banner565

banner472

banner458

banner457

Lisanssız elektrik üretiminde mevzuat değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) lisanssız enerji projeleriyle ilgili yeni yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada lisanssız elektrik üretimi mevzuatında, piyasanın tabana yayılması, saha uygulamalarına ilişkin kaynakların gerçek piyasa oyuncularının eline geçmesi, şeffaflığın güçlendirilmesi ve çatı uygulamalarının geliştirilerek rekabet ve şeffaflığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

HABERLER 01.04.2016, 08:40 02.04.2016, 16:17
11066
Lisanssız elektrik üretiminde mevzuat değişti
Yönetmelikte OSB’lerin durumu ayrıca dikkate alındı.
Çatı uygulamaları dışarıda tutularak, her bir trafo merkezinde, kurulu gücü 1 MW ya da Kanun’un 14’üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri için şu kayıt getirildi: Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ve sözkonusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve bu kişilerin kontrolünde olan diğer tüzel kişilere, tüketim tesisi sayısından bağımsız olarak; en fazla 1 MW tahsis yapılabilecek.
Sözkonusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve varlığı halinde bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişilere ilişkin bilgilerde ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınacak. Bu beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması halinde ilgili gerçek ve tüzel kişiye ait bağlantı anlaşması çağrı mektubu iptal edilecek. Yine bu kapsamdaki tesislerin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı sözleşme gücünün otuz katından fazla olamayacak.

OSB’lerle ilgili düzenlemeler
OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji OSB dağıtım şebekesine bağlı aynı gerçek veya tüzel kişiye ait tüketim tesislerinde tüketilebilir hale geldi.
Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili dağıtım bölgesinde bu Yönetmelik çerçevesinde bağlantı kapasitelerine ve lisanssız üretim başvurularına ilişkin bilgileri EPDK tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın yirmibeşinde kendi internet sayfalarında yayımlama yükümlülüğü getirildi.
Tüketim birleştirme için aynı bağlantı noktasına bağlı olma veya elektrik enerjisi tüketimlerinin tek bir ortak sayaç ile ölçülebilmesi şartı; Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişilikleri ile katılımcıları vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleştirme ve sulama birliklerinin DSİ ile oluşturduğu tüketim birleştirmeleri için aranmayacak.
Etkin şiddeti 1000 Volt’un üzeri (YG) seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları için bir transformatör merkezine yönlendirilebilecek toplam kapasite için ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi TEİAŞ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde bulunacak. Dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, TEİAŞ’ın bildireceği bağlanabilir kapasiteyi esas alacak. TEİAŞ, talepleri kendisine geliş tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandıracak.
Aynı ‘Trafo Merkezi’nin iki ayrı dağıtım şirketi veya dağıtım şirketi ile dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından ortak kullanılması halinde, lisanssız üretime ilişkin bağlantı kapasitesi, ilgili tüzel kişilerin mevcut sistem kullanım anlaşması güçleri oranında taksim edilir hale gelecek.

Kooperatiflere tahsis
Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleştirmelerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kuracakları üretim tesislerine ortak sayısına bağlı olarak ve her bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 1 MW’ı geçmeyecek şekilde tahsis yapılacak. Buna göre örneğin; ortak sayısına göre tahsis aşağıdaki gibi olacak:

100 ortaklılar:                     1 MW’a kadar
100-500 ortaklılar:              2 MW’a kadar
500-1000 ortaklılar:            3 MW’a kadar
1000’den fazla ortaklılar:     5 MW’a kadar

Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketim tesisine doğrudan bağlı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesinde izlenecek usul ve esaslar ile bağlantı anlaşması çağrı mektubu formatı Kurum tarafından belirlenecek.

Kapasite tahsisleri
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil hibe programları kapsamında; yenilenebilir enerji kaynağına dayalı, sadece kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler için her bir trafo merkezinde toplam 1 MW kapasite tahsis edilecek.
TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir kapasitesinin tahsis edilmiş olması halinde ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilecek. Birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvuru olması ve başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması hallerinde üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede, başvuruya konu üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı sözleşme gücü en yüksek olan başvuruya öncelik verilecek. İlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde tarım arazilerinin bir kısmında tarımsal sulama amacıyla üretim tesisi kurulabilecek.

Dağıtımcı akrabasına yasak
Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin doğrudan ve dolaylı ortakları ve bu kapsama giren gerçek kişilerin birinci derece akrabaları, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilen kişiler ve bunların birinci derece akrabaları, bu iki grup kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler, ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde rüzgar ve güneş enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kW’dan fazla lisanssız üretim faaliyetinde bulunamayacak. 1 MW’a kadar olan olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri için başvuru tarihinden, geçici kabulü yapılana kadar, veraset dışında pay devri yapılamayacak.

Yeniliklerden Notlar:
Vatandaşlar güneşten ürettiği elektriğin ihtiyaç fazlasını görevli tedarik şirketleri üzerinden sisteme kilovatsaatini 13.3 dolar centden satabilecek. Satış bedeli, görevli tedarik şirketleri tarafından vatandaşın bildirdiği banka hesabına aylık olarak ödenecek. Yatırımın tabana yayılması amacıyla her bir trafo merkezinde rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için her kişiye azami 1 megavat tahsis yapılmasına karar verildi.
Rekabetin korunması için dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin ortakları ve çalışanları kendi dağıtım bölgelerinde lisanssız üretim faaliyetinde bulunamayacak.
Özellikle güneş enerjisine dayalı mesken uygulamalarına ilişkin üretim tesislerinin yaygınlaştırılması amacıyla gücü 10 kilovatsaate kadar olan üretim tesisleri, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü 300 kilovat olan üretim tesisleri, Köy İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri tarafından geliştirilen projelerinde kullandırılmak üzere, AB fonlarından sağlanan hibelerin etkin kullandırılması amacıyla TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi bazında 5 megavat bağlantı kapasitesi tahsis edilmesini kararlaştırdı.

Yorumlar (0)
banner557