banner565

banner472

banner458

banner457

İstanbul Valisi Vasip Şahin'e göre İstanbul'un küresel karizması; MUTLULUK KAPISI

Dünyanın en büyük metropollerinden, Türkiye’nin sanayi ve ticaret üssü İstanbul, biten Marmaray Projesi, çok yakında tamamlanacak 3. İstanbul Havalimanı Projesi ve 3. Boğaz Köprüsü Projesi ile AvrupaAsya medeniyetlerine yol gösteren kutup yıldızı olacak.

AYIN KONUĞU 01.05.2016, 08:57 18.10.2016, 14:44
15007
İstanbul Valisi Vasip Şahin'e göre İstanbul'un küresel karizması; MUTLULUK KAPISI

Dergimiz KobiEfor 200. sayısına ulaştı. Biz de bu özel sayımızda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile dünyanın yıldızı parlayan en büyük metro pollerinden İstanbul üzerine konuştuk.
İstanbul Valisi Vasip Şahin kentin küre sel karizmasını şöyle özetliyor: “İstanbul dünya nın ve bölgesinin yıldızı en fazla parlayan şehirle rinden biridir ve bu sürecin hız kesmeden süreceğine inanıyorum. Çünkü İstanbul sadece bugün değil geçmişte de tarihin eksen kentlerinden biri hatta birincisi oldu ve dünya ekonomik ve politik merkezinin Asya’ya doğru kaymaya başladığı gü nümüzde İstanbul’un önemi ve yerinin özgünlüğü keşfedildi. İstanbul saat farkları bakımından bütün  dünya ile  kesişen zamana sahip tek  dünya metropolüdür  ve dünyanın her  bir istikametine İstanbul’dan erişim kolaydır. Bunun en basit gös tergesi THY’nin bağlantılı uçuş sayıları ve yolcu adedindeki patlamadır.”
Vali Vasip Şahin, kendi adına kadim tarihte olduğu gibi İstanbul’u, çok kültürlü  ve barış içinde bira rada yaşanan saadet şehri olma kimliğinin pekiş mesi olarak gördüğünü ifade ediyor: “Zaten İstan bul hem bu nitelikte bir kenttir, hem de bu niteliği her geçen gün hayat tarafından doğrulanan bir kenttir.”
Marmaray Projesi’nin bittiğini  hatırlatan ve Av rupaAsya arası tramvayların gece ve gündüz yüz binlerce yolcuyu taşıdığını belirten Vali Şahin, küre sel  projelerden  biri  olan  3. İstanbul  Havalimanı Projesi’nin yapım çalışmalarının son sürat ilerlediğini aktarıyor: “Kısa zaman içinde burada uçuşların başlayacağını göreceğiz.”
Vali Vasip Şahin, İstanbul’un diğer bir önemli bir projesinin 3. Boğaz Köprüsü Projesi olduğunu ve önümüzdeki günlerde köprünün hizmet vermeye başlayacağını anlatıyor: “Lastikli geçişler için plan lanan ikinci boğaz geçiş tüneli projesinde neredey se sona yaklaşılmaktadır. Bütün bu projeler büyük projelerdir ve İstanbul’a kattığı ve katacağı değerin muazzam olacağı görülmektedir.”
“İstanbul Finans Merkezi Projesi’nde bitiş noktasına gelinmiştir”
İstanbul’un  dünyanın finans merkezlerinden bi ri olma vizyonunda geldiğimiz aşamayı ise Vali Şa hin şöyle değerlendiriyor:  “İstanbul diğer sektör lerde olduğu gibi finans alanında da dünya merkezi olmayı hak etmektedir.  İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin hayata geçmesini temin edecek altyapı çalışmaları bitmiş,  mekanlar  hazırlanmış, finans aktörlerine  arzları yapılmış ve yoğun ilgi ile yerle şim satışları yapılmış ve halen yapılmaktadır. İstanbul bir dünya finans merkezi olmayı hak edecek bütün altyapılara sahiptir. Erişimi kolaydır,
İstanbul’da dünyaya erişim kolaydır, bilişim  altya pısı gayet güçlüdür. Kent uluslararası çok kültürlü yaşam ve beğenileri ve fırsatları fazlasıyla sunmak tadır. Dünyanın kadim kültür kentlerinden birisidir. Dolayısıyla uluslararası bir merkez haline gelmeyi sağlayacak değerlendirme ölçütlerinin  hepsine ay nı zamanda ve fazlasıyla sahiptir. İstanbul Finans Merkezi Projesi’nde bitiş nokta sına gelinmiştir. Bu proje İstanbul için dönüm nok talarından bir tanesi olacaktır. Buna hiç şüphem yoktur.”
İstanbul, en büyük ihracat ve ithalat limanı
Vali Şahin, İstanbul’da sanayileşme, ticarileşme, kalkınma temelli yürütülen çalışmalardan  sözedi yor: “İstanbul kültür şehri olduğu kadar Türkiye’nin sanayi ve ticaret üssü olan kentidir. Milli  hasılanın önemli kısmı İstanbul’da üretilmekte  ve ticareti  ya pılmaktadır. İstanbul aynı zamanda en büyük ihracat ve ithalat limanıdır.
