Hükümet'in 3-6-12 Aylık Vaat ve Reformları

64. Hükümet bir reform hükümeti olacağı sözünü verdi ve 2016 yılı için üç, altı ve on iki aylık dönemleri içeren kapsamlı bir Eylem Planı oluşturdu. Eylem Planı'nı Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuoyuyla paylaştı.

Hükümet'in 3-6-12 Aylık Vaat ve Reformları

Toplumsal adaletin sağlanması, demokratik istikrarın kurumsallaştırılması ve rekabetçi ekonomiyi güçlendirmek gibi eksenlere oturan Eylem Planı toplumsal taleplere cevap bir vizyon ve bütün bireylerin hayatına temas eden DOKUNMATİK bir özellik taşıyor.
Hükümet’in 2016 Yılı Eylem Planı, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı.  ‘Vaatler’ ve ‘Reformlar’   olarak iki başlıktan oluşan Plan; üç, altı ve oniki aylık bölümler halinde takvime bağlandı. Başbakan Davutolu, 44 vaat ve 172 başlıkta toplanan reformlarla ilgili olarak  “Seçimden önce ne söylediysek hayata geçireceğiz. Eylem Planımız’ı tüm Türkiye, 78 milyon takip etsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002’de Eylem Planı açıkladığında herkesi çetele tutmaya, yapacaklarını takip etmeye çağırmıştı. Takip etmenizi istiyoruz. Çeteleyi tutun”dedi.
Eylem Planı’nda yasama, yürütme, yargı  ve özellikle de ekonomi alanlarını kapsayan reform ve düzenleme bulunuyor. Plan, devlet, hükümet ve sivil toplumun  2016 yılında birlikte veya ayrı ayrı yaşama geçirecekleri bir uygulama gündemi özelliği taşıyor.
2015 yılını, seçimler ve belirsizlik yaratan diğer bir çok gelişme nedeniyle “kayıp yıl” ilan ettikten sonra kurulan 64. Hükümet’ten beklentiler alabildiğine artmış, hatta bu beklentiler Türkiye’nin “yeni bir başarı hikayesi” yazmasını mümkün kılacak ölçüde radikalleşmişti.
Özellikle doğrudan ekonomiyi ve ekonomiyi etkileyen tüm çevre alanları yeniden tanzim edecek kapsamda bir reform programı, toplumsal beklenti haline gelmişti. İşte Hükümet bu beklentiyi karşılayacak titizlikte bir yıllık Eylem Planı’yla karşımıza çıktı.  Artık 2016 yılına bu Plan ışığında bakabiliriz. Dergimiz Ocak 2016 sayısı Kapak Dosyası’nda Hükümet’in açıkladığı Eylem Planı’nı, özellikle ekonomik başlıklarına öncelik tanıyarak okurlarına aktarmayı yararlı görüyor.
“2016 yılı Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesinin ilk sayfası olur” diyerek Türkiye’de yaşayıp Türkiye’de üreten herkese bol şans diliyoruz.
1 OCAK 2016-21 MART 2016
TÜRKİYE’NİN İLK 3 AYLIK AJANDASI
SİYASİ ETİK REFORMU
Siyasetin finansmanı: Uluslararası iyi uygulama örnekleri dikkate  alınarak açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik,  tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine dayalı bir kanun ile siyasetin finansmanının şeffaflığı artırılacak. Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanını şeffaflaştıran bir yasa çıkarılacak.
Adaylara bağışlar: Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımların, kendi adlarına açılmış seçim hesaplarına yatırılmasını sağlayacak düzenleme yapılacak, adaylara ve siyasi partilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlara ilişkin  düzenlemeler getirilecek.
Partilere bağışlar: Siyasi partilere yapılan bağış miktarının elektronik ortamda ilan edilmesi, seçim hesapları ile yapılan harcamaların denetiminin yapılması ve sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesi sağlanacak.
İmar rantları: İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışının belli bir oranının kamu payı olarak tahsil edilmesini sağlayacak mevzuat çalışması yapılacak.
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
Cemevleri: Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak.
Romanlar: Başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık zemini ortadan kaldırılacak.
Kişisel veriler: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz uygulamaları gözönüne alınmak suretiyle kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve korunması amacıyla yasal düzenleme yapılacak.
Darbe dönemi yasaları: 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 tarihlerinde yapılan darbeler döneminde çıkarılan kanunlar ve bunlara dayalı ikincil düzenlemelerden halen yürürlükte olanları gözden geçirilerek, bunlardan demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayanları yürürlükten kaldırılacak.
EKONOMİ, FİNANS ve TİCARET
Ticareti Kolaylaştırma: İhracatçının üçüncü ülke pazarlarında karşılaştığı gümrük işlemleri ve bunların ortaya çıkardığı maliyetlerin asgariye indirilmesini amaçlayan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ülkemizin taraf olduğu bir Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasıdır. Anlaşmanın onaylanarak iç hukukun bir parçası haline getirilmesiyle prosedürlerin basitleştirilmesinin yanında, bilgi teknolojileri ve otomasyonun uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi için ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma TBMM’nin onayına sunulacak.
