ihracat-  6 milyon göçmenin ülkemize geldiğini ancak
                 çı sayısını artırmak oldu- Dünya’nın 1 derece daha ısınmasıyla 35 milyon yeni göç-
                 ğunu bildirdi: “Topyekün  menin gelebileceğini aktaran Kuleyin, Pandemi’nin kısa
                 kalkınma için ihracatın  vadeli olmadığına dikkat çekerek, tüm Avrupa ve Dünya
                 küçük-büyük  demeden  ülkelerinin enflasyonu yaşadığını, tedarik zincirinde kop-
                 tüm firmaların vizyonu  manın enflasyonla birlikte maliyetlerin artmasına neden
                 olması lazım. İhracat  olduğunu kaydetti: “Maliyetlerin artmasıyla ülkemizde
                 ailesine yeni üyeler ka- başka bir boyutla karşı karşıya kaldık. Aynı zamanda
      zandırabilmek adına projelerimize aralıksız devam  oynak kurlar, ekonomiye ikinci bir yük bindirdi. Bunları
      ediyoruz; bu vizyon doğrultusunda, TİM KOBİ İhra- hepimiz biliyoruz ama günlük yaşayan KOBİ’ler, ne yapa-
      cat Seferberliği programı çerçevesinde Anadolu’nun  rak durumdan nasıl bir çıkış yaratabilir? Ne yaparak bu
                              sıkıntılardan kurtulacağız? Buradan çıkışın yol haritası
      dört bir yanındaki ihracatçılar ve ihracatçı adaylarıyla
      buluşuyoruz. Kasım’da 1500 firma, bu yıl ise büyük  bir güven tesisi sağlayabilmemizdir. Güven önemli duy-
      çoğunluğu KOBİ olan toplam 17 bin firma ilk kez ih- gu ama bu duyguyu destekleyen diğer faktör ise bilim.
      racat gerçekleştirerek ihracat ailesine katıldı, genel  Söylediğiniz bilime uygun değilse o söylenenen güven de
      ihracata 3.1 milyar dolarlık katkı sundu. Önümüzdeki
      dönemde bu sayıyı daha da artırmak, ihracatımızın
      geleceği adına oldukça önem arz ediyor.”
       Reel tabloyu gördüklerini, köpük ile moralin bozul-
      maması gerektiğini kaydeden Gülle, “Bu memleketin en
      büyük inovasyonu ihracat” dedi ve ihracatın altını doldu-
      racak her başlıkta tüm kurumlarla işbirliği yaptıklarını,
      her türlü projeye de açık olduklarını, moral bozmaya,
      can sıkmaya gerek olmadığını vurguladı: “Türkiye ölçe-
      ğini büyütmelidir. Yeni dönemde, hem atıl kapasitemizi
      verimli bir şekilde kullanmalı; hem de yatırımlarla ka-
                                            Ocak 2022 KobiEfor 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18