Son dönemde İstanbul Kalkınma Ajansı eliyle ya ratıcı endüstrilerde  geliş meyi ve kalkınmayı destek leyici projelere öncelik ver mekteyiz. İstanbul’un  bu alanda kapasitesi muazzamdır ve bu kapasiteyi ürü ne ve katmadeğere çalışmak için gayret etmekteyiz.
Ayrıca ArGe ve tasarım ile teknokentlerdeki gelişmeyi ve artışı desteklemekteyiz. Çünkü yüksek katmadeğerli ürünler ile tasarımda kaydedeceği miz ilerleme  aynı zamanda ürün ve ticaret başına yüksek getiri sağlamanın da temelidir.  Kamu özel sektörün üiversite  işbirliği ve ortaklaşmaları bu ba kımdan son derece önemlidir. Bu işbirliklerini bü yük bir azimle desteklemekteyiz.
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan, üniversite projelerine ciddi destek
Vali Şahin, İstanbul’un bir üniversite kenti haline geldiğine de değiniyor: “Bugün itibariyle İstan bul’da 52 adet üniversite bulunmaktadır. Üniversitelerimiz  özellikle ArGe ve yenilikçi çalışmalar yapma, geliştirme  konularında hem istekli hem gayretliler.  Ayrıca üniversitesanayi işbirliği  faaliyetlerinin sayısı da artmakta, etkinliği de fazlalaş maktadır. Biz İstanbul Kalkınma Ajansı vasıtasıyla üniversitelerin geliştirdiği projelere ciddi destekler vermekteyiz. Teknokentler çerçevesinde ve üniversiteler  bünyesin de çok sayıda ArGe çalışması yürümektedir. İTÜ ve YTÜ gibi özel üniversiteler de teknokentler geliştirmeye ve kurmaya başlamışlardır. İTO ve İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Anadolu yakasında hazırlanan teknokent bunlardan bir tanesidir.
Ayrıca Türkiye’de iki önemli sanayi grubu olan Koç ve Sabancı Grupları, aynı zamanda üniversite lere de sahiptir. Dolayısıyla kendi işletme ve sanayi ihtiyaçları ile yüksek eğitim taleplerini  denkleştirmiş haldeler.
Aynı şekilde diğer özel üniversiteler de ArGe ça lışmalarında büyük gayret ve arayış içindeler. Biz de elimizdeki araçlarla her bir üniversitemize aza mi desteği sağlama çabasındayız.”
İstanbul’da kümelenme eğilimi güçleniyor
Vali Şahin, İstanbul’da sanayileşmede kümelen me eğilimi hakkında şu bilgileri veriyor: “Kümelen me artık temel bir ihtiyaç ve küresel  bir rekabet gerçeği olarak bütün işletmelerin  önüne gelmiştir. Organize sanayiler  kendiliğinden  bir  kümelenme örneğidir ama artık rekabetçiliği sağlamak için şir ketler arasında tedarik, üretim ve satış ile ürün ge liştirme  tipinde kümelenmelere gerek vardır.
İstanbul’da ve ülkemizde kümelenme açığı olduğu ortadadır. Kümelenme ortaklaşma ve işbirlikle rini geliştirmektir. Bu zamanlarda iş dünyasındaki alışkanlıklar ortaklaşmayı pek desteklemiyor. Ama bu negatif kültürün  kırılması lazım.  Yine de gerek iç pazar gerekse küresel pazardaki rekabet küme lenmeyi zorunlu kılmaktadır. Şirketler de bu ger çekten artık pek fazla kaçamıyor ve kümelenmeye ilişkin eğilimler güçleniyor.”
OSB’lerde sorun odaklı çalışmalara liderlik
İstanbul Valisi olarak OSB’ler ile yakın çalışma ve işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Şahin, “İstanbul Valisi olarak ben İstanbul’daki OSB’lerin başkanlıklarını yürütmekteyim. Bu nedenle OSB’lerdeki sorunların çözümlerinin de bir parçası durumundayım ve elbette çözüm odaklı çalışmala rın yürütülmesine liderlik  yapmaktayım” diyor.
İstanbul’da 172 bin 157 kayıtlı işletme var
Günümüzde KOBİ’lerin, küreselleşmenin  yarat tığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir iş lev üstlendiklerini aktaran Vali Şahin, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler, işsizliğin azal tılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kal kınmanın sağlanması ve sürdürülmesine yaptıkları olumlu  katkıları ve piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim  yapısına sahip olmaları itibariyle  etkili  bir rol oynamaktadırlar. Türkiye’nin ticaret merkezi İs tanbul’da ise 4 KOSGEB Müdürlüğümüz’ün  siste mine kayıtlı 172.157 işletme bulunmakta ve 13.312 personel nitelikli  istihdam desteğinden faydalan maktadır” açıklamasını yapıyor.

Yorumlar (0)