Tahkim Merkezi: İstanbul Tahkim Merkezi’nin faaliyete geçmesi sağlanacak.
BSMV muafiyeti: İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların  kapasite artırımı ve verimlilik artışını sağlayacak  makine-teçhizat yatırımlarının finansmanından BSMV alınmayacak.
Hizmet standartları: Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ve Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) çalışmaları dikkate alınarak illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecek. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri kaynak ihtiyacı saptanacak, birimlerde nitelikli eleman istihdam edilebilmesi için yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.
Dönüşümünün koordinasyonu: Öncelikli Dönüşüm Programları’nı etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme aşağıdaki kurullar, Başbakanlık genelgesiyle kurulacak:
- Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu,
- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu,
- Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu,
- Lojistik Koordinasyon Kurulu,
- Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu,
- Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu,
- Yatırım İzinlerine İlişkin Koordinasyon Kurulu.
Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla yurtiçi bankalarda çeyiz hesabı açtıran kişilerin bu hesaplarda biriktirdikleri tutarların yüzde 20’sine kadar (en fazla 5.000 TL olmak üzere) kamu desteği mevzuat düzenlemesi yapılacak.
ADALET
İstinaf mahkemeleri: Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçmesi sağlanacak. İstinaf mahkemeleri faaliyete geçince Yargıtay ve Danıştay sadece hukuki denetim yapacak, istinaf mahkemeleri ise hukuki denetimle birlikte vakıa incelemesi de yapacak.
Bilirkişilik: Bilirkişilik konusunda geniş katılımlı ve sorunların tespitine yönelik bir çalışma yürütülerek ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda hakimlerin yargı yetkisini bilirkişilerle paylaşmasını önleyecek, hakimin mesleki bilgisiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişi raporu alınmasını engelleyecek düzenleme yapılacak; bilirkişi uzmanlık alanları belirlenerek bilirkişilik müessesesinde akreditasyon sistemi geliştirilecek. Bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik  standartlar belirlenecek ve sertifikalandırma sistemine geçilecek.
Dava süreleri: Adli istatistiklerden yararlanarak mahkeme ve dava türlerine göre ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymasını sağlayacak tedbirler alınacak.
İş mahkemeleri: İşçi ve işverenlerin uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay bitirilmesi için iş yargılaması sistemi reforma tabi tutulacak, hukuki sorunlar daha hızlı çözülecek ve çalışma barışı güçlenecektir. Yapılacak yasal düzenleme ile iş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak, dava süreleri kısaltılacak, duraksamaya sebep olan konular netleştirilecek, yargılama sürecini uzatan unsurlar sistem dışına çıkarılacak ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirilecek.
Adli tıp: Kurumun kapasitesi artırılacak ve bilirkişi görüşü için kuruma gelen dosyaların makul sürede sonuçlandırılması sağlanacak. Adli Tıp İhtisas Daireleri’nin ve Kurum’un ülke genelindeki birimlerinin sayısı artırılacak.
KAMU YÖNETİMİ
Bürokrasi: Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezi birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek. Birimler arasındaki yetki mükerrerlikleri önlenecek; yetki devri yoluyla hizmetler daha alt kademelerde tamamlanabilir hale getirilecek; bürokrasi üreten süreçler ayıklanacak en az  kırtasiye ile hizmet verilecek.
e-devlet hizmeti: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirdiği her türlü hizmetlerin e-devlet kapısından sunulması sağlanacak, böylece kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler bu kurum ve kuruluşlara gitmeden elektronik ortamda hizmet talep edebilir hale getirilecek.
e-ticaret: E-ticaretin geliştirilmesine ve önündeki mevzuat engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir yapı oluşturulacak, e-ticarette güven tesis edilebilmesini teminen güven damgası sistemi kurulacak ve e-ticaretin gelişiminin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesini sağlamak için izleme ve değerlendirme sistemi teşkil edilecek.
