Page 13 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 13

Uygun maliyetle 7/24


       siber güvenlik denetimi BugBounter’da


      Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın siber güvenliğini 1300’den fazla uzmana
     uygun maliyetle 7/24 denetletmenin yolu BugBounter’da. Şirketlerin imkanlarına
      ve ihtiyacına göre program tasarlama esnekliğini sunan BugBounter, 2022’de
     müşteri portföyünü genişletmek ve esnek iş modelini Avrupa, Orta Doğu ve Asya
             bölgelerindeki şirketlere sunmak üzere harekete geçti.

        ugBounter, şirketlerin siber                 Görüldüğü üzere BugBounter
        güvenlik açıklarını olası bir               ile çalışmak ve siber güvenlik yapı-
     Bsiber saldırıdan daha önce                   sını 1300’den fazla siber güvenlik
     keşfetmek ve raporlamak için be-                 uzmanına denetletmek için yüksek
     yaz şapkalı etik hackerlar olarak                bütçeler veya kaynaklar gerekmiyor.
     da bilinen bağımsız siber güvenlik                BugBounter şirketin imkanlarına
     araştırmacılarının gücünü bir ara-                ve ihtiyacına göre program tasarla-
     ya getiriyor.                          ma esnekliğini sunuyor. Esas büyük
      BugBounter bünyesinde yer alan                hata, bu çalışmayı bekletmek ve bir
     1300’den fazla araştırmacı, şirketle-              siber saldırının oluşturduğu hasar ile
     rin denetlenmeye ihtiyacı olan alan- Arif            yüzleşmek zorunda kalmak oluyor.
     larda buldukları güvenlik açıklarını  Gürdenli          BugBounter Kurucusu Arif Gür-
     BugBounter üzerinden raporluyor.                 denli şunları söyledi: “BugBounter,
     Ödül avcılığı (bug bounty) olarak ad-              2022 yılında müşteri portföyünü ge-
     landırılan bu çalışma kapsamında                 nişletmek ve esnek iş modelini Avru-
     iletilen raporlar, kalite kontrol, de- du. Programın geniş bir araştırmacı  pa, Orta Doğu ve Asya bölgelerindeki
     recelendirme ve doğrulama süreç- kitlesine duyurulmasının ardından  şirketlere sunmak üzere harekete
     leri tamamladıktan sonra şirketin  48 saat içerisinde bir siber saldırıya  geçti. Böylece Türkiye’den başlaya-
     BT ekibiyle paylaşılıyor. Uzmanlar  neden olabilecek 6 önemli güvenlik  rak önce bölgesel, sonra da küresel
     buldukları açıkların karşılığında  açığı keşfedildi ve doğrulandı. siber güvenlik ihtiyacını kitle kaynağı
     önem derecesine bağlı olarak ödül- Başka bir şirketin ise teste ayı- ile gidermek için günümüz koşulla-
     ler kazanabiliyor. Sadece onaylanan  racak bütçesi bulunmuyordu. An- rına uygun bir çözüm sağlayacak.
     güvenlik açıklarının ödüllendirildi- cak BugBounter geniş kapsamlı bir  Güvenlik açıklarının tespit edilme-
     ği bu çalışma modeli, şirketler için  ‘zafiyet bildirim program’ kurgula- sine ek olarak başka katmadeğerli
     daha ekonomik bir çözüm.     dı. Ödül olarak da kurumun kendi  hizmetleri de sunarak müşterileri-
                     ürünleri belirlendi. 6 aydır sağlıklı  nin vazgeçilmez güvenlik çözüm or-
      BugBounter ile her şirket   işleyen program sayesinde şirket  tağı olmayı ve bu sırada siber güven-
      program oluşturabiliyor    onlarca güvenlik açığını kapattı ve  lik alanına meraklı olan on binlerce
      Düzenli sızma testleri yaptıran bir  raporları ileten araştırmacıları farklı  gence de sağlıklı bir istidam ve kari-
     şirket, aldığı raporların sonuçların- ürünleriyle ödüllendirdi. yer fırsatı yaratmayı amaçlıyor.”
     dan emin olmak istedi. Bunun için  Her 2 haftada bir yeni güncelleme  BugBounter hakkında daha fazla
     BugBounter’la kapsamı sınırlı bir  çıkaran ama her yeni sürümü test  bilgi için https://bugbounter.com/
     bug bounty programı kurguladı ve  edecek ekibi ve zamanı olmayan bir  sayfasını ziyaret edebilir ve iletişime
     gerçekleştirdiği sızma testinin so- e-ticaret firması ise daha esnek bir  geçerek kendi ödül avcılığı progra-
     nuçları da kapsamın dışında tutul- çözüm arıyordu. BugBounter bu şir- mınızı kolayca tasarlayabilirsiniz.
                     ket için sınırlı süreli bir bug bounty
                     programı kurguladı ve uygulamanın
                     her yeni sürümü çıktığında bunu
                     kapsama dahil etti. Başta belirlenen
                     aynı kitleye duyurulmasının ve cazip
                     ödüllerin belirlenmesinin ardından 2
                     hafta içerisinde siber saldırganların
                     kullanabileceği farklı seviyelerden
                     ortalama 9 doğrulanmış güvenlik                 Advertorial
                     açığı raporlandı.
                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18