banner565

banner472

banner458

banner457

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: “Adana markalaşma yoluna girdi”

Bölgesel bir metropol haline gelen Adana, sanayide ve tarımsal endüstrileşmede büyük bir ivme yakaladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile yerli ve yabancı yatırımcının ilgi odaklarından biri olan Adana’nın durumunu ve gelişme vizyonunu konuştuk.

AYIN KONUĞU 01.10.2018, 08:58 07.12.2018, 17:42
11057
Adana Valisi Mahmut Demirtaş: “Adana markalaşma yoluna girdi”

Mahmut Demirtaş kentin durumunu şöyle özetliyor: “Gelişmişlik  Sıralaması (SEGE)’ çalışmasında Adana, Türkiye’nin nüfusu en yüksek altıncı ili olmasına karşın sosyoekonomik gelişmişlik  sıralamasında daha gerilerde yer almıştır. Adana; sanayi altyapısı ve mali göstergeleri itibarıyla önemli bir ge lişme merkezi olmakla birlikte, sosyal göstergelerde iyi bir performans sergileyememektedir.”
Bu değerlendirme ilin büyük gündemine de işaret ediyor; Demirtaş bunu da şöyle resmediyor: “Eğitim, sağlık, turizm ve ekonomi alanlarındaki yatırımların Adana’ya kazandırılması konusuna büyük önem veri yorum. Çünkü tarımın ve sanayinin öncü kentlerin den biri olan Adana; sahip olduğu potansiyeliyle, coğrafi  konumuyla, dünyanın enerji koridoru  üzerinde yer almasıyla ve büyümeye, gelişmeye açık yapısıyla çok daha gelişmiş bir kent olmayı hak ediyor.”
Bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendir mek suretiyle ‘Adana Markası’nı inşa çalışmalarını Vali Demirtaş  bize sektörler  bazında gösterdi  ve tüm kent dinamiklerinin  bu vizyonda birleştiğinin altını çizdi.

Sözü Vali Mahmut Demirtaş’a bırakıyoruz:
Sağlık: “Adana’nın büyük yatırımlarından biri olan,5 Ekim 2013 tarihinde temeli atılıp bu yıl içerisinde yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlanan, 1 milyar 300 milyon TL proje bedelli, bin 550 yatak ka pasiteli, 540 bin metrekarelik  inşaat alanı ve sahip olacağı dünya standartlarındaki ileri teknoloji ve me dikal ekipmanları ile bölgenin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alacak olan Adana fiehir Hastanesi…”

Sanayi: “135 firmanın ön başvuru yaptığı, toplam alan büyüklüğü 5 bin 177 dekar olan 2 milyar 536 mil yon TL’lik yatırım yapılması taahhüt edilen, bölgeye yapılacak bu yatırımlar ile 9 bin 420 kişinin istihdamı sağlanacak olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi..” Enerji: “IrakTürkiye, CeyhanKırıkkale ve Bakü TiflisCeyhan Ham Petrol Boru Hatları aracılığıyla yıllık yaklaşık 100 milyon ton ham petrolü dünya pi yasalarına arz eden bölgede başta rafineri  olmak üzere petrokimya, petrol ürünleri ve termik santral alanlarında hayati önemde bulunan ve kamulaştır ma çalışmalarında sona yaklaşılmış, zemin etüdü tamamlanmış, tesisin alt yapı çalışmaları için ge rekli hazırlıklara da başlanılan Ceyhan Enerji En düstri İhtisas Bölgesi..”

Serbest bölge: “‘Yap, işlet, devret’ modeli ile çalı şan 4.5 milyon m2 alanı ile Türkiye’nin ve dünyanın en büyük serbest bölgelerinden biri olan, tamamlanmış altyapısı, kimya,  petrokimya,  demirçelik,   enerji santralleri,  tersane ve çimento fabrikaları gibi ağır sanayi yatırımlarına yönelik Türkiye’nin ilk ve tek ser best bölgesi olma özelliğini taşıyan Yumurtalık Ser best Bölgesi..”

Küçük sanayi sitesi: “Mevcut hazır giyim potansi yelinin harekete geçirilerek  şehrimizin giyim konu sunda cazibe merkezi olmasını hedeflediğimiz 520 dekar alanda kurulacak Adana Tekstil Kent Küçük Sanayi Sitesi, ayakkabı imalatçılarının yeni ve mo dern bir  siteye kavuşmasını amaçladığımız Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi..”