Siber güvenlik: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı  kapsamında, siber güvenliğe ilişkin yasal düzenleme ihtiyaçları tespit edilecek ve mevzuat oluşturulacak. Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı; Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ele alınacak olup, bu konuda gerekli çalışma yapılacak.
Kalkınma Ajansları: Kalkınma Ajansları’nın  yönetim ve istişare mekanizmaları, iç ve dış denetim sistemleri, bütçe süreçleri, gelirlerinin kapsamı ve işleyişi etkinleştirilecek. Bölge Kalkınma İdareleri’nin kurumsal yapısı iyileştirilecek  yönetim süreçlerinin ve personel yapısının geliştirilmesine dönük düzenlemeler yapılacak.
SOSYAL POLİTİKALAR
Yerli ilaç üretimi: Türkiye’de üretilmek üzere başvurusu yapılan ilaçların SGK geri ödeme politikaları ile birlikte ele alınarak Sağlık Bakanlığı’nca hızla ruhsatlandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuatında gerekli düzenlemeleri yaparak, yurtiçinde imal edilen sağlık ürünlerinin geri ödeme listesine alınması için değerlendirme sürecini hızlandıracak. Tedavi için gerekli güvence alınmak kaydıyla geri ödeme listesinden çıkarılacak ithal ürünler belirlenecek.
Tanı-tedavi: Nadir hastalıkların tanımlanması ve görülme oranlarının tespiti sağlanacak, kayıt sisteminin ve istatistiklerin oluşturulması için yeni doğan ve doğum öncesi tarama programları oluşturulacak.  Bu alanda ruhsatlı araştırma ve uygulama tanı ve  tedavi merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi sağlanacak.
Plazma ürünler: Yetim ilaçların ülkemizde üretilmesi, fiyatlandırma ve iskonto oranlarında esneklik sağlanması, geri ödeme sistemine dahil edilmesi gibi alanlarda düzenleme yapılacak. İleri tıbbi tedavi ürünleri ile tedavi edilebilecek nadir hastalıklar için üçüncü basamak sağlık kurumlarında tanı/tarama testlerinin geri ödeme kapsamında paket dışında tanımlanması sağlanacak. Plazma ürünleri ve aşıların yurtiçinde üretimi için model hazırlıkları tamamlanacak ve ihale sürecine geçilecek.
Belediye-kreş: Belediyelerin kreş açma zorunluluğu uygulaması etkin hale getirilecek, Belediyeler Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (b) bendi, kreşleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenecek.
Yaşlanma: Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılmaları için Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecek.
İnternet: Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliği artırılacak, bu kapsamda internet kafelerin standartları yükseltilecek.
Aile sağlığı: Aile sağlığı merkezlerinin, öncelikle tercih edilen bir yapıya kavuşturulması için fiziki yapılarının, bölgesel, mimari ve iklim şartlarına uygun yenilenmesine başlanacak. Aile hekimliği hizmetlerinin, hastane ve evde sağlık hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacak.
Aktif işgücü: Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak. Aktif İşgücü Programları’na ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.
YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Serbest bölge yatırımları: Serbest bölgelerin, ülkenin değişen ekonomik şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilebilmeleri; yatay ve dikey işbirliği ağları geliştirebilen bölge uygulamacılığı yapılabilmesine imkan verecek bir esnekliğe kavuşturulmaları ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaları ve ekonomiye daha etkin biçimde entegre olmalarının yanısıra dünyadaki iyi uygulama örneklerine yakınlaştırılmalarını teminen, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlara yönelik gerekli değişiklikler yapılacaktır.
Yatırım ortamı: Yatırım ortamının mevzuat ve idari işlemler açısından kalitesini artırmak üzere Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kapsamında belirlenen eylemler tamamlanacak.  Türkiye’nin yatırım imkan ve fırsatlarının özellikle sermaye ihraç eden yatırımcılara anlatılması ve sözkonusu yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmalarının sağlanması amacıyla tanıtım seminerleri, iş forumları ve yatırımcı ziyaretleri şeklinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. 
Endüstri bölgeleri: Endüstri bölgelerinin operasyonel hale gelmesiyle Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcılara yapılacak tahsislere ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Kamu taşınmazlarının tahsisine yönelik usul ve esaslarda düzenleme yapılması gerekli hususlar, özel sektör görüşleri dikkate alınarak belirlenecek ve gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
OSB’ler: OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak.
Ruhsat kolaylığı: Sadece yerel yönetimlerin izin veya ruhsat vermesiyle faaliyete başlama imkanı bulunmayan işyerleri için birden fazla izin/ruhsat alınması usulüne son verilecek. Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak
