Page 14 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 14

KAPAK
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine’nin iki yılını değerlendirdi:
        “Elektrikli araçlarda dünyada lider ülkelerden biri olacağız”
                              li olan yerli otomobil projesini hayata geçiyoruz.
                              2019’un son günlerinde milletimizin takdirine sun-
                              duğumuz ‘Türkiye’nin Otomobili’nin fabrikasının te-
                              melini attık, inşallah 2022 yılının son çeyreğinde
                              aracımız banttan inecek. Projeyle elektrikli araçlar
                              konusunda dünyada lider ülkelerden biri olacağız.
                              Ülke genelindeki şarj altyapısını 2023’e kadar yeter-
                              li seviyeye ulaştırarak otomobilimizin her yerde kul-
                              lanılabilmesini temin edeceğiz.
                                • Milli elektrikli tren: Raylı sistemlerde de kü-
       Recep Tayyip                 resel bir oyuncu olma hedefimiz var. Bu sene başın-
       Erdoğan                    da milli elektrikli trenimizi raylara indirdik, 2020 yı-
                              lında da milli ana hat lokomotifimiz raylarla bulaşa-
       Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşte-  cak, milli yüksek hızlı trenimizi de en kısa sürede
      pe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki, Cum- raylarla buluşturmayı hedefliyoruz.
      hurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değer- • OSB sayısı 320’ye ulaştı: Planlı sanayileşme
      lendirme Toplantısı’nda, 16 bakanlığın 2 yılda ger- politikalarımız kapsamımda geçen sene 7 ayrı Orga-
      çekleştirdiği projeleri ve atacakları yeni adımları nize Sanayi Bölgesi (OSB) projesini tamamlamıştık,
      anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasın- bu yılın ilk yarısındaysa 6 OSB’ye tüzel kişilik kazan-
      dan Bakanlık sınıflaması başlığı altında sıraladığı dırdık. Böylece ülkemizdeki OSB sayısı 320’ye ulaştı.
      icraatlardan bazıları şöyle:           • 8.5 milyar dolarlık yatırım: Geçen yıl İstanbul,
       “HAZİNE VE MALİYE: Ekonomimizin bağışıklık  Balıkesir, İzmir, Bursa, Mardin, Çanakkale, Trabzon,
      sistemini, küresel türbülanslara karşı güçlendiriyo- Adana ve Ankara’da ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri
      ruz. Katmadeğerli, istihdama ve ihracata dayalı üre- bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8.5 milyar do-
      timi önceleyen bir ekonomik işleyiş yerleştirmeye larlık yatırım planlıyor. Bu yılın ilk yarısındaysa Kon-
      çalışılıyor. Özel sektör için uzun vadeli, ucuz ve sür- ya Teknoloji ve Toros Özel Endüstri Bölgeleri’ni ilan
      dürülebilir finansman modellerine sahip bir ekonomi ettik.
      hedefleniyor. 2018 ve 2019 yıllarında 2 trilyon TL’si • Demir yolu ve liman bağlantıları: Ülkemizin
      özel sektör, toplam 2.3 trilyon lira yatırım yapıldı.  uzun dönemli petrokimya ihtiyaçları için stratejik
       SANAYİ VE TEKNOLOJİ: • Sanayimizin kabiliyeti: öneme sahip Ceyhan, Filyos ve Karapınar endüstri
      Özel sektör, kamu kurumları ve akademiyle istişare bölgelerinde inşallah yılın ikinci yarısında yatırımla-
      içinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stra- rın başlamasını bekliyoruz. Tüm sanayi bölgeleri de-
      tejisi’ni kamuoyuna açıkladık. Salgın döneminde sa- mir yolu ve liman bağlantısına kavuşacak.
      nayimizin kabiliyeti ve kapasitesi sayesinde ihtiyaç • Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri: Sa-
      duyduğumuz ürünleri kolayca üretebildik. Sağlık nayide verimlilik ve dijital dönüşümü sağlamak için,
      alanında yenilikçi ürünler geliştirdik, küresel reka- Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Ga-
      bet iddiamızı ortaya koyduk.          ziantep’te yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri
       • Yerli yoğun bakım solunum cihazı: Rekor sü- kurduk.
      rede ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıy- • 337 milyar liralık sabit yatırım: Son 2 senede
      la hem ülkemize, hem de dünyaya nefes olduk. Tanı özel sektörün 337 milyar liralık sabit yatırımını des-
      kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projelerimiz, yurt dışın- teklemek üzere yaklaşık 440 bin vatandaşımıza ila-
      da yapılan çalışmaların ötesinde bir vizyona sahiptir. ve istihdam oluşturacak 12 bin 247 yatırım teşvik
      Sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimi- belgesi düzenledik.
      ze daha hızlı varmak için üst düzey kararları alacak • 137 bin işletmeye destek: KOSGEB aracılığıyla
      sanayileşme icra komitesini koruyoruz.     137 bin işletmeye toplam 3.3 milyar lira destek öde-
       • Türkiye’nin otomobili: Ülkemizin 60 yıllık haya- mesi yaptık. Girişimcilik desteklerimiz sayesinde 62
      ralması, 2021’de yüzde 3.9 büyümesi beklendiği keler; bu yıl ortama yüzde 2.5 daralacak, kişi başı-
      ifade edildi. Rapora göre; ABD ekonomisi bu yıl na düşen gelir yüzde 3.6 azalacak, 2021'de ise yüz-
      yüzde 6.1, Avro Bölgesi yüzde 9.1, Japonya yüzde de 4.6 büyüyecek. Bu grupta yer alan ülkelerden
      6.1 daralacak, 2021’de; ABD yüzde 4, Avro Bölgesi Çin’in bu yılki ekonomik büyüme tahmini yüzde
      yüzde 4.5, Japonya yüzde 2.5 büyüyecek.    5.9’dan yüzde 1’e düşürüldü, gelecek yıl ise 6.9 bü-
       Raporun öngörülerine göre gelişmekte olan ül- yüyecek. Rusya’nın bu yıl 6 küçüleceği, 2021’de

      14 KobiEfor A€ustos 2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19