Kültür ve turizm: “Arkeoloji, Kent, Sanayi, Etnog rafya ve Tarım Müzeleri… bunlarla ilişkili  sosyal te sisler, konferans ve sinema salonları, kütüphane, oyun alanları gibi alanlar bulunan ve 1. etabı tamam lanarak faaliyete giren  Yeni Müze Kompleksi,.. 33 bin seyirci  kapasiteli  UEFA standartlarındaki  Yeni Stadyum, UNESCO  Dünya Mirasının Geçici Liste si’ne giren Anavarza Antik Kenti’nin asıl listeye gire bilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Adana’da, turizmin her çeşidinden yararlanılacak zenginlikleri görmek mümkündür. Yemyeşil doğasıy la, suyuyla, toprağıyla, iklimiyle, yaylalarıyla, deniziy le, sahilleriyle, kültür  ve tabiat varlıklarıyla, tarihsel miraslarıyla Adana, sahip olduğu potansiyelin değer lendirilmesiyle yakın bir gelecekte turizmde hak ettiği konuma ulaşacaktır.
Ekoturizm, yayla turizmi, doğa turizmi, sağlık tu rizmi, kongre turizmi, gastronomi gibi alternatif  tu rizm çalışmalarıyla zenginleştirmek  ve Akdeniz’den dünyaya açılan pencerelerimiz  olan Karataş ve Yumurtalık  sahillerimizi  yeni yatırımlarla buluşturma konusundaki çalışmalarımız sürmektedir.”

‘Festivaller Kenti’: Vali Demirtaş, kültürel  geliş menin kazanımı olarak ortaya çıkan; ‘Nisan’da, Ada na’da Portakal  Çiçeği Karnavalı’, ‘Sabancı Uluslara rası Tiyatro Festivali’, ‘Adana Film Festivali’, ‘Ada na Lezzet Festivali’ gibi etkinlikleri de   Adana’nın kimliğine yazıyor.

Kalkınma projeleri: Vali Demirtaş’ın gözümüzden kaçmasın istediği kalkınma projeleri  de var: “Ada na’nın 66 mahallesinin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan dönüşmesini,  gelişmesini  ve kalkınmasını amaçlayan Güney Adana Kalkınma Programı, ta rım ürünlerindeki  kaliteyi, katmadeğeri ve çeşitliliği artırmak, yelpazesini genişletmek ve ihracatı daha ileri boyutlara taşımayı hedef lediğimiz Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Böl gesi, barınma, çevre düzenle mesi ve okul, sağlık ocağı, oyun alanları ve cami gibi sos yal  donatılarıyla TOKİ Yatı rımları, 1.1 milyar TL proje bedelli, tamamlandığında yaklaşık  700.000 dekar  arazinin sulamasının yapılacağı Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Projesi, yoğun üretimi  yapılan hububat  ürünleri özellikle mısır ve yağlı tohumlar içerisinden soya fa sulyesi gibi ürünlerin  profesyonel manada depolan ması, ürün standardizasyon sisteminin oluşturulma sı, ürünün kalitesinin belirlenmesi ve en uygun şart larda pazar fiyatlarının oluşturulması amacıyla oluşturulan  Ticaret Borsası Kampüsü, planlanan ‘Tarla Balıkçılığı’ ve Yumurtalık ilçesinde yapılması planla nan ‘Kafes Balıkçılığı’ projeleri, ‘Serada Muz Üretimi Eğitim Projeleri’, AdanaMersin İstasyonları Arası nın 3. ve 4. Hat Yapımı, Seyhan Barajı Sulamalarının Kapalı Borulu fiebeke Olarak Rehabilite Edilmesi…”

‘Marka Kent’ Adana: “Adana’nın her açıdan çok zengin bir  potansiyeli var. Adana’mız, turizm  yatı rımlarını bekleyen Türkiye’nin en uzun sahilleri, ikli mi, doğal güzellikleri, ovayı usul usul sulayan Seyhan ve Ceyhan nehirleri,  bitki örtüsü, kültürel  ve tarihi varlıkları, sanattan spora, tarımdan sanayiye birçok alanda sahip olduğu potansiyel ve önemli yatırım ola nakları ile bir yıldız gibi parlıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile Adana’nın ‘marka kent’ haline gel mesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Yorumlar (0)