Yönetişim: Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlayacak, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılacak.
ÇEVRE, YEREL YÖNETİMLER ve KENTSEL DÖNÜŞÜM
Çevre Kanunu: Tabiatın ve biyoçeşitliliğin etkin korunması ve korunan alan yönetimindeki boşluk ve belirsizlikleri giderecek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yasal düzenleme yapılacak.
Belediye gelirleri: Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik olarak, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve İmar Kanunu’nda değişiklikler yapılacak.
Gayrimenkul Sertifikası: Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan verir şekilde Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecek. Model, hakların belirlenmesi, alımı ve satımı gibi unsurları kapsayacak.
STK Kanunu: Sivil toplumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair bir çerçeve kanun çıkarılacaktır. Bu kapsamda, sivil toplum kurumlarının hukuki statülerinin, kurumsal yapılarının, faaliyetlerinin, kamu kurumları ile ilişkilerinin ve mali kaynaklarının düzenlenmesi sağlanacak.
EĞİTİM
Müfredat: Eğitimin tüm kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenecek ve etkin bir rehberlik sistemi oluşturulacak.
Okul-bütçe: Tüm okul türlerinde, okul bazlı bütçeleme yönetimine geçilecek. Bu kapsamda kaynakların öğrenciye, okula ve yerele özgü farklılıkları dikkate alacak şekilde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir biçimde kullanımı sağlanacak.
Teknik eğitim-sektör: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yönetim yapısına, iş piyasası aktörleri ve sektör temsilcileri dahil edilerek sektörün mesleki ve teknik öğretimi yönlendirmedeki etkisi artırılacak.
Bölgesel eğitim: Kamu-özel kesim işbirliği ile meslek yüksekokulları, bulundukları bölgenin istihdam şartları ve yerel ihtiyaçlarına göre esnek bir yapıya kavuşturulacak ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmesi sağlanacak.
Çıraklık eğitimi: Çıraklık eğitimi yeniden gözden geçirilerek zorunlu eğitime dahil edilmesi sağlanacak. Ayrıca çıraklık eğitiminin altyapısının güçlendirilmesi için meslek standartlarına dayalı, önceki öğrenmelerin tanınması ile uzaktan öğrenmeye de fırsat vermeyi hedeflemek üzere başlatılan uygulamalar yaygınlaştırılacak.
Halk eğitimi: Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri’ne dönüştürülecek. Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Kanunu çıkarılacak ve ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
BİLİM, TEKNOLOJİ  ve YENİLİK
Yerli malı: Üst orta ve yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek.
Kalkınma bankacılığı: Kalkınma bankacılığı, orta ve yüksek teknolojili yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayacak şekilde yapılandırılacak.
Akredite testler: Sanayinin ihtiyaç duyduğu akredite testlerin envanteri çıkarılacaktır. Bu doğrultuda ülkemizde karşılanamayan test hizmetleri belirlenecek, bu hizmetlere ilişkin ülkemizde kapasite geliştirilmesine yönelik önceliklendirme ve takvimlendirme çalışması yapılacak.
Kamu-üniversite-sanayi: Sanayinin, kamunun ve üniversitelerin altyapı ve  insan kaynağı imkanlarının yeralacağı ve işbirliği fırsatlarının sunulacağı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı oluşturulacak.
Kamu alımları: Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya benzer nitelikteki ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle tedariki için yöntemler geliştirilecek, ölçek ekonomisinden faydalanarak tasarruf sağlanacak.
ÇEVRE, YEREL YÖNETİMLER ve KENTSEL DÖNÜŞÜM
Tarihi miras: Kadim şehirlerin kimliklerinin tespiti, yaşatılması, izlenmesi ve denetlenmesi çerçevesinde sürdürülebilirlik ölçütleri bağlamında, ülkemizdeki özgün kimliğini koruyan şehirlerimiz tespit edilecek, mimari öğeleri belirlenecek, günümüz yapım teknikleri ve tipolojileri ile bütünleştirecek mimari öğeler tasarlanacak ve uygulama imar planı ile ilişkilendirilerek kadim şehirlerimiz canlandırılmak üzere pilot uygulama gerçekleştirilecek.
Hazır arsa: Başta dönüşüm alanlarında olmak üzere, arsa altyapısının geliştirilmesi amacıyla finans desteği sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığı, TOKİ, İller Bankası ve yerel yönetim kaynaklarını da içerecek şekilde bir destek çerçevesi geliştirilecek, ilkeler belirlenecek ve gerekli yasal altyapı oluşturulacak. Arsa mülkiyetini elde etmeden, mevcut mülkiyet yapısı korunarak/düzenlenerek, altyapısı hazır arsa üretiminin hızlandırılmasını sağlayacak düzenleme ve destekler geliştirilecek.

