Page 9 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 9

Kurumsal etkiler: Kurumsal
     internet kullanımı; ticari rekabet,                Siber Saldırı türleri
     müşteri memnuniyeti, hizmet                    nelerdir?
     sektöründeki çeşitlilik ve online
                                       Malware Siber Saldırısı: Tru-
     kanallar ile bütünleşik bir hale
                                      va atları, virüsler ve solucanlar
     gelmiştir. Bu durum, firmanın
                                      buna örnektir. Kişilerin izni ol-
     imaj kaybına uğramasının yanı                  madan bilgisayara sızdırılır, ağ ve
     sıra finansal kayıplar yaşamasına                 bilgisayar çalışamaz hale gelir.
                     rına otomatik bağlanma özelliğini
     da neden olabilir.                         Phishing Siber Saldırısı (Kim-
                     kapatın.
      Küresel etkiler: Haberleşme,                  lik Avı Saldırısı): Online dolandı-
                      • İnternet bağlantısı için güven-
     enerji, güvenlik ve sağlık gibi                 rıcılık olarak da tanımlanır.
                     lik duvarı kullanın. Kimlik hırsızlığı-
     hizmetlerin devamlı olabilmesi                   Cryptojacking Siber Saldırı-
                     na karşı önlem alın, kimlik avını ve
     için ulusal güvenliğin sağlanması                sı: Saldırganlar bilgisayara kötü
                     spam bağlantılarını tespit edebilen
     önemli. Fiziksel olmayan güven-                 amaçlı bir yazılım yükler, bilgi-
                     güvenlik duvarını yükleyin.
     lik kategorisindeki siber alan,                 sayar üzerinden kripto para ma-
                      • Şirket bilgisayarlarına ve sunu-
     küresel sonuçları bakımından 21.                 denciliği yapılır.
                     cularına antivirüs programları ku-
     yüzyılın en önemli güvenlik teh-                  Passwords Attack Siber Sal-
                     run ve sürekli güncelleyin.
     ditlerinden biridir. Siber saldırılar              dırısı (Şifre Saldırısı): Bir siste-
                      • Teknolojik cihazların tümüne
     sonucunda hizmetin engellen-                   me girerken kullanılan şifreler
                     erişimleri kontrol edin ve yetkilen-
     mesi ve veri kaybının yaşanma-                  ele geçirilerek bilgilerin fidye
                     dirme bölümleri oluşturun.
     sının yanı sıra ülkeler ve siyaset-               karşılığında rehin tutulması veya
                      • Tüm teknolojik cihazların uygu-
     çilerin karşı karşıya gelmesi gibi  lamaların güncelliğinden emin olun. silinmesi.
     durumlar da söz konusu olabilir.  • Çalışanların şifrelerini belirli  Eavesdropping Attack Siber
                     aralıklarla değiştirmelerini sağlayın. Saldırısı: Saldırganlar bir ağa sı-
                      • Tahmin edilmesi zor şifreler  zar. Pasif yöntemde yalnızca din-
                     belirleyin.           leme yoluyla bilgi toplanır, aktif
                      •Reklam virüslerinden korunun.  yöntemde ise saldırgan kullanıcı-
                      • Mevcut bilgilere erişimleri sı- ya ağdaki dost bir birim gibi gö-
                     nırlayın.            zükür, soru sorarak bilgi toplar.
                      • Tüm çalışanlara, siber güvenlik  Birthday Attack Siber Saldırı-
                     ve tehditler konusunda eğitim verin.  sı: Olasılık hesaplarının irdelen-
                      • ‘Sosyal Mühendislik’e dikkat  diği doğum günü problemi olarak
      Siber saldırı ve                        ifade edilen bir matematiksel ku-
      tehditlerden korunma     edin.              ram üzerinden yapılır, dijital im-
      yöntemleri           • Şirket verilerini düzenli olarak  zaları hedef alan saldırı tipinde
                     yedekleyin.
      • Son nesil tehditleri önleme-                 iki taraf arasındaki iletişim kanalı
                      • Eski verileri temizleyin.
     de en etkili metot, gerçek zamanlı                zarar görür.
                      • HTTPS kullanın.
     engelleme teknolojisi kullanmak.
                      • Açık kaynak kodlu sitelerde-
     Yani yapay zeka çözümlerini devre- ki güvensiz eklentileri ve temaları  • Ortak ağları kullanırken dik-
     ye almak gerek.         kullanmayın.          katli olmalısınız.
      • Siber güvenlik ve bulut hizmet- • Sosyal medya hesaplarınızı  • SSL sertifikası olmayan inter-
     lerinde büyümeyi stratejik hedef  dikkatli kullanın. Hesaplarınızı dü- net sitelerine güvenmemelisiniz.
     haline getirmek gerekiyor. Ayrıca  zenli olarak kontrol etmelisiniz.  • Nereden geldiğini bilmediği-
     KVKK (Kişisel Verilerin Korunması  • Kullandığınız her hesap için  niz e-postalar üzerinden alışveriş
     Kanunu) kapsamında bütünsel bir  ayrı şifre oluşturmalısınız. Tahmin  yapmamalısınız.
     bakış açısıyla bilgi güvenliği çözüm- edilmesi kolay şifreler yerine uzun  • USB bellekler, virüslerin ya-
     lerine odaklanmak gerekiyor. En  ve karmaşık şifreler belirlemelisi- yılmasına yol açabilir, çok dikkatli
     önemlisi de saldırı ve tehditler ger- niz. İki aşamalı kimlik doğrulama  kullanın.
     çekleşmeden, analiz ederek uyarı  yöntemi kullanmalısınız. Şifreleri- • Siber saldırı ve siber zorbalı-
     verebilen yazılımlarla, güvenlik ve  nizi sık sık değiştirmelisiniz. Şifre- ğa maruz kaldığınızda adli birim-
     koruma geliştirme sistemlerine ya- lerinizi kaydetmemelisiniz.  lere bildirin.
     tırımlar önceliklendirilmeli.   • Tarayıcınızın ön belleğini sık  Kaynakça: https://en.wikipedia.org/wiki
      • Wi-Fi güvenliğini sağlayın. Açık  sık temizlemelisiniz.   https://www.avansas.com/blog/
                                      https://www.mysoft.com.tr
     Wi-Fi bağlantılarını dikkatli kulla- • Lisanslı bir antivirüs programı  https://blog.ofix.com
     nın, akıllı cihazınızın Wi-Fi noktala- kullanmalısınız.     https://www.karel.com.tr
                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14