Page 13 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 13

DÜNYA                     Avrupa, beklenenden daha sert daralacak
       Pandemi bağlamında ilk yarısı ekonominin ya-
      vaşlaması ve durması, ikinci yarısı ise kademeli bir Avrupa Komisyonu, açıkladığı Yaz 2020 Ekono-
      toparlanma sürecine sahne olan 2020 yılının tama- mik Tahminler raporunda Covid-19’un etkilerinin
      mında dünya ekonomisinin karı-zararı ne olacak  daha önce tahmin edilenden fazla olacağı, Al-
      sorusuna net cevaplar Temmuz ayında ortaya çık- manya hariç birlikteki birçok ekonominin daha
      maya başladı.                  da sert daralacağı, krizin daha önce tahmin edi-
       2020’de küresel ekonomide meydana gelecek da- lenden daha derin olacağı öngörüldü. Avrupa Ko-
      ralma oranını IMF (Uluslararası Para Fonu) yüzde misyonu, Mayıs’ta açıkladığı büyüme beklentile-
      3’ten yüzde 4.9’a; uluslararası derecelendirme ku- rini Yaz 2020 Ekonomik Tahminler Raporu ile
      ruluşu Fitch ise yüzde 3.9’dan yüzde 4.6’ya yükselt- aşağı yönlü revize etti, Euro Bölgesi’nin bu yıl
      ti. Dünya Bankası yüzde 5.2’lik küçülme öngördü.  yüzde 7.7 değil yüzde 8.7 daralmasını, ardından
       Küresel ekonomik hasar ve büyüme öngörüleri: 2021’de yüzde 6.1 büyümesini öngördü. Avrupa
      IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Benze-  Birliği için bu yıl öngörülen daralma yüzde
      ri olmayan bir kriz, belirsiz bir toparlanma" başlı- 7.4’ten yüzde 8.3’e revize edildi, gelecek yıl ise
      ğıyla güncelledi. Rapora göre toparlanma daha ön- yüzde 5.8 büyümesi öngörüldü. Covid-19 krizin-
      ce tahmin edilenden daha kademeli olacak, 2021  den en çok etkilenen ekonomilerin; Fransa, İtal-
      için küresel büyüme öngörüsü yüzde 5.8’den yüzde ya ve İspanya olduğu, Avrupa genelinde
      5.4 büyümeye indirildi. Raporda, ekonomi politika- GSYH’lerde kalıcı hasar yaratacağı, İskandinav
      larının hane halklarına ve şirketlere destek sağla- ülkelerinde 2021 toparlanmalarının daha zayıf
      ması, ekonomiler normalleşmeye başladığındaysa  olacağı ifade edildi.
      desteklerin kademeli olarak kaldırılması gerektiği
      vurgulandı.                   çıktığı Çin’in bu yılki büyüme beklentisi, yüzde
       IMF raporunun öngörüleri şöyle: Daha önce yüz- 1.2’den yüzde 1’e düşürüldü. Çin’in 2021 büyüme
      de 5.9 küçülmesi beklenen ABD ekonomisi bu yıl beklentisi ise yüzde 9.2’den yüzde 8.2’ye çekildi.
      yüzde 8 daralacak. 2021 büyüme beklentisi ise yüz- Hindistan’ın bu yılki büyüme beklentisi yüzde
      de 4.7’den yüzde 4.5’e düşürüldü.        1.9’dan yüzde eksi 4.5’e, 2021 için yüzde 7.4’ten
       Euro Bölgesi ekonomisi bu yıl yüzde 10.2 küçüle- yüzde 6’ya düşürüldü. Rusya bu yıl için yüzde eksi
      cek, 2021’de yüzde 6 büyüyecek.         5.5’ten yüzde eksi 6.6’ya çekildi, gelecek yıla ait bü-
       Gelişmiş ülkeler: Rapora göre bu yıl için dünya- yüme beklentisi yüzde 3.5’ten yüzde 4.1’e yükseltil-
      nın önde ge-                  di. Brezilya’nın bu yıl için yüzde eksi 5.3’ten yüzde
      len ekonomi-                  eksi 9.1’e, 2021 büyüme tahmini ise yüzde 2.9’dan
      lerinin büyü-                  yüzde 3.6’ya çıkarıldı. Bu revizyonlarla yükselen
      me tahminleri                  piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine
      şöyle: Alman-                  yönelik büyüme beklentisi, 2020 için yüzde eksi
      ya yüzde eksi                  1’den yüzde eksi 3’e çekildi ve 2021 için yüzde
      7’den yüzde                   6.6’dan yüzde 5.9'a düşürüldü.
      eksi 7.8’e dü-                  Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidil-
      şürüldü, 2021 için yüzde 5.2'den yüzde 5.4’e yüksel- mezken ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralaca-
      tildi. Pandemi’den en çok etkilen ülkelerden İtalya ğı, 2021’de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.
      tahmini yüzde eksi 9.1’den yüzde eksi 12.8’e çekilir- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
      ken 2021 için yüzde 4.8’den yüzde 6.3’e çıkarıldı. Fitch Ratings tarafından güncellenen Küresel Eko-
      Fransa, yüzde eksi 7.2’den yüzde eksi 12.5’e düşü- nomik Görünüm Raporu, “Koronavirüs bozulmaları
      rülürken 2021 için yüzde 4.5’ten yüzde 7.3’e yüksel- hafifliyor” başlığıyla yayımlandı. Küresel ekonomi-
      tildi. İspanya yüzde eksi 8’den yüzde eksi 12.8’e çe- ye ilişkin büyüme tahmininin sabit bırakıldığı rapor-
      kildi ve 2021 için yüzde 4.3’ten yüzde 6.3’e çıkarıldı. da, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4.6 daralacağı,
      İngiltere yüzde 6.5’ten yüzde eksi 10.2’ye düşürü- 2021’de yüzde 4.9 ve 2022’de yüzde 3.4 büyüyeceği
      lürken 2021 için yüzde 4’ten yüzde 6.3’e yükseltildi. tahmin edildi.
      Japonya yüzde eksi 5.2’den yüzde eksi 5.8’e ve 2021 Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler
      için yüzde 3’ten 2.4’e revize edildi. Gelişmiş ülkeler Raporu'nun Haziran 2020 verilerine göre; salgının
      grubuna yönelik büyüme beklenti 2020 için yüzde yarattığı hızlı ve büyük şok ile salgına karşı alınan
      eksi 6.1’den yüzde eksi 8’e indirilirken 2021 için önlemler, ekonomiyi ciddi bir daralmaya sürükledi.
      yüzde 4.5’ten yüzde 4.8’e çıkarıldı.      2021 için küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde
       Gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 3’lük kü- 2.6’dan yüzde 4.2’ye yükseltilen raporda, gelişmiş
      çülme: Rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya ülke ekonomilerinin 2020’de ortalama yüzde 7 da-
                                           A€ustos 2020 KobiEfor 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18