İCRAATLAR
3 AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK VAATLER

- 2016 yılı için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunulacak.
- Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave 1.200 TL verilecek.
- Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi kaldırılacak.


- 65 yaş aylığı alan yaşlıların, kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşlarını almaları ve maaşlarında kesinti ve duraksama olmaması sağlanacak.
- Muhtarların 950 TL olan maaşı 1.300 TL’ye yükseltilecek.


- Polislerin ve uzman erbaşların 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılacak, polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak.


- Astsubay emeklileriyle ilgili sorun giderilecek.
- Lisans öğrencilerinin 330 TL olan bursu 400 TL’ye çıkarılacak.


- Askeri öğrencilerin harçlığı 400 TL’ye; er ve erbaşların harçlığı 30 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek.


- Esnafa 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek.


- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin TSE ve patent belgelerinin maliyetleri devlet tarafından sağlanacak.


- Her bir KOBİ için 1.5 milyon TL ve her bir risk grubu için 2 milyon TL olan kefalet limiti, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım kredileri için 2.5 milyon TL’ye, her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ’ler için ise 3 milyon TL’ye çıkarılacak. Diğer KOBİ’ler için 8 yıl olan maksimum vade, imalatçı KOBİ’ler için 10 yıla; diğer KOBİ’ler için yüzde 75 olan kefalet oranı imalatçı KOBİ’ler için yüzde 80’e çıkarılacak.


- 2016 yılı Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacak.


- Konut hesabı uygulaması başlatılacak.
- Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi sağlanacak.


- Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.


- 51 ilde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılarak mevcut uygulama devam ettirilecek.


- Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartı ile izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanması sağlanacak.


- Yurtdışında yaşayan vatandaşların askerlik bedeli 6.000 avrodan 1.000 avroya düşürülecek.


- Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar kazançlarından vergi alınmayacak.


- Sosyal destek alan vatandaşlardan istihdam edilenlerin işveren sigorta primi desteklenecek.


- Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle anahtar teslimi fabrika binası yapılması konusunda model geliştirilecek.


- Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilecek.


- Gençlere 100 bin lira kredi desteği verilecek, bu krediye  Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet sağlanacak.


- İlk kez iş bulan her gencin ücretinin bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanması sağlanacak.
- Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları sıfırlanacak.

- Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.


- Gençlerin kısa film, ilk film, kitap, dergi vb. sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine, proje bazlı karşılıksız destek vermeyi öngören GENÇDES programı hayata geçirilecek.


- Tarihin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılması desteklenecek, çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe  sahip bilgisayar oyunları ve animasyonlar üretilmesi teşvik edilecek.


- Öğrenim gören gençlerin pasaport harcı kaldırılacak.


- Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak.


- Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek.


- İşletme büyüklüğü 5 dekar altındaki meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbi- aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekleme düzenlemesi yapılacak.


- Çiftçilere sera desteği verilecek.
- Kırsal kalkınma desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik program hazırlanacak.
SOSYAL POLİTİKALAR
Güvenceli esnek çalışma: Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak; işgücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecek. İlgili mevzuat düzenlemelerinde AB müktesebatı ve uygulamaları dikkate alınacak. Öncelikle mevcut esnek çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek, sonrasında yeni esnek çalışma sistemleri geliştirilecek. Bu kapsamda kamu sektörü başta olmak üzere, sözkonusu çalışma biçimlerine yönelik çeşitli kurumlarda pilot uygulamalar gerçekleştirilecek.


