Page 26 - KobiEfor Eylül 2021
P. 26

KAPAK       TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu     küresel finans yaklaşımı da bir dönüşüm içerisindedir.
       “AYM; yeni bir sanayi, yeni bir        Çeşitli finans kurumları da çalışmalarını Paris İklim
                              Anlaşması ekseninde güncellemek için hazırlıklarına
       ticaret politikasıdır”            başladılar. Avrupa Yatırım Bankası’nın ‘İklim Bankası’
       “Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), sadece iklim deği- olmak için bir yol haritası hazırladığını biliyoruz.
      şikliği politikası değil, aynı zamanda yeni bir sanayi po- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ise Fransız ve Al-
               litikası, yeni bir ticaret politikasıdır.  man Kalkınma Bankaları’ndan AYM sürecine uyum
               Ülkemizi ve iş dünyasını doğrudan  sağlamak için hibe desteği almak yönündeki temasla-
               etkileyecek potansiyele sahiptir.  rına devam etmektedir. Ancak, yeşil dönüşümü destek-
               Temmuz ayında açıklanan 55’e  leyen fonlardan/kredilerden yararlanabilmek için yeşil
               Uyum paketi de etkilerin ne kadar  dönüşüme ilişkin kararlılığımızı göstermek zorundayız.
               büyük olacağını bizlere gösterdi.  Yeşil büyümeyi destekleyen yeni finansman kaynakları-
                Sınırda Karbon Düzenleme  na ulaşım, ihraç edilecek ürün çeşitliliğini etkileme po-
               Mekanizması (SKDM) ile ilk etap- tansiyeli barındırdığından, olmazsa olmazdır.
      M. Rifat
               ta çimento, demir-çelik, gübre,  Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü koruyabil-
      Hizarcıklıoğlu
               elektrik ve alüminyum sektörle- mesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adım-
      ri için AB ülkelerine yapılacak ihracata bir vergi yükü  lara bağlıdır. Bu sebeple; Ticaret Bakanlığı koordinas-
      gelmesi bekleniyor. Yine Komisyonun açıkladığı paket  yonunda oluşturulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nu
      kapsamında yayınlanan etki değerlendirmesi raporuna  önemli bir adım olarak görüyoruz. Yine Ticaret Bakanlı-
      göre SKDM’ye en fazla maruz kalacak ülkelerin başında  ğı koordinasyonunda hazırlanan ve 9 ana başlık altında
      Rusya ve Ukrayna ile birlikte Türkiye’nin geldiği de be- toplam 32 hedef içeren Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na
      lirtilmektedir. Esasen 2023-2025 yılları bir geçiş dönemi  TOBB olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Ülke-
      olarak tasarlanırken, 2026 yılında ise uygulama döne- miz, oluşan bu yeni ticaret ve üretim bölgesinin mutlaka
      mine geçilecek.                 merkezinde yer almalıdır.
       Düzenlemenin, Türkiye’ye 2026’da maliyeti ilk etap- AYM süreci, her sektörü, her ili farklı düzeyde etki-
      ta 771 milyon Euro, program tam uygulandığında ihraç  leyecek. Dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadede mutlaka
      ürünlerimize gelecek ek vergi tutarının yıllık yaklaşık 2  sektörel, bölgesel ve il/ilçe bazında planlamalar ya-
      milyar Euro olabileceği tahmin ediliyor. İlave sektörlerin  pılmalıdır. Bu sürece, oda/borsalar başta olmak üzere
      de eklenmesiyle bu tutar zaman içinde daha da yükse- mutlaka özel sektör de dahil edilmelidir. TOBB olarak
      lecek. Bu sebeple, Türkiye mevcut teşvik sistemini, yeşil  AYM’yi en önemli çalışma alanı olarak belirledik ve bü-
      dönüşüm ekseninde hızla gözden geçirmelidir. Ayrıca,  tün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. AYM özelinde;
      Paris İklim Anlaşması konusunda ivedilikle karar ver- özel sektör temsilcilerinden oluşan 20 farklı sektörden
      meyi gerektiren bir döneme giriyoruz. Artık ülkeler dış  47 katılımcının yer aldığı AYM Çalışma Grubu’nu kurduk.
      politikalarını Paris İklim Anlaşması’na göre şekillendi- Bu Çalışma Grubu’nda demir, çimento, enerji gibi ener-
      riyorlar. Avrupa Komisyonu, 8 Şubat 2021 tarihli toplan- ji-yoğun ve kaynak-yoğun sektörlerin AYM sürecinden
      tısında Paris İklim Anlaşması’nı onaylamayan ülkeler ile  nasıl etkileneceği araştırılmakta, sektörel yol haritaları
      serbest ticaret anlaşması imzalamamak için bir teklif  hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan görüş ve öneriler düzenli
      hazırlığı yaptığını da açıkladı. Aslında, AYM süreci riskler  olarak Ticaret Bakanlığı’na iletilmektedir.
      içerdiği kadar fırsatlar da barındırmaktadır.   Ayrıca, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu Başkanla-
       Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma için başat  rından oluşan AYM Çalışma Komitesi’ni kurarak; Oda/
      unsurların başında gelmektedir. Bu dönüşüm, bir yan- Borsaların AYM sürecine nasıl adapte olacaklarını ve
      dan sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, diğer  üyelerine sunacakları hizmetleri nasıl tasarlayacaklarını
      yandan karbonsuzlaşmanın hız kazanmasıyla birlikte  tartışabilecekleri bir ortam oluşturduk. Bu komite, Oda/
      yeni ürünler, hizmetler, istihdam alanları ve iş modelleri  Borsaların AYM sürecinde üyelerine rehberlik etmeye
      yaratılması öngörülmektedir. Rekabetçi sektörlerimiz  yönelik bir arayüz olacak şekilde konumlandırılmalarına
      de yeşil büyüme odağında kendini geliştirerek bu fır- ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Birliğimize bağlı Oda/
      satlardan yararlanabileceklerdir. Geri dönüşüm ve atık  Borsalarımızın sürece yönelik kurumsal kapasiteleri-
      sanayii de AYM sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak  ni artırmalarını sağlayacak çalışmalar önemli gündem
      sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak şekilde  maddelerinden birisidir. AYM konusunda ilk günden iti-
      yeni bir bakış açısıyla ele alınacaktır.    baren üyelerimizi, oda ve borsalarımızı bilgilendirmeye
       Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Saygıdeğer Eşi  devam ediyoruz. Üyelerimize ve sanayicilerimize yenilikçi
      Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başlatı- yatırımlar için rehberlik ediyor ve bu yatırımlar için kulla-
      lan Sıfır Atık Projesi’nin de zamanında atılan önemli bir  nılabilecek hibelere, desteklere, finansman kaynaklarına,
      adım olduğunu düşünüyoruz. Bu ve benzeri inisiyatifler  proje çağrılarına ilişkin sürekli güncel bilgilendirmelerde
      artarak devam etmelidir. Ayrıca, uluslararası fonlardan  bulunuyoruz. TOBB olarak sektörlerimizin ve üyelerimi-
      yararlanma konusunda AYM sürecinin getireceği fır- zin, yeşil dönüşümü en az hasarla ve en verimli şekilde
      satlar da son derece önemlidir. AYM süreci ile birlikte,  yönetmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

      26 KobiEfor (\OÖO
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31