İstihdam büroları: Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak.
Kıdem tazminatı: Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak.
Taşeron: Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
Öğrenci istihdamı: Üniversite öğrencilerinin, kredi ve bursları kesilmeden, kısmi süreli çalışma yoluyla istihdama katılabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacak.
DEMOKRATİKLEŞME
Sözleşme şerhleri: Tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden uluslararası standartlarda faydalanabilmesi için bu alandaki uluslararası sözleşmeler iç hukukun parçası haline getirilmeye devam edilecek. Ayrıca temel hak ve hürriyetler alanındaki onaylanmış uluslararası sözleşmeler gözden geçirilerek özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak.
İnsan hakları: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun etkinliği artırılacak. Bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat uyum düzeyi yükseltilecek.
EĞİTİM
Öğretmenlik: Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü yükseltmek ve öğretmenlerin niteliğini artırmak amacıyla öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak.
Meslek yüksek okulları: Meslek yüksek okulları mezunlarının diplomalarında yeralan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilerek bu öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulmaları kolaylaştırılacak.
Akademik girişimcilik eğitimi: Üniversitelerin öğretim kalitesini ve araştırma kapasitesini artıran, girişimcilik ve yenilikçilik alanında faaliyetlere yoğunlaşan, bilimsel özerkliği, rekabeti, topluma ve insana karşı sorumluluğu odağına alan bir çerçeve kanun hazırlanacak.
Yüksek öğretim kalitesi: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacak.
Eğitim fakülteleri: Eğitim fakülteleri bölüm ve anabilim dalları, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandırılacak, öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde Bakanlığın ve sektörün istihdam imkanlarının dikkate alınmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Bu fakültelerde verilen eğitimler ile formasyon programları MEB ve YöK işbirliğinde yürütülecek. Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkanı sağlanacak.
OSB eğitim modeli: Organize Sanayi Bölgeleri’nde uygulanan eğitim modelinden elde edilen başarının Organize Sanayi Bölgeleri dışındaki yerlere de yaygınlaştırılması sağlanacak. Meslek odalarının ve özel sektör işletmelerinin özel mesleki ve teknik eğitim liseleri açmaları için teşvik edilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacak.
EKONOMİ, FİNANS ve TİCARET
Vergi Kanunu: Kamu finansmanını sağlam temellere dayandıran, katmadeğeri yüksek üretimi destekleyen, mükellef odaklı, etkin, verimli ve adil bir vergi sistemi oluşturulması için gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni ‘Gelir Vergisi Kanunu’ çıkarılacak.
Vergi Usul Kanunu: Vergi Usul Kanunu uluslararası standartlara ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulacak.
Elektrik vergisi: Sanayide ve evlerde kullanılan elektrikli araçlar ile ulaşım araçlarında uygulanan vergi oranları enerji verimliliği açısından gözden geçirilecek.
Kamu taşıt israfı: Kamuda taşıt kullanımında israfın önlenmesi ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeni bir Taşıt Kanunu çıkarılacak.
Büyük projeler: Büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçleri geliştirilerek projeler arası çakışmalar ve oluşabilecek ilave maliyetler önlenecektir. Bu amaçlara yönelik düzenlemeler yapılacak ve idari mekanizmalar oluşturulacaktır.
Arazi toplulaştırma: Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacak, çiftçilere arazilerini birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara özel destekler verilecek.
TCDD-özelleşme: TCDD’nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek.
Gümrük: Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak.
AVM’ler: Alışveriş merkezlerinin düzenlenmesine, perakende ticarette uyulması gereken ilke ve kuralların belirlenmesine, perakende sektörüne yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Perakendeciler Konseyi’nin oluşturulmasına, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz alım satımı ile sergi, panayır ve tanıtım günleri gibi organizasyonların düzenlenmesine ilişkin yönetmelikler çıkarılacak.
Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak.
BİLİM, TEKNOLOJİ ve YENİLİK
Patent: Ülkenin daha nitelikli ve yüksek katmadeğer odaklı bir sınai mülkiyet üretim yapısına geçmesi için yeni Patent Kanunu Tasarısı yasalaştırılacak.
Ar-Ge fonu: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek ve desteklerin etkililiği artırılacak. Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak.
Risk sermayesi: Girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılacak ve aktarılan bu kaynaklar girişim sermayesi fonlarının kuluçka ve hızlandırıcılar tarafından başlatılmış projelere yönelik yapılan yatırımlara öncelik verilmesi sağlanacak.
Kredi garantisi: Mevcut kredi garanti mekanizması içinde yenilikçi girişimcilere proje bazlı kredi garanti desteği sağlayabilecek bir fon oluşturulacak.
Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak: Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak.
TASARRUFLAR
Bireysel emeklilik: Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi”  pilot çalışma sonuçları esas alınarak yaygınlaştırılacak.
Borsa: Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar teşvik edilecek.
İslami finans: İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek.
Enerji verimli binalar: Binalarda enerji tüketiminin azaltılması için Enerji Verimliliği Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılacak ve enerji verimli binalar oluşturulacak.
KAMU YÖNETİMİ
Personel rejimi: Kamu yönetiminin daha dinamik ve etkin bir hale getirilmesi, verimliliğin, hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve etkililiğin artırılması amacıyla uluslararası örnekler de dikkate alınarak yeni bir personel rejimi oluşturulacaktır. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkan verecek.
AB yerel yönetim şartı: Merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, Avrupa Yerel Yönetimler şartıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenecek.
ASDEP: Sosyal yardımları ve hizmetleri düzenleyen çok sayıdaki kanun, mükerrerlikler önlenerek ve güncellenerek tek kanunda toparlanacak. Sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kurulacak. Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) altyapısı tamamlanacak ve uygulama başlatılacak.
Arabuluculuk: Alacağa ilişkin iş uyuşmazlıklarının mahkeme önüne gelmeden çözümlenmesi kapsamında iş uyuşmazlıkları hakem heyetleri kurulması, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesesinin teşvik edilmesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 91’inci maddesinde belirtilen işçi alacaklarına ilişkin uyuşmazlık çözme kapasitesinin artırılması sağlanarak iş mahkemelerinin iş yoğunluğu azaltılacak.
EKONOMİ, FİNANS ve TİCARET
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu güncellenecek.
Kamu İhale Kanunu güncellenecek.
Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanacak.
Hazine mülkiyetine kayıtlı taşınmaz envanteri geliştirilecek: Kentsel gelişme için gerekli arsa ihtiyacını karşılamak üzere, öncelikle kamu elindeki arsa stoku ve bu kapsamdaki arsaların güncel maliyetlerinin belirlenmesi ve taşınmaz envanterinin geliştirilmesi sağlanacak.
Sektörel mahkemeler: Finans ve bilişim başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak.
KOBİ teminatları: KOBI’lerin finansmana erişimini kolaylaştırma amacıyla teminat olarak gösterebilecekleri taşınır varlıkların kapsamı genişletilecek, taşınırların teminat olarak alınmasına ilişkin parçalı yapı tek bir yasal düzenleme ile günümüz koşulları gözönüne  alınarak yeniden düzenlenecek ve taşınırlara ilişkin çevrimiçi merkezi bir sicil sistemi kurulacak.
Dahilde işleme: Dahilde İşleme Rejimi, konuyla ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacak.
Standart Maliyet Modeli uygulamaya geçirilecek.
Tarım destekleri: Tarımsal destekler, tarım havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenecek.
Şeker Kanunu: Şeker Kanunu Tasarısı yasalaştırılacak.
Sağlık turizmi: Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek hastanelerin, aracı kuruluşların ve hizmet verenlerin altyapı ve mevzuatları oluşturulurken tedavi ve tedavi dışı hizmetlerin tek bir mevzuat kapsamına alınarak standardizasyonunun sağlanması ve ilerde oluşabilecek problemlerin azaltılması amacıyla akreditasyon sisteminin mevzuat ve kurumsal düzenlemeleri uygulamaya geçirilecek ve Sağlık Bakanlığı içerisinde denetim mekanizması kurulacak.
Yapı denetim: Etkili bir yapı denetim sisteminin hayata geçirilebilmesi ve teknolojik unsurlardaki yeniliklerin dahil edilebilmesi için mevcut yapı denetim sistemi gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat bu çerçevede değiştirilecek.
Yenilenebilir enerji: Yerli enerji kaynaklarına yönelik potansiyelin değerlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak, yenilenebilir elektrik üretim tesislerinin etkin olarak kullanılabilmesi için hidroelektrik santrallerde pompaj depolama gibi modeller geliştirilecektir.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2016, 10:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner235

banner229

banner216